Studiegids

nl en

Immigratie, integratie en discriminatie

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Beschrijving

Een inleiding in de manier waarop juristen en beleidsmakers omgaan met het verschil tussen staatsburgers en vreemdelingen enerzijds en tussen verschillende soorten vreemdelingen anderzijds (EU-onderdanen versus derdelanders) bij het vormen van immigratierecht. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Ethiek van migratierecht: is migratie goed of slecht en hoe kunnen staten immigratiecontrole uitoefenen zonder daarbij fundamentele rechten te veronachtzamen?

 • Hoe het recht werkt bij regulering van immigratie en welke functie heeft het recht en hoe vindt het toepassing in de praktijk?

 • Wat is de reden voor ongelijke behandeling van staatsburgers en vreemdelingen en wat is het effect ervan voor de kansen op integratie?

 • Het onderscheid tussen vreemdelingen en staatsburgers vindt ook in het private rechtsverkeer plaats. Wanneer is er volgens de Commissie Gelijke Behandeling sprake van ongelijke behandeling?

 • Wat is de rechtvaardiging voor de verschillen in behandeling van personen die voor asiel naar Nederland komen en zij die dat in het kader van reguliere migratie doen?

 • De dilemma’s voor vreemdelingen bij het recht op werk, waarbij aandacht wordt besteed aan misbruik en uitbuiting van buitenlandse werknemers..

 • Het ontbreken van verblijfsrecht heeft twee mogelijke consequenties: terugkeer naar het land van herkomst of het (strafbare) verblijf in de illegaliteit.

 • Het vreemdelingentoezicht is aan regels gebonden. In hoeverre mogen uiterlijke kenmerken bij dit toezicht een rol spelen en is het gebruik van etnische profielen toegestaan?

Leerdoelen

De leerdoelen zijn:

Kennis van de belangrijkste dilemma’s in het vreemdelingenrecht;
Algemeen inzicht in wijze van regulering van het vreemdelingenrecht;
Inzicht in de wijze waarop onderscheid wordt gemaakt tussen onderdanen en vreemdelingen en vreemdelingen onderling;
Inzicht in de verhouding tussen immigratie, integratie en gelijke behandeling;
Kennis van de mogelijke neveneffecten van handhaving van het vreemdelingenrecht;
Het tot uitdrukking brengen van de eigen opvattingen over onderscheid in het vreemdelingenrecht.

Doel van het vak:

Inzicht verschaffen in de wijze waarop juristen omgaan met het verschil tussen staatsburgers en vreemdelingen in het immigratierecht

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • kennis van de hoofdlijnen van het vreemdelingenrecht

 • kennis van de dilemma’s bij het maken van onderscheid naar nationaliteit

 • inzicht in de problemen van het ontbreken van een verblijfsrecht

 • inzicht in de werking van het beginsel gelijke behandeling

Rooster

Het Instituut voor Immigratierecht (Faculteit Rechten) roostert het vak en het rooster is te vinden op Blackboard

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur:

 • Namen docenten:

 • Vereiste voorbereiding door studenten:

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur:

 • Namen docenten:

 • Vereiste voorbereiding door studenten:

Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving: Werkcollege

 • Aantal à 2 uur: 8

 • Namen docenten: G.G. Lodder en P.R. Rodrigues

 • Vereiste voorbereiding door studenten:

Toetsing

Toetsvorm(en)

De studenten dienen twee opdrachten te maken aan de hand van casusvragen. Het cijfer voor het vak wordt bepaald door het gemiddelde van de twee cijfers en kan worden verhoogd door aanwezigheid (ten minste 7 van de 8) en actieve participatie in de werkcolleges met een half punt (0,5).

Inleverprocedures

Via Blackboard

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Er wordt in de cursus gebruik gemaakt van Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • Het boek Vreemdelingenrecht in vogelvlucht, 4e gewijzigde druk (2011) door G.G. Lodder

Werkboek:

 • Reader:

 • Reader (verkrijgbaar eind oktober bij het Instituut voor Immigratierecht)

Aanbevolen studiemateriaal

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

Instituut/afdeling

 • Instituut: Publiekrecht

 • Afdeling: Immigratierecht

 • Kamernummer secretariaat:

 • Openingstijden:

 • Telefoon secretariaat: 7713

 • E-mail: m.e.claproth@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen