Studiegids

nl en

Forensische Accountancy

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Studenten die dit vak willen volgen, dienen te zijn toegelaten tot de master Criminologie (zie ook OER).

Beschrijving

Het vak biedt een eerste kennismaking met onderwerpen die het vakgebied van de organisatiecriminologie en de forensische accountant raken. Tijdens de collegecyclus komen aan de orde onder meer: fraude(bestrijding), witwassen, financieel rechercheren, private opsporing, risicotaxatie, gedrags- en beroepsregels registeraccountants, boekhoudschandalen, creatief boekhouden en frauduleus rapporteren. Tijdens de hoorcolleges wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van concrete casuïstiek (bijvoorbeeld: bouwfraude, Ahold, zaak Holleeder/Endstra en internationale casuïstiek, met name Enron). Op interactieve wijze – met name tijdens de werkcolleges – worden studenten uitgedaagd over de grenzen van het eigen vakgebied heen te kijken en komen zij zo in aanraking met gedachtegoed uit de wereld van accountants. Getoond wordt dat multidisciplinaire samenwerking leidt tot een effectievere bestrijding van fraude, witwassen en andere vormen van witteboordencriminaliteit. Ook wordt ingegaan op de ontwrichtende uitwerking op de maatschappij van witteboordencriminaliteit. Dit aan de hand van jurisprudentie in fraudezaken, die wordt beoordeeld op de motivering en de aspecten die de rechter in dat soort zaken meeweegt bij de straftoemeting.

Leerdoelen

Doel van het vak is studenten kennis te laten maken met organisatiecriminaliteit en het vakgebied van de forensische accountancy. De forensisch accountant is een gespecialiseerde (register)accountant die zich bezighoudt met (potentiële) rechtszaken waarbij in het kader van de bewijsvoering financieel-economische deskundigheid is vereist. Zijn of haar taak is om ten behoeve van procespartijen – opsporingsinstantie, officier van justitie, rechter, advocaat, benadeelde partij, verdachte dan wel onderzochte partij – relevante feiten en omstandigheden vast te stellen

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven: De student is in staan om:
de plaats van de forensische accountancy in de rechtshandhaving te duiden;
de belangrijkste regels en technieken van het vakgebied te beschrijven;
de besproken casuïstiek te analyseren en de rol van de forensische accountancy daarbij aan te geven;
fraudepatronen te detecteren en te verklaren;
organisatiecriminaliteit te duiden.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: prof. dr. P.J.V. Van Calster, Prof. dr. M. Pheijffer RA

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen van de verplichte literatuur

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 4

 • Namen docenten: prof. dr.P.J.V. Van Calster. Prof. dr. M. Pheijffer RA

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen van de verplichte literatuur

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen met open vragen

Inleverprocedures
Geen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, de via Blackboard opgegeven teksten en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:
Een bundeling van artikelen (verkrijgbaar via Blackboard).

Aanbevolen studiemateriaal
Vande Walle, G. & P. Van Calster (2009) De criminologische kant van het ondernemen, Den Haag, Boom uitgeverij

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: prof. dr. P.J.V. Van Calster

 • Werkadres: Steenschuur 25

 • Bereikbaarheid: uitsluitend op afspraak

 • Telefoon: 071 – 527 7537

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Strafrecht en criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Kamernummer secretariaat: C1.02

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag, van 9.00 – 12.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.