Studiegids

nl en

Theoretische criminologie

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

In de hoorcolleges wordt de verplichte studiestof behandeld. Tijdens de werkgroepen wordt de collegestof toegelicht en worden de opdrachten besproken. De werkgroepen zijn verplicht.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het vak Theoretische Criminologie beoogt inzicht te bieden in (1) waarom bepaalde vraagstukken in de criminologie opkomen; (2) de wijze waarop wetenschappelijke kennis van criminaliteit wordt opgebouwd (3) de verschillende verklaringen van criminaliteit en crimineel gedrag, en (4) de mogelijkheden om verschillende theorieën toe te passen en te integreren. De opbouw van het vak weerspiegelt deze vier elementen. Door zowel recente als vroegere inzichten aan bod te laten komen wordt een beeld gegeven van de ontwikkeling van de criminologie als wetenschap en de invloed van maatschappelijke ontwikkelingen daarop.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • verschillen en overeenkomsten aan te kunnen geven tussen de verschillende theoretische stromingen in termen van onderzoeksvragen, verklaringen, assumpties, niveaus van verklaring en mogelijkheden voor theoretische integratie

 • de inhoud van de belangrijkste criminologische verklaringen te kennen en toe te passen op concrete (kennis) problemen

 • op basis van informatie over (onderzoeks)bevindingen conclusies te trekken over de empirische houdbaarheid van theorieën

 • aan te geven op welke manier maatschappelijke condities het bijeenbrengen en toepassen van wetenschappelijke kennis over criminaliteit en crimineel gedrag kunnen beïnvloeden.

De nadruk ligt hierbij op het verwerven van kennis, het ontwikkelen van inzichten en een kritische reflectie op de behandelde stof.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Namen docenten: Prof dr. mr. A.A.J. Blokland

 • Vereiste voorbereiding door studenten: voorgeschreven hoofdstukken literatuur vooraf aan het hoorcollege bestuderen.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: Mw. A.J. Leupen MSc

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Studenten dienen voor elk werkcollege een opdracht die betrekking heeft op de verplichte studiestof schriftelijk uit te werken en in te leveren via Blackboard.

Andere onderwijsvorm(en)
Gestructureerde zelfstudie; studenten dienen zelfstandig de voorgeschreven studiestof en de ‘klassieke’ tekst te bestuderen. Daarnaast is er gedurende de onderwijsperiode om de week een inloopspreekuur.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen, open vragen

 • 4 opdrachten voor de werkgroepen

 • Schriftelijke eindopdracht

Alle onderdelen dienen individueel te worden verricht en dienen afzonderlijk voldoende te zijn. Indien de eindopdracht wordt beoordeeld met een onvoldoende kan deze, aan de hand van door de docent gegeven feedback, één maal worden herschreven tot een voldoende.Indien een van de werkgroep opdrachten met een onvoldoende wordt beoordeeld dient een aanvullende opdracht gemaakt te worden. Deze opdracht telt niet mee voor het eindcijfer, maar moet wel beoordeeld worden met een voldoende. Indien deze aanvullende opdracht wordt beoordeeld met een onvoldoende, is de student voor het werkgroepgedeelte niet geslaagd.Het eindcijfer voor het vak Theoretische Criminologie wordt vastgesteld aan de hand van twee deelcijfers die afzonderlijk voldoende dienen te zijn.
Het eerste deelcijfer betreft het werkgroepcijfer. Dit deelcijfer maakt 25% van het eindcijfer uit. Het werkgroepcijfer wordt gevormd door het cijfer voor de schriftelijke eindopdracht. Hoewel de overige vier opdrachten niet apart becijferd worden, dienen zij wel voldoende te zijn. Het deelcijfer voor de werkgroep blijft één jaar geldig.
Het tweede deelcijfer wordt gevormd door het schriftelijke tentamen, dat 75% van het eindcijfer uitmaakt.
Indien één van beide onderdelen onvoldoende is, wordt het laagste cijfer doorgegeven aan het OIC.

Inleverprocedures
Schriftelijke opdrachten worden via safe assign (Blackboard ingeleverd)

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

 • Lilly, J.R., F.T. Cullen & R.A. Ball (eds.) . (nieuwste druk) Criminological Theory; Context and Consequences

 • Eén ‘klassiek’ criminologisch werk (keuzemogelijkheden worden nader aangegeven)..

 • Teksten op Blackboard.

Aanbevolen studiemateriaal
Wordt indien gewenst eventueel via Blackboard aangeboden.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: prof dr mr A.A.J. Blokland

 • Werkadres: Steenschuur 25* Bereikbaarheid: Op afspraak via het secretariaat

 • Telefoon: (071) 527 7642

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Instituut voor Strafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Kamernummer secretariaat: C1.02

 • Openingstijden: 09.00 tot 12.30

 • Telefoon secretariaat: (071) 527 74 62

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.