Studiegids

nl en

Internationaal en Europees strafrecht

Vak
2012-2013

LET OP: voertaal is Nederlands en Engels!

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid.

Beschrijving

Het vak omvat de traditionele thema’s van het Internationaal en Europees strafrecht: rechtsmacht, klassieke internationale rechtshulp, Europees strafrecht en tribunalenrecht. Nadruk ligt daarbij op díe elementen die een rol spelen in de Nederlandse rechtsorde.

Leerdoelen

Doel van het vak:
De toenemende internationalisering van de – georganiseerde – misdaad, de vervolging en berechting van internationale misdrijven en de bestrijding van het terrorisme dwingen de nationale, Europese en internationale wetgevende en uitvoerende autoriteiten meer samen te werken op het gebied van het strafrecht. De laatste jaren zijn verscheidene initiatieven genomen voor verhoogde interstatelijke samenwerking op het gebied van het strafrecht. Het belang van de Europese en internationale dimensie voor het nationale strafrecht is dan ook evident. Het vak ‘Internationaal en Europees strafrecht’ heeft als doel kennis van en inzicht in dit internationale en Europese strafrecht bij te brengen, om de student vertrouwd te maken met de zelfstandige vraagstukken van dit rechtsgebied en hem in staat te stellen de internationale en Europese dimensie die in andere strafrechtelijke vakken uit de opleiding naar voren komt, te plaatsen.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
De student:

 • heeft inzicht verkregen in de internationale en Europese ontwikkelingen die leiden tot een steeds grotere invloed van het internationale recht en het Europese recht op het nationale strafrecht;

 • heeft inzicht verkregen in de toepassing van het internationale en Europese strafrecht en is in staat kennis over het betreffende rechtsgebied in een realistische context te plaatsen;

 • is in staat de opgedane kennis te operationaliseren ten behoeve van de rechtspraktijk;

 • heeft inzicht verkregen in de implicaties van de invloed van het internationale en Europese recht op het Nederlandse strafrecht.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Namen docenten: mr. W. Geelhoed; prof. mr. N.M. Dane e.a.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Het bestuderen van de voor de betreffende week voorgeschreven literatuur

Werkgroepen
Geen.

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schriftelijk tentamen

Inleverprocedures
Geen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur en hetgeen is behandeld tijdens het hoorcollege.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:* Nader bekend te maken via Blackboard.

De ‘Stamliteratuur’ van de Masterspecialisatie Strafrecht, te weten:

 • G.J.M. Corstens/M.J. Borgers, Het Nederlands Strafprocesrecht, Deventer: Kluwer, laatste druk;

 • J. de Hullu, Materieel Strafrecht, Deventer: Kluwer, laatste druk;

Aanbevolen studiemateriaal
Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: mr. W. Geelhoed

 • Werkadres: Steenschuur 25, kamer C.1.21

 • Bereikbaarheid: Telefonisch en per e-mail

 • Telefoon: 071 – 527 8828

 • E-mail: w.geelhoed@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Strafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Strafrecht en Strafprocesrecht

 • Kamernummer secretariaat: C 1.01

 • Openingstijden: Ma/di/do/vr van 9.00 tot 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7518

 • E-mail: strafrechtalgemeen@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO