Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Kind en Migratie

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Voltooide bachelor opleiding Rechtsgeleerdheid

Beschrijving

Het gebonden keuzevak Kind en Migratie geeft inzicht in de gelaagde structuur van het vreemdelingenrecht en gaat nader in op de belangrijkste knelpunten voor minderjarigen. Niet alleen het nationale recht is van belang, maar in toenemende mate het internationale recht (mensenrechtenverdragen) en het Europese recht. Voor de rechtspositie van de minderjarige vreemdeling biedt deze internationale component extra bescherming. Dit is het thema van het eerste hoorcollege. Het Kinderrechtenverdrag is bij uitstek het verdrag waarin het belang van het kind nader is uitgewerkt. In het tweede hoorcollege wordt onderzocht welke betekenis het belang van het kind, zoals neergelegd in het Kinderrechtenverdrag, heeft voor het kind in het vreemdelingenrecht. In het derde tot en met het vijfde hoorcolleges komt een aantal specifieke onderwerpen aan bod: het recht op gezinsleven en gezinshereniging van minderjarigen, waarbij tevens de internationale en Europese dimensie aan de orde komen; kinderen in de asielprocedure waarbij in het bijzonder ook aandacht wordt besteed aan de alleenstaande minderjarige asielzoeker die zonder ouders of begeleiders naar Nederland komt en hier een asielverzoek indient en in het laatste hoorcollege wordt bekeken welke invloed het nationaliteitsrecht en het al dan niet hebben van een nationaliteit heeft op de rechtspositie van minderjarige vreemdelingen.
De behandeling van het vak is probleemgericht en bestaat uit vijf hoorcolleges en vijf werkcolleges. Tijdens de hoorcolleges worden casussen ter uitwerking in de werkgroepen gegeven en opdrachten verstrekt om in papers nader uit te werken. De aanzet voor de papers wordt in de werkgroepen gepresenteerd en besproken. Defence for Children verzorgt een gastcollege en neemt deel aan meerdere werkgroepen. Van de deelnemers wordt een actieve participatie verwacht.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak is via een probleemgerichte benadering inzicht te verschaffen in de rechtspositie van het kind in het vreemdelingenrecht, de structuur van het Nederlandse vreemdelingrecht en de verhouding van dit rechtsgebied tot het internationale en Europese recht.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

Kennis en inzicht
• De studenten hebben kennis van het systeem van de Nederlandse vreemdelingenwetgeving, in het bijzonder daar waar het gaat om de rechtspositie van de minderjarige.
• De studenten hebben inzicht in en kennis van de belangrijkste jurisprudentie en de betekenis daarvan voor de individuele rechtspositie van de minderjarige vreemdeling.
• De studenten hebben een duidelijk inzicht in en kennis van de wijze waarop het internationale en Europese recht het Nederlandse recht beïnvloedt en vormt.

Toepassen kennis en inzicht
• De studenten zijn in staat om lastige kernproblemen voor minderjarigen in het vreemdelingenrecht te analyseren in het licht van (inter)nationale en Europees rechtelijke literatuur, rechtspraak en regelgeving.
• De studenten zijn in staat vanuit een specifiek beroepsperspectief een casus op te lossen m.b.t. de rechtspositie van de minderjarige in de vreemdelingenwetgeving.

Oordeelsvorming
• De studenten zijn in staat zich een oordeel te vormen over het onderscheid tussen Nederlandse en niet-Nederlandse minderjarigen wat betreft hun juridische positie en de maatschappelijke implicaties van dit onderscheid.

Communicatie
• De studenten zijn in staat de resultaten van hun onderzoek op het gebied van de vreemdelingenwetgeving schriftelijk en mondeling helder en op wetenschappelijke wijze te presenteren.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 4

 • Namen docenten: Rodrigues en Lodder, Mw Dr.mr. A.M. Reneman, Dhr M.A.K. Klaassen LLM

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Literatuur reader

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: Rodrigues, Lodder en Van Os, Mw Dr.mr. A.M. Reneman, Dhr M.A.K. Klaassen LLM

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Voorbereiden paper

Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving: Gastcolleges Defence for Children

 • Aantal à 2 uur: 1

 • Namen docenten: Carla van Os

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Literatuur reader

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Behandeling van de casus en participatie in de werkgroepen

 • Voorbereiden paper en bespreking in de werkgroepen

 • Eindpaper (10-15 pagina’s, maximaal 6.000 woorden) Cijfer voor de paper levert eindcijfer op.

Voldoende voorbereide en actieve aanwezigheid op de werkgroepbijeenkomsten is een vereiste om te kunnen starten met het schrijven van het eindpaper. Er mag maximaal één bijeenkomst worden gemist, waarbij onvoldoende voorbereide aanwezigheid geldt als gemist.

Inleverprocedures

 • Eindpaper via Blackboard aanleveren.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • Het boek Kind in het immigratierecht (Lodder&Rodrigues) 2012 Sdu: Den Haag.

 • Verdere literatuur nader te bepalen

Reader:

 • Reader via readeronline.

Aanbevolen studiemateriaal

 • Wordt in de reader aangegeven

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Prof. mr. P.R. Rodrigues

 • Werkadres: KOG, Steenschuur 25, Kamer C005

 • Bereikbaarheid: van maandag t/m donderdag

 • Telefoon: 071 – 527 8822

 • E-mail: P.R.Rodrigues@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Publiekrecht

 • Afdeling: Immigratierecht

 • Kamernummer secretariaat: B1.21

 • Openingstijden: maandag 8.30 tot 16.00, woensdag 8.30 tot 17.00 en vrijdag 9.00 tot 15.00 uur.

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7636

 • E-mail: p.c.baartman@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Meer informatie over immigratierecht op www.immigrationlaw.nl.
Email adres van het Instituut voor Immigratierecht: immigrationlaw@law.leidenuniv.nl.