Vanwege het Corona virus is het nog onduidelijk hoe het onderwijs precies verzorgd gaat worden. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

Overdrachtsbelasting en omzetbelasting

Vak
2013-2014

Toelatingseisen

Bachelor Notarieel recht.

Beschrijving

Het vak geeft inzicht in de heffing van overdrachts- en omzetbelasting ter zake van de verkrijging en de levering van in Nederland gelegen onroerende zaken, daarop gevestigde beperkte gebruiksrechten en met dergelijke goederen, krachtens ficties, gelijkgestelde vermogensrechten. In dit kader wordt aandacht besteed aan de wijze waarop de wetgever heeft geregeld dat cumulatie van de twee belastingen zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Leerdoelen

Doel van het vak:

 • Het verkrijgen van een grondige kennis van en goed inzicht in de overdrachtsbelasting (de belastingheffing ter zake van de verkrijging van onroerende zaken, daarop gevestigde beperkte rechten en daarmee krachtens fictie gelijkgestelde goederen), alsmede omzetbelasting voor zover het betreft de levering van dergelijke goederen.

 • Het verkrijgen van grondige kennis van en goed inzicht in de samenhang tussen het burgerlijk recht en de heffing van overdrachts- en omzetbelasting ter zake van onroerende zaken e.d.

 • De toepassing van de verworven kennis in de notarispraktijk, belastingadviespraktijk en in de belastingkamers van gerechtelijke instanties.

 • Het kunnen signaleren van en het kunnen inspelen op actuele ontwikkelingen betreffende de heffing van overdrachts- en omzetbelastingbelasting ter zake van onroerende zaken e.d.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • U heeft grondige kennis van en inzicht in de overdrachts- en omzetbelasting ter zake van onroerende zaken.

 • U bent in staat om ontwikkelingen op de genoemd belastinggebieden (in wetgeving, jurisprudentie en literatuur) te begrijpen en te analyseren en daardoor in staat om op die ontwikkelingen in te spelen en daarover een gefundeerd standpunt in te nemen in een juridisch debat.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 19

 • Namen docenten: mr. T.H. Sikkema (voor het onderdeel overdrachtsbelasting) en mr. B.E.A. Butzelaar (voor het onderdeel btw)

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen van opgegeven literatuur

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 6

 • Namen docenten: mr. T.H. Sikkema (voor het onderdeel overdrachtsbelasting) en mr. B.E.A. Butzelaar (voor het onderdeel btw)

 • Vereiste voorbereiding door studenten: voorbereiden casus

Toetsing

Toetsvorm(en)

Schriftelijk tentamen, open vragen. In afwijking hiervan kan bij een klein aantal studenten besloten worden tot het afnemen van een mondeling tentamen, dit ter beoordeling aan de docent(en). Indien van toepassing worden studenten hierover uiterlijk 10 dagen voor het tentamen verwittigd.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, syllabus en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • Y.E. Gassler e.a., Overdrachtsbelasting (Cursus Belastingrecht, studenteneditie), laatste druk.

 • Nader voor te schrijven en bij aanvang van de colleges bekend te maken literatuur.

 • Syllabus ( waarin worden opgenomen: wijze van benadering van de stof, tussentijdse wetswijzigingen, tussentijds verschenen jurisprudentie en uit te werken casusposities). Uiterlijk beschikbaar voor aanvang van de colleges.

Syllabus:
Ja.

Aanbevolen studiemateriaal
Niet vooraf, maar eventueel tijdens onderwijsperiode als daaraan behoefte blijkt te bestaan als gevolg van actuele ontwikkelingen.

Aanmelden

Geen inschrijving voor onderwijs, wel voor tentamen via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: mr. T.H. Sikkema

 • Werkadres: Steenschuur 25, kamer C.215

 • Bereikbaarheid: telefonisch op werk

 • Telefoon: 071 – 527 7880

 • E-mail: t.h.sikkema@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Departement: Civiel recht

 • Afdeling: Notarieel recht

 • Kamernummer secretariaat: B 2.41

 • Openingstijden: 9.30 – 12.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7880

 • E-mail: notarieelrecht@leidenuniv.nl

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.
Geen.