Studiegids

nl en

Omgevingscriminologie

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Dit vak is geen keuzevak. Bijvakstudenten en gaststudenten mogen hier niet aan deelnemen.
Alleen studenten van de opleiding criminologie, voor wie dit vak verplicht is, kunnen dit vak volgen.

Beschrijving

Centraal staan omgevingscriminologische theorieën en toepassingen daarvan in de praktijk. De cursus bestaat uit een reeks van vijf hoor- en vijf werkcolleges. Tijdens de hoorcolleges zal dieper worden ingegaan op de thema’s die behandeld worden in de voorgeschreven literatuur. Zo wordt ingegaan op de historische achtergrond en ontwikkelingen van het sociaal ecologisch perspectief, de verschillende theoretische benaderingen daarbinnen, en de beleidstoepassingen daarvan. Ook de ruimtelijke en temporele facetten van het plegen van criminaliteit en de keuzes van de dader daarbij worden behandeld. De manieren waarop deze inhoudelijke thema’s onderzocht zijn, de beschikbare databronnen en gebruikte methoden, wordt eveneens toegelicht. Met enkele methodes gaan studenten tijdens de werkgroepen ook zelf aan de slag. Bij de verschillende thema’s zullen expliciet Nederlandse, relevante, voorbeelden van beleid en onderzoek bediscussieerd worden, waarbij we ook reflecteren op de normatieve en ethische implicaties van divers beleid.

De werkgroepen bestaan uit verschillende onderdelen. Een eerste onderdeel (met uitzondering van het eerste werkcollege) is het bespreken van de antwoorden op de vijf wekelijkse vragen die studenten voorafgaand aan de werkgroep hebben gemaakt en ingeleverd. Deze vragen zijn representatief voor de vragen van de toets en dienen als oefening. Tijdens de werkgroepen wordt ook gewerkt met opdrachten en activiteiten, die deels ook methoden en technieken van omgevingscriminologisch onderzoek behelzen. In het eerste werkcollege wordt de opdracht toegelicht die studenten in duo’s of trio’s zullen gaan maken, een “A tot Z van de Omgevingscriminologie”. Bij elke letter van het alfabet bediscussiëren we kort passende namen of begrippen uit de omgevingscriminologie. Studenten werken deze namen/begrippen per letter uit, in duo’s of trio’s, en zoeken daarvoor ook zelfstandig aanvullende wetenschappelijke literatuur. Tijdens de laatste twee werkgroepen verzorgen de studenten een presentatie van ongeveer 3 minuten waarin zij hun uitwerking van een begrip met een bepaalde beginletter laten zien.

Leerdoelen

Doel van het vak

De cursus heeft tot doel de student kennis te laten maken met de belangrijkste theorieën en toepassingen van de omgevingscriminologie. Centraal staan daarbij: – Historische achtergrond van het ecologisch perspectief en recente ontwikkelingen in omgevingscriminologische theorieën – Sociale desorganisatieperspectief en de Incivilities- en Broken windows these – Daderkeuzes (routine activiteitentheorie, crime triangle, crime pattern theory) – Analyse van ruimtelijke en temporele patronen (hot spots, mapping, geografisch daderprofileren) – Methoden van onderzoek en analyse in de omgevingscriminologie (e.g. observatie) – Toepassingen van omgevingscriminologische inzichten in de praktijk (e.g. situationele criminaliteitspreventie, CPTED) met aandacht voor de mogelijke normatieve en ethische aspecten daarbij (e.g. verantwoordelijkheid, uitsluiting)

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na succesvolle afronding van het vak hebben studenten de volgende leerdoelen bereikt:

 • kennen, beschrijven en onderscheiden van begrippen, theorieën, methoden, praktische toepassingen en belangrijke personen van de omgevingscriminologie;

 • begrijpen, zelfstandig toepassen en illustreren van omgevingscriminologische begrippen, theorieën, methoden en praktische toepassingen;

 • beschrijven van methoden van onderzoek in de omgevingscriminologie;

 • uitleggen wat normatieve en ethische implicaties en gevolgen kunnen zijn van omgevingscriminologische toepassingen in de (beleids)praktijk

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5 × 2

 • Namen docenten: Dr. Gabry Vanderveen

 • Vereiste voorbereiding door studenten: : Literatuurstudie, zie ook Blackboard.

