Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Vergelijkend constitutioneel recht

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid.

Beschrijving

Het voorwoord van het bij dit vak voorgeschreven boek vormt tevens een goede beschrijving van de inhoud van dit keuzevak: ‘In order to confront ourselves with some of the major transformational problems for the state pulled between internal heterogeneity and unprecedented interdependency at the global level, we have put our analysis into historical and comparative perspectives. We have analysed the nature and causes of ethnic conflicts, and their effect upon the discourse on human rights and the rule of law. We describe the most relevant differences between English speaking countries and continental European countries in terms of their understanding of the state and its administration. The different approaches of lawyers from the common law tradition and those from the civil law tradition concerning the ongoing constitutive dilemmas of European unity are explained. Furthermore, the basic problems of current polities are mapped out within an international comparative context. Finally, the originally Eurocentric French-German tradition of the doctrine of the state is reconsidered in its new global context.’

Leerdoelen

Doel van het vak:
De behandeling, op rechtsvergelijkende basis, van een vijftal nauw met elkaar samenhangende constitutioneelrechtelijke thema’s, die van fundamenteel belang zijn voor iedere bestuursjurist.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Eindtermen inhoud:
1. De student heeft grondige kennis van en diepgaand inzicht in de voornaamste theoretische, historische en institutionele aspecten van hedendaagse staatsvormen en regeringsstelsels in rechtsvergelijkend perspectief.
2. De student heeft kennis van en inzicht in de uitdagingen waarvoor deze staatsvormen en regeringsstelsels zich gesteld zien onder zowel externe (Europeanisering, internationalisering) als interne druk (centrifugale krachten) en de antwoorden zoals deze op deze tendensen (beginnen te) worden geformuleerd.
Eindtermen vaardigheden:
1. De student heeft kennis over en inzicht in de methoden, mogelijkheden en beperkingen van de (publiekrechtelijke) rechtsvergelijking.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: Mr. dr. H.-M.Th.D. ten Napel, prof. dr. W.J.M. Voermans, p.m.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: zie Blackboard, rubriek Rooster

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: Mr. dr. H.-M.Th.D. ten Napel

 • Vereiste voorbereiding door studenten: het zich door middel van zelfstudie eigen maken van de op Blackboard per week aangegeven verplichte studiestof en keuzeliteratuur en het schrijven van tussentijds schriftelijk werk hierover. Een en ander mede met het oog op de discussie tijdens de werkgroepen.

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Vier tussentijdse schriftelijke notities van ca. 1.200 woorden (80%), inclusief de mondelinge verdediging daarvan en overige participatie (20%).

Inleverprocedures
Het tussentijds schriftelijk werk dient via Blackboard te worden ingeleverd.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, zoals nader aangegeven op Blackboard, en hetgeen behandeld is tijdens de colleges en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • Thomas Fleiner en Lidija R. Basta Fleiner, Constitutional Democracy in a Multicultural and Globalised World (Berlin/Heidelberg: Springer, 2009) (nader aan te geven delen, raadpleegbaar via de Blackboardomgeving).

 • nader op te geven:
  Werkboek:
  Digitaal
  Reader:
  Digitaal

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator Mr. dr. H.-M.Th.D. ten Napel

 • Werkadres: KOG, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, kamer

 • Bereikbaarheid: Via email

 • Telefoon: 071 527 7710

 • E-mail: h.m.t.d.tennapel@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Publiekrecht

 • Afdeling: Staats- en bestuursrecht

 • Kamernummer secretariaat: B 1.21

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag, van 9.00 – 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 527 7713

 • E-mail: staatsenbestuursrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.