Studiegids

nl en

Algemeen en bijzonder bestuursrecht

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Inleiding Staats- en bestuursrecht

Beschrijving

NB Op dit moment wordt nog overleg gevoerd over de opzet van dit vak. Het is mogelijk dat er nog wijzigingen volgen op hetgene dat hieronder is beschreven.

In de eerste hoor-/werkcolleges worden de hoofdzaken uit het bestuursrecht uitgediept, namelijk de relatie tussen publiek- en privaatrechtelijk optreden van de overheid, enkele kernbegrippen uit het bestuursrecht, de rechtsbescherming en de leer van de formele rechtskracht. Centrale invalshoek is de wijze waarop de burger geconfronteerd wordt met (bestuursrechtelijk) overheidsingrepen en op welke wijze hij zich desgewenst daartegen te weer kan stellen.

Vervolgens wordt in de overige hoor-/werkcolleges de voor notariëlen relevante kennis van en inzicht in een aantal bijzondere terreinen van het bestuursrecht verder ontwikkeld en uitgediept. Het gaat daarbij primair om het ruimtelijke ordeningsrecht. Op hoofdlijnen worden onder meer besproken: de Wet ruimtelijke ordening, de Woningwet, de Wet voorkeursrecht gemeenten, de Onteigeningswet, de Wet bodembescherming, het lokaal belastingrecht en de voor de notariële praktijk belangrijke onderwerpen uit organieke wetgeving.

Het vak biedt een training in enkele van de professionele vaardigheden die men nodig heeft in de notariële beroepspraktijk, zoals het vermogen juridische vraagstukken te signaleren en op een adequate manier te analyseren.

Tijdige zelfstudie en een adequate voorbereiding op de colleges zijn essentieel. Studenten dienen voorafgaand aan de colleges een opdracht in te leveren. Tijdens de hoor-/werkcolleges vindt een thematische verdieping plaats waarbij veelvuldig de praktische betekenis voor de notariële praktijk van de stof inzichtelijk wordt gemaakt. De behandeling van de ingeleverde opdracht draagt daar aan bij.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Verdieping van de kennis op het gebied van het bestuursrecht met nadruk op de voor het notariaat meest belangrijke verschijningsvormen daarvan.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven: de student heeft op hoofdlijnen inzicht verworven in de voor de notariële praktijk relevante regelgeving op het gebied van het algemeen bestuursrecht. De student beschikt over basiskennis waarmee hij of zij zelfstandig de belangrijkste juridische problemen die zich in de notariële praktijk kunnen voordoen kan signaleren en oplossen. De verworven kennis biedt een basis om zonodig snel de kennis van het algemeen bestuursrecht te kunnen verdiepen teneinde juridisch complexe vragen zelfstandig te kunnen onderzoeken. Het gebruikte boek tijdens het vak is ook een uitstekend handboek voor gebruik in de praktijk.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Gecombineerd hoor/werkcollege, gedurende tien weken (d.w.z. tien bijeenkomsten van twee keer 1,5 uur)

 • Namen docenten: Mr J.J. van der Gouw en mr W. Koelewijn

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Van de studenten wordt verwacht voorafgaand aan het college de studiestof te hebben bestudeerd. Dit wordt gestimuleerd door middel van inleveropdrachten.

Werkgroepen

 • Gecombineerd hoor/werkcollege, gedurende acht weken (d.w.z. acht bijeenkomsten van twee keer 1,5 uur)

 • Namen docenten: Mr J.J. van der Gouw en mr W. Koelewijn

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Van de studenten wordt verwacht voorafgaand aan het college de studiestof te hebben bestudeerd. Dit wordt gestimuleerd door middel van inleveropdrachten.

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schriftelijk tentamen.

Inleverprocedures
Geen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Van Ballegooij e.a., Bestuursrecht in het Awb-tijdperk, Deventer: Kluwer (actuele meest recente druk)

Werkboek: Reader Algemeen en bijzonder bestuursrecht Bachelor Notarieel recht (2012/2013) met daarin zowel wekelijkse opgaven, als aanvullende jurisprudentie en literatuur.

Aanbevolen studiemateriaal
Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator (inhoudelijk): Mr J.J. van der Gouw

 • Werkadres: Van der Feltz advocaten, Javastraat 22, Den Haag

 • Bereikbaarheid: Na aanvraag via e-mail wordt individuele afspraak gemaakt.

 • Telefoon: 070-3131050

 • E-mail: vandergouw@feltz.nl

 • Vakcoördinator: (organisatorisch) mr. S.R. Bakker

 • Werkadres: KOG (Steenschuur 25), kamer B111

 • Bereikbaarheid: doorlopend

 • Telefoon: 071-527 8543

 • E-mail: s.r.bakker@law.leidenuniv.nl:mailto:s.r.bakker@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Publiekrecht

 • Afdeling: Staats- en Bestuursrecht

 • Kamernummer secretariaat: B1.21

 • Openingstijden: 09.00 – 16.45 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 527 7713

 • E-mail: staatsenbestuursrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.