Studiegids

nl en

Rechtsfilosofie

Vak 2012-2013

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Centraal staat de vraag wat rechtvaardigheid is. Daaraan gerelateerde vragen zijn de vraag naar goed en kwaad in het algemeen, de vraag wat onze rechten en plichten ― jegens elkaar én onszelf ― zouden moeten zijn, de vraag hoe we tot een rechtvaardig oordeel komen, de vraag naar de rechtvaardige staat, enzovoort.

Leerdoelen

Doel van het vak:
In de meeste vakken van de juridische studie staat de verwerving van kennis van en inzicht in het positieve recht centraal. Het vak rechtsfilosofie heeft als oogmerk de student in te leiden in de normatieve en begripsmatige vragen en theorieën die schuilgaan achter het positieve recht.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • De student vertrouwd maken met de grondslagen en de meta(juridische) aspecten van het recht / de criminologie,
 • De student kritisch te laten reflecteren op de maatschappelijke en ethische context van het recht / de criminologie,
 • De student te trainen in het onderscheiden van feiten en meningen en zakelijke beantwoording van gestelde vragen,
 • De student in staat te stellen een beargumenteerde positie in te nemen in een (meta)juridisch dan wel criminologisch debat.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 10
 • Namen docenten: Prof. Dr. A.A.M. Kinneging
 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestudering opgegeven literatuur, te vinden op Blackboard.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 10
 • Namen docenten: dr. H.J.R. Kaptein, mr. dr. B.C. Labuschagne, dr. T.J.M. Slootweg, mr. T. Knijp, e.a.
 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestudering van opgegeven literatuur en (bij deelname aan werkgroepen) schrijven van papers. NB: reeds op de eerste bijeenkomst dient een schriftelijk essay ingeleverd te worden. Zie de Blackboard-omgeving
 • Indien een student zich inschrijft voor het werkgroeponderwijs, dan is hij verplicht aan alle bijeenkomsten daarvan deel te nemen. Is de student meer dan twee keer afwezig, dan kan hij vervolgens niet meer deelnemen aan het werkgroeponderwijs van het vak, kan hij geen papers meer indienen (en moet hij het werkgroepherkansingstentamen afleggen, zie hierna).

Andere onderwijsvorm(en)
Geen .

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen over de hoorcollegestof

 • Papers over de werkgroepstof

 • Schriftelijk tentamen over de hoorcollegestof, hetgeen voor 50% het eindcijfer bepaalt. De herkansing voor dit deel bestaat uit een schriftelijk hertentamen over de hoorcollegestof.

 • Papers over de werkgroepstof, wekelijks in te leveren. Daarvan worden die van week 1, 3 en 5 in ieder geval nagekeken, alsmede twee papers uit de overige weken Het gemiddelde van deze vijf cijfers bepaalt het werkgroepcijfer. Het werkgroepcijfer bepaalt voor 50% het eindcijfer. De herkansing voor dit onderdeel bestaat uit een schriftelijk hertentamen en/of het herschrijven van het paper.

 • Voor ieder onderdeel (tentamen algemeen deel, papers) geldt dat men er tenminste een 5,5 voor dient te halen om te kunnen slagen voor het vak als geheel.

 • Het deelcijfer voor elk van beide onderdelen blijft geldig tot en met de herkansing, maar vervalt met ingang van het volgend academisch jaar. Aanvragen voor verlenging van de geldigheidsduur moeten bij de Examencommissie ingediend worden.

Inleverprocedures
Specifieke informatie verschijnt op Blackboard

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:
Hoorcollege: zie de Blackboard–omgeving van Rechtsfilosofie voor nadere opgave van literatuur

Werkgroepen: zie de Blackboard-omgeving

Werkboek:
Geen.

Reader:
Geen.

Aanbevolen studiemateriaal
Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

Instituut/afdeling

 • Instituut: Metajuridica
 • Afdeling: Rechtsfilosofie
 • Kamernummer secretariaat: A 328
 • Openingstijden: Maandag t/m vrijdag, van 9.00 – 17.00 uur
 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7548
 • E-mail: Rechtsfilosofie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.