Studiegids

nl en

Voortgezette rechtseconomie

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Deze cursus bouwt voort op het 2e-jaars vak Rechtseconomie (in de Combinatiestudie Recht en Economie, de Combinatiestudie Recht en Bedrijfswetenschappen, dan wel de bachelor Rechtsgeleerdheid / Fiscaal recht). Wanneer voor het 2e-jaars vak geen voldoende is behaald, wordt deelname afgeraden.

Beschrijving

Het 2e jaars-onderdeel Rechtseconomie heeft op inleidend niveau laten zien hoe het instrumentarium van de economische analyse inzicht kan geven in de maatschappelijke betekenis van het recht. In dit vak wordt de economische analyse van de gedrags- en welvaartseffecten van het recht verder uitgewerkt. Daarbij is gekozen voor één centraal thema, te weten: geschillenbeslechting en rechtshandhaving. De handhavingsproblematiek is zowel relevant voor het civiele als voor het bestuurs- en het strafrecht. Ondanks de onderlinge verschillen draait het daarbij steeds om de kwestie of en hoe door een adequate inrichting van de juridische infrastructuur (rechtshulp, rechtspraak, handhavingsinspanningen) het materiële recht in de samenleving tot gelding gebracht kan worden. Om die vraag te beantwoorden is, behalve theoretisch inzicht, ook kennis nodig van de resultaten van empirisch onderzoek en van de concrete toepassing van maatschappelijke kosten-batenanalyse.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak is de studenten vertrouwd te maken met de toepassing van de rechtseconomie op vraagstukken van geschillenbeslechting en rechtshandhaving.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • De student is in staat om een eenvoudig rechtseconomisch onderzoek te doen, en heeft zich daartoe geoefend in het (snel) verzamelen en interpreteren van juridische en economische informatie, en in het scherp onderscheiden van feiten en oordelen.

 • De student heeft zich geoefend in het schrijven van een rechtseconomisch betoog (probleemstelling formuleren, argumenteren, opbouw, constructie, leesbaarheid) en is in staat om dit mondeling te presenteren.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges
Geen
Werkgroepen
Geen
Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving: Individuele coaching van werkstuk + afsluitende seminarbijeenkomst van 3 uur

 • Namen docenten: dr. B.C.J. van Velthoven

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Studenten werken een (voorgeselecteerde) onderzoeksvraag uit in een werkstuk, waarover presentaties worden gegeven en wordt gediscussieerd tijdens de afsluitende bijeenkomst.
  Let op! Dit vak bevat een practicum.Studenten zijn verplicht tot voorbereiding en actieve aanwezigheid op iedere bijeenkomst (zie Onderwijs- en Examenregeling).

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Werkstuk

 • Mondelinge presentatie

Inleverprocedures
Net als het vak bestaat ook de toetsvorm uit diverse onderdelen (paper, mondelinge presentatie en discussiebijdrage). De weging is 70% voor het paper en 30% voor de presentatie en discussiebijdrage tijdens de afsluitende bijeenkomst.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • De docent reikt voor elke onderzoeksvraag basisliteratuur aan, die zoveel als mogelijk handzaam wordt samengebracht op de website van de Afdeling Economie en via Blackboard. Van daaruit gaan de studenten zelf op zoek naar aanvullende literatuur, afhankelijk van de door hun gekozen nadere invulling van de onderzoeksvraag.

Werkboek:
Omvat informatie over de organisatie van het onderwijs en de verschillende (voorgeselecteerde) onderzoeksvragen. Te raadplegen in Blackboard

Reader:
Geen.

Aanbevolen studiemateriaal
Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

Vakcoördinator: dr. B.C.J. van Velthoven

 • Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, kamer B2.05

 • Bereikbaarheid: Op afspraak, te maken via bovenstaand e-mail adres

 • Telefoon: 071 – 527 7536

 • E-mail: b.c.j.vanvelthoven@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en economische vakken

 • Afdeling: Economie

 • Kamernummer secretariaat: B 207

 • Openingstijden: Dagelijks van 9.00 – 12.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7756

 • E-mail: economie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Let op! Dit vak bevat een practicum. Aanwezigheid en actieve deelname aan de seminarbijeenkomsten is verplicht (zie de Onderwijs- en Examenregeling).

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.