Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Bestuursprocesrecht

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid.

Beschrijving

Rechtsbescherming tegen de overheid is van fundamenteel belang. Hoe die rechtsbescherming dient te worden vormgegeven, is echter geen vaststaand gegeven. Burgers dienen in hun belangen te worden beschermd; bestuursorganen moeten hun bestuurstaak efficiënt en effectief kunnen uitoefenen en daarbij voldoende rekening houden met het algemeen belang, waaronder belangen van derden. Binnen het spanningsveld tussen “individueel” en “algemeen” belang komt het bestuursprocesrecht nader tot ontwikkeling. Het bestuursprocesrecht zoekt naar mogelijkheden om individuele geschillen tussen burger en bestuur door de rechter definitief te laten beslechten, zonder dat de rechter de bestuurstaak op zich neemt.

Dit vak beoogt studenten grondige kennis en begrip bij te brengen van het Nederlandse bestuursprocesrecht. Niet alleen de regels van de Algemene wet bestuursrecht worden bestudeerd, ook aan de achtergrond van deze procesregels en de context waarbinnen ze functioneren wordt aandacht besteed. Waarom gelden er korte, strikte beroepstermijnen? Waarom kan de rechter niet in alle gevallen zelf in de zaak voorzien? Vraagt de aard van de bestuurstaak om eigen procedurele regels, afwijkend van het burgerlijk procesrecht of strafprocesrecht?

In dit vak worden zowel hoor- als werkcolleges verzorgd. De hoorcolleges behandelen de centrale thema’s van het bestuursprocesrecht:
1. Het systeem van rechtsbescherming tegen de overheid
2. Bestuurlijke voorprocedures
3. Het proces en de uitspraak
4. De omvang van het geding
5. Het bewijsrecht

De werkcolleges geven een concrete voorbereiding op de eindopdracht, waarin aan de hand van een complexe casus een beroepschrift en een procesadvies aan de cliënt worden geschreven. In een praktijkcollege zal een advocaat toelichten hoe deze zijn of haar rol in het proces ziet, welke strategie hij of zij in het beroepschrift kiest en welke procesregels hij of zij ziet als de meest belangrijke in de praktijk. Vervolgens trainen casuscolleges de student om de bestudeerde procesregels toe te passen op praktijkcasus. In deze casuscolleges nemen studenten afwisselend de rol van student én docent op zich. Voor deze participatie kan een voldoende of onvoldoende worden behaald. Bij een onvoldoende dient de student een aanvullende opdracht te maken. Een voldoende voor participatie of aanvullende opdracht is nodig voor toegang tot de eindopdracht.

Leerdoelen

Doel van het vak:

Doel van het vak is dat studenten grondige kennis verwerven van de regels van het bestuursprocesrecht en inzicht verkrijgen in het systeem van rechtsbescherming tegen de overheid.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:
Eindtermen inhoud:
1. De student heeft grondige kennis van de regels van de centrale thema’s in het Nederlandse bestuursprocesrecht en heeft diepgaand inzicht in de achtergrond van die regels.
2. De student is in staat de regels van het bestuursprocesrecht in een historische ontwikkeling te plaatsen en heeft inzicht in ontwikkelingen die in de toekomst worden verwacht.
3. De student heeft diepgaand inzicht in de functie van het rechterlijk proces en de resultaten die met het proces kunnen worden bereikt.

Eindtermen vaardigheden:
1. De student is in staat de studiestof toe te passen op complexe casus en, vanuit het begrip van het systeem en de achtergrond van de regels, originele en creatieve juridische oplossingen aan te dragen.
2. De student is in staat een beroepschrift te schrijven.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: o.a. mr. dr. Y.E. Schuurmans

 • Vereiste voorbereiding door studenten: zie werkboek en blackboard

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: o.a. mr. dr. Y.E. Schuurmans

 • Vereiste voorbereiding door studenten: zie werkboek en blackboard

Andere onderwijsvorm(en)

Geen

Toetsing

Toetsvorm(en)
Eindopdracht, bestaande uit een beroepschrift en een procesadvies.

Inleverprocedures
De inleverprocedures worden via Blackboard bekendgemaakt

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:
Boek wordt t.z.t. bekendgemaakt via Blackboard.

Werkboek:
Werkboek ‘Bestuursprocesrecht’

Reader:
Geen

Aanbevolen studiemateriaal
Geen

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

Instituut/afdeling

 • Instituut: Publiekrecht

 • Afdeling: Staats- en Bestuursrecht

 • Kamernummer secretariaat: B1.21

 • Openingstijden: 09.00-16.45 uur

 • Telefoon secretariaat: 071-5277713

 • E-mail: staatsenbestuursrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.