Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Fiscaal economisch beleid

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Bachelor Fiscaal recht.

Beschrijving

U leert zelfstandig fiscale regels te analyseren in relatie tot sociaaleconomische belangen en doelstellingen van overheidsbeleid. Het geldend (Nederlands en internationaal) belastingrecht dient daarbij als (bekend verondersteld) object van onderzoek. U verwerft inzicht in de sociaal-economische doelstellingen en effecten van de voornaamste belastingen. U bent in staat om alternatieven op het vlak van belastinghervorming en internationale belastingcoördinatie te evalueren. U doet schriftelijk verslag van literatuuronderzoek, geven (schriftelijk) commentaar op notities van andere groepjes en leggen de resultaten van dat onderzoek mondeling voor in werkgroepverband.

U verdedigt de door u voorbereide papers met beleidsadviezen tijdens een bedrijfsbezoek aan het Ministerie van Financiën. Doel van de middag is kennisuitwisseling tussen beleid en wetenschap. Wat kunnen studenten, wetenschappers en beleidsmakers van elkaar leren op het terrein van belastingheffing als beleidsinstrument? Het commentaar van de beleidsmedewerkers biedt u een ruime(re) blik op de beperkte maakbaarheid van de samenleving via de inzet van fiscale instrumenten.

In dit vak wordt teruggegrepen op onderzoeksresultaten die tot stand zijn gekomen in het kader van de onderzoeksprogramma’s “Grenzen van fiscale soevereiniteit” en “Hervorming van sociale regelgeving”. De inhoud van het vak is gericht op de integratie van economische en fiscale vakken. Het gaat immers om de toepassing van economische analyse op fiscale rechtsregels, zowel van de inkomsten- als de vennootschaps- en omzetbelasting.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doelstelling van de cursus is om u inzicht te geven in de problematiek van fiscaal economisch beleid. U wordt getraind om fiscaal economische vraagstukken zelfstandig te analyseren.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 1. Na afronding van dit vak bent u in staat om een fiscaal economisch onderzoek te doen, heeft u daartoe geoefend in het (snel) verzamelen en interpreteren van fiscaal economische informatie, zowel in papieren als in digitale versies.
 2. U bent getraind in het doen van een eerste wetenschappelijk onderzoek (formuleren probleemstelling, opbouw, economisch argumenteren, analyse, concluderen) op het terrein van fiscaal economisch beleid.
 3. U bent in staat uw eigen onderzoek mondeling te presenteren en een co-referaat te houden.
 4. Na afronding van dit vak heeft u inzicht in belangrijke (actuele) maatschappelijke vraagstukken op fiscaal economisch terrein en kunt u deze vraagstukken zelfstandig analyseren.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges
Geen.

Werkgroepen
Geen.

Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving: Seminar

 • Aantal: 8 bijeenkomsten van een dagdeel (3 à 4 uur)

 • Namen docenten: Prof. dr. C.L.J. Caminada en prof. dr. H. Vording

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Op basis van door de docenten aangeleverde documentatie (artikelen, onderzoeksrapporten, parlementaire stukken e.d.) en eigen onderzoek schrijft u werkstukken over een fiscaal-economisch onderwerp. U werkt daartoe samen in groepen van twee à drie personen. De werkstukken hebben een omvang van ca. 2.500 woorden en voldoen aan academische eisen (opbouw, argumentatie, bronverwijzing e.d.). Elk onderwerp wordt geïntroduceerd door de docent. Daarna volgt een voortgangscontrole, gericht op bespreking van de inmiddels bestudeerde literatuur en de structuur van het werkstuk. Vervolgens geeft u (schriftelijk) commentaar op de notities van andere groepjes. Ten slotte presenteert u uw inzichten in de vorm van presentaties, waarna discussie. Let op! Dit vak bevat een practicum. U bent verplicht tot voorbereiding en actieve aanwezigheid op iedere bijeenkomst (zie de Onderwijs- en Examenregeling). Beide elementen worden in de beoordeling betrokken.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Zie onderwijsvormen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:
De cursus wordt ondersteund door een digitale leeromgeving. De literatuur is zoveel als mogelijk downloadable samengebracht op de Blackboardsite van deze cursus.

Werkboek:
Omvat studie-informatie, leesmateriaal, de richtlijnen bij het schrijven van een werkstuk en de organisatie van het onderwijs. Te raadplegen via de Blackboardsite van dit vak.

Reader:
Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Prof. dr. C.L.J. Caminada

 • Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, kamer A 2.53

 • Telefoon: 071 – 527 7756

 • E-mail: c.l.j.caminada@law.leidenuniv.nl

 • Bereikbaarheid: Afspraken met de docent kunnen worden gemaakt via het secretariaat van de Afdeling Economie of via een e-mail naar de docent.

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en Economische Vakken

 • Afdeling: Economie

 • Kamernummer secretariaat: B207

 • Openingstijden: Dagelijks van 9.00 – 12.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7756

 • E-mail: economie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

 • Let op! Dit vak bevat een practicum. Verplichte aanwezigheid (zie de Onderwijs- en Examenregeling). De onderwijsvorm brengt verplichte aanwezigheid van de bijeenkomsten met zich mee: wie niet aanwezig is, kan zijn of haar onderzoek niet presenteren, en krijgt dus geen beoordeling. Voor de casus is actieve deelname aan het seminar dus een vereiste.

 • Nu kan het door bijzondere omstandigheden voorkomen dat een student niet mee kan doen, of één of meerdere keren afwezig is bij een van de verplichte bijeenkomsten van het seminar. In dat geval kunnen studenten werkstukken – na voorafgaande toestemming van de coördinator van het vak – ook individueel schrijven, zonder begeleiding van de docenten. De ervaring leert dat het voor veel studenten tijdrovend en inspannend is om buiten het seminarverband zelfstandig twee werkstukken te schrijven. Het komt bovendien frequent voor dat het resultaat niet voldoet. Studenten wordt geadviseerd om zich voor het seminar in te schrijven.

 • Zie de Blackboardsite van dit vak voor up-to-date informatie.

Contractonderwijs

Geen.