Studiegids

nl en

Penitentiair recht

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (zie ook OER).

Beschrijving

Het onderwijs in het penitentiair recht biedt studenten kennis van en inzicht in het penitentiair recht, in het perspectief van de achterliggende dogmatiek, ideeën en maatschappelijke ontwikkelingen. Globaal gezegd omvat het penitentiair recht het stelsel van rechtsregels dat aangeeft welke sanctie van overheidswege naar aanleiding van een strafbaar feit mag worden opgelegd (sanctiestelsel), alsmede de wijze van tenuitvoerlegging, inclusief de rechtspositie van geïnstitutionaliseerde mensen (detentierecht). Daarbij fungeren de straf(recht)theorieën als kernpunt bij beantwoording van de vraag de rechtvaardiging en het doel van het straffen in het algemeen. In het verlengde hiervan vormt het zoeken naar een evenwicht tussen rechtmatigheid en doelmatigheid, anders gezegd, tussen instrumentaliteit en rechtsbescherming, de rode draad bij dit vak. Het antwoord op deze fundamentele vragen wordt beïnvloed door maatschappelijke ontwikkelingen en hangt samen met eigen (juridische) normen. Daarom komen ook deze aspecten tijdens de cursus in ruime mate aan bod.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak is het bieden van een introductie van het penitentiaire recht. Het penitentiair recht betreft kort gezegd het vormgeven aan en het opleggen en executeren van strafrechtelijke sancties.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • Kennis van en inzicht in het penitentiair recht

 • Reflectie op de (huidige) keuze van systematiek en juridische vormgeving van sancties tegen de (historische) achtergrond van maatschappelijke ontwikkelingen

 • Ervaring met het nadenken over concrete vragen die spelen binnen de wereld van het penitentiaire recht om te komen tot een eigen, gemotiveerde en kritische waardering en standpuntbepaling op dit terrein.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 4

 • Namen docenten: Mw. mr. dr. P.M. Schuyt

 • Vereiste voorbereiding door studenten: de in het werkboek voorgeschreven literatuur.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: Mw. mr. dr. P.M. Schuyt

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Het bestuderen van de voor de betreffende bijeenkomst voorgeschreven literatuur en eventueel het voorbereiden van opdrachten die tijdens de werkgroep moeten worden uitgevoerd. Van de studenten wordt een actieve bijdrage aan de werkgroepen verwacht, die kan bestaan uit het houden van een presentatie, individueel of in groepsverband Het voorbereiden van en de aanwezigheid bij elke werkgroep, alsmede de actieve participatie aan de werkgroep zijn voorwaarden om een officiële tentamenuitslag van het vak te krijgen.

Andere onderwijsvorm(en)

 • In samenwerking met Delinkwentie en Samenleving wordt een college georganiseerd waarin een of meer ex-gedetineerden voorlichting geven over het leven in een penitentiaire inrichting en het leven na detentie.

 • Iedere student is verplicht een excursie naar een penitentiaire inrichting bij te wonen. Het is de ervaring dat het bezoeken van de ruimtes waar gedetineerden verblijven, alsmede de informatie van en discussie met medewerkers van de inrichting en gedetineerden, de interesse, kennis en het inzicht van de studenten vergroten. Het bijwonen van een excursie is een voorwaarde om een officiële tentamenuitslag van het vak te krijgen.

 • Namen docenten: Mw. mr. dr. P.M. Schuyt

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Geen

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schriftelijk tentamen.

Inleverprocedures
Geen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • C. Kelk, Nederlands detentierecht, Deventer: Kluwer, laatste druk;

 • Evt. nog nader bekend te maken literatuur, jurisprudentie en/of parlementaire stukken;

  *Actuele wettenbundel. De ‘Stamliteratuur’ van de Masterspecialisatie Strafrecht, te weten:

 • G.J.M. Corstens/M.J. Borgers, Het Nederlands Strafprocesrecht, Deventer: Kluwer, laatste druk;

 • J. de Hullu, Materieel Strafrecht, Deventer: Kluwer, laatste druk.Reader:
  Reader penitentiair recht, bevattende tijdschriftartikelen, (toekomstige) wetgeving, rechtspraak e.d.

Aanbevolen studiemateriaal
Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Mw. mr. dr. P.M. Schuyt

 • Werkadres: Steenschuur 25, kamer C 1.03

 • Bereikbaarheid: Per e-mail en tijdens het spreekuur (zie Blackboard)

 • Telefoon: 071 – 527 7526

 • E-mail: p.m.schuyt@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Strafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Straf- en Strafprocesrecht

 • Kamernummer secretariaat: C 1.01

 • Openingstijden: Maandag/dinsdag/donderdag/vrijdag: van 9.00 – 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7518 (Mr. W. Bonis)

 • E-mail: strafrechtalgemeen@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Dit vak maakt onderdeel uit van de Master Rechtsgeleerdheid, afstudeerrichting Straf(proces)recht. De aanwezigheid bij alle werkgroepen is verplicht.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.