 • De hoorcolleges gaan dieper in op enkele onderwerpen uit de verplichte literatuur. De hoorcolleges zijn een aanvulling en geen vervanging van intensieve zelfstudie.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5 × 2 * Namen docenten: Dr. Gabry Vanderveen

 • Vereiste voorbereiding door studenten:
  Andere onderwijsvorm(en)
  Wekelijks spreekuur, aanmelding vooraf via het secretariaat.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Eindtoets (multiple choice) (50%)

 • Schriftelijke opdracht (50%). In duo’s of trio’s wordt gedurende de cursus gewerkt aan een “Omgevingscriminologie van A tot Z”. Bij elke letter van het alfabet wordt een passende naam of begrip uitgewerkt in maximaal 300 woorden. Deze uitwerking moet een beschrijving van de persoon of het begrip te bevatten, waarin verwerkt wordt: minimaal één wetenschappelijk artikel waarin persoon of begrip centraal staat en een omgevingscriminologisch begrip bijvoorbeeld getoetst wordt, en een relevante illustratie (zelf gemaakte foto, gevonden grafiek, cartoon et cetera), alles met correcte bronvermelding.

Het eindcijfer is het cijfer voor de eindtoets (50%) en het cijfer voor de “A tot Z van de Omgevingscriminologie” (50%) mits aan de werkgroepverplichtingen naar behoren is voldaan.
De afzonderlijke onderdelen (multiple choice eindtoets en de “A tot Z van de Omgevingscriminologie”) dienen te worden afgesloten met een voldoende. Als dit niet het geval is wordt het laagste cijfer doorgegeven als eindcijfer. Cijfers van beide afzonderlijke onderdelen blijven gedurende het lopende studiejaar geldig.

Werkgroepeisen
Aanwezigheid, wekelijks inleveren van antwoorden vijf vragen, presentatie (over één letter uit de te maken “A tot Z van de Omgevingscriminologie”, actieve participatie. Bij onvoldoende voor de werkgroepen, kan het vak niet gehaald worden.

Inleverprocedures
De antwoorden op de vijf vragen worden wekelijks ingeleverd via Blackboard en op papier meegenomen naar de werkgroep. De “A tot Z van de Omgevingscriminologie” wordt digitaal via Blackboard (Safe Assign) en op papier ingeleverd volgens de instructies die tijdens het vak worden toegelicht.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:
Lersch, K.M. & Hart, T.C. (laatste editie). Space, Time, and Crime. Durham: Carolina Academic Press.
Artikelen, worden tijdig bekend gemaakt via Blackboard.

Werkboek en reader: wordt tijdig bekend gemaakt via Blackboard.

Aanbevolen studiemateriaal
Andresen, M.A., Brantingham, P.J. & Kinney, J.B. (eds.) Classics in Environmental Criminology. Co-published: Burnaby, BC, SFU Publications and Boca Raton, FL, Taylor & Francis.
Felson, M. (2006). Crime and Nature. Thousand Oaks, California: Sage Publications.
Wortley, R., & Mazerolle, L. G. (Eds.) (2008). Environmental criminology and crime analysis. Cullompton, UK; Portland, Or.: Willan.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Dr. Gabry Vanderveen

 • Werkadres: Steenschuur 25, kamer C1.19

 • Bereikbaarheid: na aanmelding via het secretariaat voor het wekelijkse spreekuur.

 • Telefoon: (071) 527 7414

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Instituut voor Strafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Kamernummer secretariaat: C1.02

 • Openingstijden secretariaat: 09.00-12.30 uur

 • Telefoon secretariaat: (071) 527 7462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.