Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Directe Belastingen III

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Bachelor Fiscaal recht (zie ook OER).

Beschrijving

In het Mastervak Directe Belastingen III staan onderwerpen op het terrein van de inkomsten- en vennootschapsbelasting centraal. Het vak is een vervolg op de bachelorvakken Directe Belastingen I en II. Op de kennis, inzichten en vaardigheden die bij die vakken zijn opgedaan op het punt van de inkomsten- en vennootschapsbelasting wordt in het mastervak voortgebouwd. De hoofdlijnen van de belangrijkste onderwerpen uit de inkomstenbelasting (totaalwinst, jaarwinst, terbeschikkingstellingregeling, aanmerkelijk belang) en vennootschapsbelasting (rente-aftrekbeperkingen, deelnemingsvrijstelling, fiscale eenheid en verliesverrekening) worden daarom bekend verondersteld.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak is een verdieping van de kennis, inzichten en vaardigheden van studenten met betrekking tot de inkomsten- en vennootschapsbelasting.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

Eindtermen inhoud

 1. U heeft grondige kennis van en inzicht in de grondbeginselen en systematiek van de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting.
 2. U heeft inzicht in de samenhang tussen de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting (fiscale transparantie).
 3. U heeft grondige kennis van de totaalwinst- en jaarwinstproblematiek voor natuurlijke personen en rechtspersonen.
 4. U heeft grondige kennis van de inkomsten- en vennootschapsbelastingaspecten van fusies en splitsingen.
 5. U heeft grondige kennis van en inzicht in het systeem van de beperking van renteaftrek, deelnemingsvrijstelling en fiscale eenheid, alsmede de fiscale aspecten van vorderingen en schulden in de winstsfeer.

Eindtermen vaardigheden

 1. U bent in staat om literatuur, (fiscaal)juridische bronnen en complexe cases die betrekking hebben op de inkomsten- en vennootschapsbelasting diepgaand en in onderling verband te analyseren en te interpreteren.
 2. U bent in staat om zich, op basis van wetenschappelijk verantwoorde feiten en gegevens, en op basis van een verantwoorde en controleerbare afweging zelfstandig een oordeel te vormen over vraagstukken met betrekking tot de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting.
 3. U bent in staat om actief deel te nemen aan een wetenschappelijk debat op het gebied van de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 10 (evt. een aantal weken verlenging)

 • Namen docenten: zie Blackboard

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestudering van aangegeven literatuur en jurisprudentie vóór het desbetreffende college.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Namen docenten: zie Blackboard

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestudering van aangegeven literatuur en jurisprudentie vóór het desbetreffende college. Tevens wordt van studenten verwacht dat zij, evt. met behulp van het participantensysteem de werkgroep-opgaven hebben voorbereid.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen

 • Tussentijds werk schriftelijk, via participantensysteem, zie uitleg Blackboard.

Inleverprocedures
Voor participantensysteem, zie uitleg Blackboard.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:
Verschijnt op Blackboard.

Werkboek:
Verschijnt op Blackboard.

Reader:
Verschijnt op Blackboard.

Aanbevolen studiemateriaal
Zal t.z.t. worden vermeld op Blackboard.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via de inschrijflijsten op Blackboard.
NB. De inschrijving sluit VOOR aanvang van het vak: raadpleeg Blackboard voor de exacte inschrijftermijn.

Aanmelden voor het tentamen via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Prof. dr. J.P. Boer;

 • Werkadres: Steenschuur 25, 2e etage

 • Bereikbaarheid: Na afspraak per e-mail

 • Telefoon: 071 – 527 7840

 • E-mail: j.p.boer@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en economische vakken

 • Afdeling: Belastingrecht

 • Kamernummer secretariaat: B-211

 • Openingstijden: Dagelijks van 9.00 – 16.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7840

 • E-mail: belastingrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Het participantensysteem is van toepassing. Zie voor een toelichting daarover, de studentenpagina van de facultaire website.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.