Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Internationaal belastingrecht II

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Bachelor Fiscaal recht (zie ook OER).

Beschrijving

In dit vak wordt een verdieping aangebracht van de kennis die u in het bachelorvak ‘internationaal belastingrecht’ hebben opgedaan. Nadat de kennis die is opgedaan in de bachelorfase tijdens de inleiding van dit vak is geactiveerd, wordt ingegaan op de plaats van belastingverdragen in de nationale en internationale rechtsorde en de methoden om belastingverdragen en het commentaar op het OESO-modelverdrag te interpreteren (meta-interpretatie). Hierbij wordt de aandacht gericht op het Weense verdragenverdrag en overige bronnen van internationaal publiekrecht. De overige weken ligt de nadruk op het materiële internationale belastingrecht, waarbij vooral wordt ingegaan op de wijze waarop belastingverdragen heffingsrechten verdelen wanneer meerdere staten belastingjurisdictie claimen over bepaalde bronnen van inkomen. Onontbeerlijk hierbij is een grondige behandeling van belangrijke internationaalrechtelijke concepties als ‘vaste inrichting’, ‘winstallocatie’, ‘transfer pricing’ en ‘voorkomingsmethoden’. Tevens zullen complexe driehoeksverhoudingen aan de orde komen welke mede aan de hand van diverse uitspraken van de Hoge Raad worden besproken. Dit vak vormt de basis voor het gebonden keuzevak ‘belastingverdragen’ waarin een aantal van de behandelde thema’s verder wordt uitgediept.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak is de verdieping van de kennis, inzichten en vaardigheden van studenten met betrekking tot het internationaal belastingrecht.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:
Eindtermen inhoud

 1. U heeft grondige kennis van de buitenlandse belastingplicht in de Nederlandse heffingswetten en van de eenzijdige regels ter voorkoming van dubbele belasting.
 2. U heeft grondige kennis van de toewijzing van heffingsrechten onder belastingverdragen en in de interpretatie van belastingverdragen.
 3. U heeft inzicht in de algemene leerstukken van internationaal belastingrecht.
 4. U bent vertrouwd met de vragen die spelen rondom de plaats van belastingverdragen in de Nederlandse en internationale rechtsorde.

Eindtermen vaardigheden

 1. U bent in staat om literatuur, (fiscaal)juridische bronnen en complexe cases die betrekking hebben op het internationale belastingrecht diepgaand en in onderling verband te analyseren en te interpreteren.
 2. U bent in staat om zich, op basis van wetenschappelijk verantwoorde feiten en gegevens, en op basis van een verantwoorde en controleerbare afweging zelfstandig een mening te vormen over internationaal-fiscaalrechtelijke vraagstukken.
 3. U bent in staat om actief deel te nemen aan een wetenschappelijk debat op het gebied van het internationaal belastingrecht.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Namen docenten: zie Blackboard

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestudering van de voorgeschreven literatuur

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Namen docenten: Zie Blackboard

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestudering van de voorgeschreven literatuur en maken en vooraf inleveren van de voorgeschreven opdrachten.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Deeltoets (na vier werkgroepen)

  1. De deeltoets is zowel voor voltijdstudenten als deelstudenten.
  2. De deeltoets vindt plaats in de eerste tentamenperiode in het eerste semester van het collegejaar en gaat over de stof van de weken 1 tot en met 4 van het vak.
  3. De deeltoets telt voor 40% mee in het eindcijfer van het vak.
  4. De eindtoets telt voor 60% mee in het eindcijfer en gaat over de stof van de weken 5 tot en met 10 van het vak.
  5. Hertentaminering (in een studiejaar) in dit vak:
   5.1. Het hertentamen van dit vak heeft betrekking op de gehele stof; en telt voor 100%.
   5.2. Het cijfer voor de deeltoets telt niet mee bij het hertentamen.
  6. Een deeltoets is (binnen een studiejaar) niet herkansbaar.
  7. Het cijfer voor de deeltoets is niet conditioneel voor de eindtoets (van de 1e tentamengelegenheid). Het cijfer van de tussentoets mag dus lager zijn dan een vier.
  8. Voor deelstudenten gelden dezelfde regels als voor voltijdstudenten.
 • Schriftelijk tentamen

 • Tussentijds werk schriftelijk, via (aangepast) participantensysteem, zie uitleg Blackboard

Inleverprocedures
Schriftelijk werk via Blackboard

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • C. van Raad, Studenteneditie Cursus belastingrecht (Internationaal Belastingrecht), laatste editie

 • Teksten Internationaal en EG belastingrecht, meest recente editie

 • Pocket Belastingwetten, meest recente editie

 • Aanvullende literatuur opgenomen in het werkboek

Werkboek:
Via Blackboard.

Reader:
Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via de inschrijflijsten op Blackboard.
NB. De inschrijving sluit VOOR aanvang van het vak: raadpleeg Blackboard voor de exacte inschrijftermijn.

Aanmelden voor het tentamen via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Mr. J. Vleggeert,

 • Werkadres: Steenschuur 25,

 • Bereikbaarheid: Na afspraak per e-mail

 • Telefoon: 071 – 527 7840

 • E-mail: j.vleggeert@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en economische vakken

 • Afdeling: Belastingrecht

 • Kamernummer secretariaat: B-211

 • Openingstijden: Dagelijks van 9.00 – 16.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7840

 • E-mail: belastingrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Het participantensysteem is van toepassing. Zie voor een toelichting daarover, de studentenpagina van de facultaire website.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.