Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Europees Belastingrecht

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Bachelor fiscaal recht (zie ook OER)

Beschrijving

In dit vak wordt aandacht besteed aan het primaire en secundaire gemeenschapsrecht op het terrein van de directe belastingen. De thema’s die worden behandeld bewegen zich op het terrein van de fundamentele vrijheden, staatssteun en de richtlijnen betreffende de directe belastingen. Daarnaast wordt – toegespitst op het belastingrecht – aandacht besteed aan meer algemene leerstukken, zoals de doorwerking van het unierecht in de nationale rechtsorde, algemene beginselen van unierecht (bijvoorbeeld het rechtszekerheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel) en het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het doel van het vak is u diepgaande kennis te verschaffen van het proces van harmonisatie van de directe belastingen in de Europese Unie, zowel door rechtspraak (negatieve harmonisatie) als door positieve harmonisatiemaatregelen. Voorts beoogt het vak u inzicht te geven in de institutionele structuur van de Europese Unie.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

Eindtermen inhoud

 1. U heeft diepgaande kennis van het proces van harmonisatie van de directe belastingen in de Europese Unie, zowel door rechtspraak als door positieve harmonisatiemaatregelen.
 2. U heeft inzicht in de institutionele structuur van de Europese Unie.
 3. U heeft grondige kennis van de rechtspraak van het HvJ EU op het terrein van de directe belastingen vis-à-vis de “fundamentele vrijheden”, “staatssteun”, “algemene beginselen van unirecht”, het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en de directe belastingrichtlijnen.

Eindtermen vaardigheden

 1. U bent in staat om literatuur, (fiscaal)juridische bronnen en complexe casus die betrekking hebben op het Europese belastingrecht diepgaand en in onderling verband te analyseren en te interpreteren.
 2. U bent in staat om zich, op basis van wetenschappelijk verantwoorde feiten en gegevens, en op basis van een verantwoorde en controleerbare afweging zelfstandig een mening te vormen over Europese fiscale vraagstukken.
 3. U bent in staat om actief deel te nemen aan een wetenschappelijk debat op het gebied van het Europees belastingrecht.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Namen docenten: zie Blackboard

 • Vereiste voorbereiding door studenten: De te bestuderen literatuur is vermeld in het werkboek dat via Blackboard kan worden gedownload.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Namen docenten: zie Blackboard

 • Vereiste voorbereiding door studenten: De te bestuderen literatuur en de te maken opgaven zijn vermeld in het werkboek dat via Blackboard kan worden gedownload.

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schriftelijk tentamen / open vragen

Inleverprocedures
Zie regels participantensysteem, zoals omschreven in het werkboek

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • Wordt nog nader bekend gemaakt

 • Voorgeschreven recente wetenschappelijke artikelen en rechtspraak.

Werkboek:
Blackboard

Reader:
Geen.

Aanbevolen studiemateriaal_
Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via de inschrijflijsten op Blackboard.
NB. De inschrijving sluit VOOR aanvang van het vak: raadpleeg Blackboard voor de exacte inschrijftermijn.

Aanmelden voor het tentamen via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: mr. dr. S.C.W. Douma

 • Werkadres: Steenschuur 25,

 • Bereikbaarheid: Na afspraak per e-mail

 • Telefoon: 071 – 527 7840

 • E-mail: s.c.w.douma@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en economische vakken

 • Afdeling: Belastingrecht

 • Kamernummer secretariaat: B-211

 • Openingstijden: Dagelijks van 9.00 – 16.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7840

 • E-mail: belastingrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Op dit vak is het participantensysteem van toepassing.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.