Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Belastingverdragen

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Bachelor fiscaal (zie ook OER)

Beschrijving

Dit vak wordt aangeboden in de vorm van capita selecta, die beogen een beter inzicht te geven in actuele vraagstukken op het terrein van de interpretatie en toepassing van belastingverdragen. In het bijzonder wordt beoogd een beter inzicht te geven in vraagstukken op het snijvlak van internationaal belastingrecht, internationaal publiekrecht en Europees gemeenschapsrecht.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Dit vak beoogt een verdieping en actualisering van de kennis over belastingverdragen en de plaats die zij innemen in de internationale rechtsorde.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

Eindtermen inhoud

 1. U heeft grondige kennis van de uitlegging en toepassing van belastingverdragen, en de positie die zij innemen in de fiscale rechtsorde.
 2. U heeft kennis over actuele vraagstukken op het snijvlak van internationaal belastingrecht, internationaal publiekrecht en EG-recht.
 3. U heeft kennis over actuele vraagstukken betreffende de toepassing van het OESO-modelverdrag.

Eindtermen vaardigheden

 1. U bent in staat om literatuur, (fiscaal)juridische bronnen en complexe cases die betrekking hebben op belastingverdragen diepgaand en in onderling verband te analyseren en te interpreteren.
 2. U bent in staat om zich, op basis van wetenschappelijk verantwoorde feiten en gegevens, en op basis van een verantwoorde en controleerbare afweging zelfstandig een mening te vormen over verdragsrechtelijke vraagstukken.
 3. U bent in staat om actief deel te nemen aan een wetenschappelijk debat op het gebied van belastingverdragen.
 4. U bent in staat om zelfstandig een rechtswetenschappelijk onderzoek op academisch niveau voor te bereiden en uit te voeren (verzamelen van informatie, interpreteren van gegevens, conclusies trekken, evalueren en aanbevelingen en suggesties doen voor verder onderzoek).

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges
Geen.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Namen docenten: wordt nader bekend gemaakt.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestuderen literatuur en jurisprudentie; Inleveren schriftelijk werk; Voorbereiden en houden van referaten.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen

 • Tussentijds werk schriftelijk, via (aangepast) participantensysteem, zie uitleg Blackboard

Inleverprocedures
Geen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Wordt tijdig vóór aanvang van het vak bekend gemaakt.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via de inschrijflijsten op Blackboard.
NB. De inschrijving sluit VOOR aanvang van het vak: raadpleeg Blackboard voor de exacte inschrijftermijn.

Aanmelden voor het tentamen via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: mr. J. Vleggeert,

 • Werkadres: Steenschuur 25.

 • Bereikbaarheid: Na afspraak per e-mail

 • Telefoon: 071 – 527 7840

 • E-mail: belastingrecht@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en economische vakken

 • Afdeling: Belastingrecht

 • Kamernummer secretariaat: B-211

 • Openingstijden: Dagelijks van 9.00 – 16.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7840

 • E-mail: belastingrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Het participantensysteem is van toepassing. Zie voor een toelichting daarover, de studentenpagina van de facultaire website.

Indien buitenlandse studenten het vak volgen, zal dit vak in het Engels gegeven worden.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.