Studiegids

nl en

Criminalistiek

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Studenten die dit vak willen volgen, dienen te zijn toegelaten tot de master Forensische Criminologie (zie ook OER).

Beschrijving

Criminalistiek, het natuurwetenschappelijke deel van de forensische wetenschappen, gaat over onderzoek in strafzaken, de interpretatie van de waarnemingen in dat forensische onderzoek, en de rol van de forensisch deskundige en zijn rapportage in het strafrecht. Deze vorm van wetenschap ontstond rond het begin van de twintigste eeuw en was lange tijd het exclusieve terrein van de politie. Bij het forensische onderzoek worden vaak bestaande wetenschappelijke disciplines toegepast (zoals bijvoorbeeld scheikunde en natuurkunde) en omdat er tientallen forensische onderzoeksgebieden bestaan zou de criminalistiek gezien kunnen worden als een bonte verzameling.
Toch zijn het juist de gemeenschappelijke elementen van de diverse forensische onderzoeksgebieden die de basis van de criminalistiek als wetenschap vormen.
Die logische en methodologische fundamenten van de criminalistiek waren traditioneel zeer zwak maar in de afgelopen jaren zijn deze sterk ontwikkeld. Een goed begrip van die logische en methodologische fundamenten van de criminalistiek en bewijswaardering staat centraal in dit vak.

De criminalistiek is echter niet alleen een wetenschap van theorie maar zeker ook van de praktijk, en kan daarom niet los gezien worden van de strafrechtspleging. Belangrijke vragen zijn dan ook: wat kan de criminalistiek bijdragen aan die strafrechtspleging, welke vragen kan het wel en welke vragen kan het niet beantwoorden? Hoe communiceren de professionals in de strafrechtsketen (opsporingsambtenaren, aanklagers, rechters, etc.) in de praktijk over forensisch bewijs en bewijswaarde, en welke kritiek kan daarop vanuit wetenschappelijk oogpunt geleverd worden? Aan de hand van concrete zaken zullen deze issues volop aan de orde komen.

Behalve de raakvlakken met het recht en de politie zijn ook de raakvlakken met de overige academische wetenschappen en het algemene publiek van belang. Bij die interactie kan gedacht worden aan het enthousiasme voor het forensische onderzoek (bijvoorbeeld de grote aandacht die daarvoor op televisie bestaat), de misverstanden die bestaan over wat wel en wat niet mogelijk is in het forensische onderzoek, en de teleurstelling wanneer de praktijk toch weerbarstiger blijkt dan de televisie doet voorkomen.

Belangrijke thema’s binnen dit vak:

 • Klassieke principes van de forensische wetenschap

 • Bewijswaarde en wetenschappelijke interpretatie van bewijs

 • Raakvlakken tussen criminalistiek, het recht, de academische wereld en het algemene publiek

 • Redeneren met bewijs in concrete zaken
  De interactie van jurist en deskundige

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak is om studenten kritisch te leren kijken naar de inbreng van de forensische wetenschap in de strafrechtspleging. Daarvoor wordt een grondig begrip van zowel de klassieke forensische principes als de wetenschappelijke methodologie van de criminalistiek bijgebracht. Vanuit dat begrip wordt duidelijk gemaakt wat de rolverdeling is van de verschillende actoren binnen de strafrechtspleging als het gaat om forensisch bewijs, welke problemen zich voordoen tussen de verschillende actoren, en hoe die problemen opgelost kunnen worden.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven: – Student kent de mogelijkheden en beperkingen van forensisch onderzoek, de logische problemen van de klassieke aanpak, en de wetenschappelijke methodologie van modern forensisch onderzoek. – Student kan forensische rapportage en het gebruik daarvan in de rechtspraktijk kritisch beschouwen, zwakke punten aanwijzen, relevante vragen stellen, en conclusies interpreteren.
Student kan vanuit criminalistisch perspectief de interactie analyseren tussen de verschillende actoren in de strafrechtspleging, en de interactie van forensische wetenschap, algemeen publiek, en overige wetenschappen.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Namen docenten: prof. dr. C.E.H. Berger en gastdocenten

 • Vereiste voorbereiding door studenten: de in het werkboek opgegeven literatuur.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Namen docenten: prof. dr. C.E.H. Berger

Andere onderwijsvorm(en)
Een excursie naar het Nederlands Forensisch Instituut (NFI).
Het voorbereiden en leiding geven aan een discussie.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schriftelijk tentamen
Inleverprocedures
Geen.

Examenstof
Alle voorgeschreven literatuur, inclusief de stof zoals aan de orde gekomen tijdens hoor- en werkcolleges.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

Reader:
Een reader met relevante literatuur zal voor aanvang van het vak beschikbaar worden gesteld.

Aanvullende literatuur wordt tijdig via Blackboard beschikbaar gesteld.
Aanbevolen studiemateriaal

Aanmelden

Contact

 • Vakcoördinator: prof. C.E.H. Berger

 • Werkadres: Steenschuur 25, kamer

 • Bereikbaarheid: Op afspraak via het secretariaat

 • Telefoon: 071 – 527 7462

 • E-mail:

Instituut/afdeling

 • Instituut: Strafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Kamernummer secretariaat: C1.02

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag, van 9.00 tot 12.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7462

 • E-mail:

Opmerkingen

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.

Dee