Vanwege het Corona virus is het nog onduidelijk hoe het onderwijs precies verzorgd gaat worden. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

Internationaal Privaatrecht

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Afgeronde Bachelor Notarieel recht.

Beschrijving

Zoveel landen, zoveel rechtsstelsels en zoveel rechters. In onze wereld van meer dan 200 staten rijzen voortdurend drie vragen: (a) Welk van de 200 rechtsstelsels is van toepassing op een privaatrechtelijke rechtsverhouding die met twee of meer staten is verbonden? (b) Zijn de rechters van de ene of de andere staat bevoegd om van een grensoverschrijdend geschil in een privaatrechtelijke zaak kennis te nemen? © Heeft de uitspraak die de rechter van de ene staat doet, ook betekenis in een andere staat? Deze drie vragen staan centraal in het internationaal privaatrecht (“ipr”).

U leert hoe u vorenstaande vragen van ipr systematisch kunnen analyseren en beantwoorden, met behulp van diverse (deels Engelstalige) rechtsbronnen, zoals verdragen, verordeningen, wetgeving, rechtspraak en literatuur. U bent in staat het geldende ipr toe te passen op reële casusposities. Daarnaast wordt u uitgedaagd na te denken over mogelijke kritiek op gangbare oplossingen en over richtingen waarin het ipr zich verder zou kunnen ontwikkelen. De cursus bestrijkt de onderdelen vermogensrecht, familierecht en procesrecht van het Nederlandse privaatrecht. Het ipr heeft voorts raakvlakken met het internationaal publiekrecht, het Europees recht en de rechtsvergelijking. Onderzoek op het terrein van het ipr vindt dan ook plaats in alle onderzoeksprogramma’s van het E.M. Meijers Instituut.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak is: Studenten vertrouwd te maken met het Nederlands en Europees Internationaal Privaatrecht, in het bijzonder voorzover van belang voor de notariële praktijk en wetenschap.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • U heeft inzicht verworven in het Nederlands en Europees Internationaal Privaatrecht;

 • U bent in staat een casus op te lossen op het gebied van grensoverschrijdende privaatrechtelijke geschillen;

 • U bent in staat kritisch te reflecteren op gangbare oplossingen en (mogelijke) toekomstige ontwikkelingen.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 2

 • Namen docenten: prof. dr.S.J. Schaafsma

 • Vereiste voorbereiding door studenten: zie Leidraad.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 8

 • Namen docenten: prof. dr. V. v.d. Eeckhout en M. v. Yperen-Groenleer

 • Vereiste voorbereiding door studenten: zie Leidraad.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schriftelijk tentamen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • L. Strikwerda, Inleiding tot het Nederlandse internationaal privaatrecht (meest recente druk)

 • Ars Aequi Wetseditie (K. Boele-Woelki red.), Internationaal Privaatrecht, Verordeningen, Verdragen & Wetten (meest recente druk)

 • Ars Aequi Jurisprudentie / T.M.C. Asser Instituut (B.J. van het Kaar red.), Internationaal Privaatrecht, Rechtspraak (meest recente druk)

Werkboek:
Leidraad IPR Notarieel Recht, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden (2013-2014)

Aanbevolen studiemateriaal
Staat vermeld in Leidraad

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

Instituut/afdeling

 • Instituut voor Privaatrecht

 • Afdeling: Notarieel recht, sectie Internationaal Privaatrecht

 • Kamernummer secretariaat: B-2.41

 • Openingstijden: Maandag t/m donderdag, van 9.30 – 12.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071-5277421

 • E-mail: internationaalprivaatrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.