Studiegids

nl en

New Media and Society

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Deze cursus is uitsluitend toegankelijk voor studenten die officieel zijn toegelaten tot de MA Nederlands, specialisatie Journalistiek en Nieuwe Media.

Beschrijving

Dat digitale media een maatschappelijke impact hebben staat buiten kijf. Wat die impact juist betekent in een geglobaliseerde samenleving media is minder duidelijk. In deze collegereeks (deels hoor-, deels werkcollege) staan hedendaagse ontwikkelingen op het gebied van digitale media centraal. De cursus bestaat uit twee delen. Het eerste deel staat in het teken van theoretische verkenning en verdieping. In een reeks van hoorcolleges wordt ingegaan op de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van digitale media. In de werkcolleges wordt ingezoomd op de uitgangspunten van media etnografie als sociaal-wetenschappelijke benadering van digitale media. Een openboektentamen sluit het eerste deel af. In het tweede deel van de cursus staat de onderzoekspraktijk van etnografisch veldwerk centraal. Studenten stellen een onderzoeksplan op, onderhandelen toegang tot een veld, voeren participerende observatie uit en doen verslag van hun bevindingen in een onderzoekspaper.

Leerdoelen

 • Studenten kunnen de maatschappelijke impact van digitale media benoemen;

 • Studenten kunnen een theoretisch onderbouwd oordeel vormen over digitale media;

 • Studenten kennen de uitgangspunten en logica van etnografisch onderzoek;

 • Studenten zijn in staat om bestaand media etnografisch onderzoek kritisch te evalueren;

 • Studenten kunnen een kleinschalig etnografisch onderzoek opzetten, uitvoeren en rapporteren.

Rooster

Het rooster wordt bekend gemaakt op de site van de Masterspecialisatie Journalistiek en Nieuwe Media.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Werkcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Toetsing

 • permanente evaluatie: 20%

 • openboektentamen: 30%

 • onderzoekspaper: 50%

Het gemiddelde eindcijfer voor het vak moet minimaal een 5,5 zijn. Dat wordt afgerond tot 6.0. Alleen als het deelcijfer voor het literatuurtentamen of het paper 5,4 of lager scoort kan het onderdeel mondeling herkanst worden. De aantekeningen bij de literatuur (permanente evaluatie) kunnen niet worden herkanst of ingehaald. Er hoeft geen minimumcijfer per onderdeel behaald te worden, men kan compenseren.

Blackboard

De cursus maakt gebruik van Blackboard voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal, samenvattingen van en aantekeningen bij de literatuur en presentaties tijdens colleges.

Literatuur

Er wordt gewerkt met een syllabus die via Blackboard wordt gedistribueerd, met daarin o.a. volgende artikelen:

 • Blommaert, Jan, & Dong, Jie. (2010). Ethnographic Fieldwork: A Beginner’s Guide. Bristol: Multilingual Matters.

 • Coleman, E. Gabriella. (2010). Ethnographic Approaches to New Media. Annual Review of Anthropology, 39(1), 1-19.

 • Deuze, Mark. (2006). Participation, Remediation, Bricolage: Considering Principal Components of a Digital Culture. Information Society, 22(2), 63-75.

 • Coleman, E. Gabriella, 2010. Ethnographic Approaches to New Media. Annual Review of Anthropology 39,1 1-19.

 • Murphy, Patrick D. (2011). Locating media ethnography. In Virginia Nightingale (Ed.), The Handbook of Media Audiences (pp. 380-401). Oxford: Blackwell.

 • Boyer, Dominic. (2011). News agency and news mediation in the digital era. Social Anthropology, 19(1), 6-22.

 • Carr, E. Summerson. (2010). Enactments of Expertise. Annual Review of Anthropology, 39(1), 17-32.

Studenten nemen de literatuur door als voorbereiding op de hoorcolleges en maken aantekeningen die ze voor het hoorcollege op Blackboard publiceren.

Aanmelden

In de Masterspecialisatie Journalistiek en Nieuwe Media kunnen maximaal 38 studenten toegelaten worden. Er worden toelatingsgesprekken georganiseerd om de toelating te stroomlijnen. De data van deze gesprekken worden op de site van de masterspecialisatie bekend gemaakt.

Contact

tom.vanhout@gmail.com

Opmerkingen

De totale studielast voor de cursus is 280 uur cq 10 ec. Dat komt bij benadering neer op de volgende onderdelen:

 • hoorcolleges volgen: 5 × 2 uur = 10 u

 • hoorcolleges voorbereiden & literatuur lezen en annoteren = 5 × 4 uur = 20 u

 • voorbereiding tentamen (420 pp à 7 pp/u) = 60 u

 • tentamen = 3 u

 • werkcolleges volgen: 6 × 2 uur = 12 u

 • werkcolleges vorbereiden 6 × 5 uur = 30 u

 • uitvoering onderzoeksopdracht = 145 u

 • voorbereiding en uitvoering veldwerk: 2 × 20u = 40u

 • literatuurstudie (uitschrijven en presenteren): 1 × 20u = 20u

 • methodebeschrijving (uitschrijven en presenteren): 1 × 20u = 20u

 • bevindingen (uitschrijven en presenteren): 1 × 20u = 20u

 • verzamelen en verwerken feedback, uitschrijven onderzoekspaper: 1 × 45u = 45u