Vanwege het Corona virus is het nog onduidelijk hoe het onderwijs precies verzorgd gaat worden. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

Successiewet en Estate Planning

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Bachelor notarieel recht

Beschrijving

Het vak geeft inzicht in de regelgeving betreffende de heffingen terzake van verkrijgingen krachtens erfrecht en/of schenking, zoals neergelegd in de Successiewet 1956. Hierbij wordt ook ingegaan op de betekenis van het burgerlijk recht bij deze heffingen. In het verlengde van deze belastingen wordt daarnaast aandacht besteed aan estate planning (geplande en gestructureerde vermogensoverheveling).

Leerdoelen

Doel van het vak:

 • Verschaffen van grondige kennis van en inzicht in de belastingheffing ter zake van verkrijgingen krachtens erfrecht en/of schenking, alsmede de systematiek daarvan (waaronder de grondslagen).

 • Behandeling en analyseren van ontwikkelingen op het gebied van de successiewetgeving (wetgeving, jurisprudentie en literatuur).

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)

 • Grondige kennis en goed inzicht hebben verkregen in de krachtens de Successiewet 1956 geregelde belastingen ter zake van erfrechtelijk verkrijgingen en giften.

 • Grondige kennis en goed inzicht hebben verkregen in de samenhang tussen de successiewetgeving en het burgerlijk recht (in het bijzonder het huwelijksvermogens- en het erfrecht).

 • Kennis en inzicht hebben verkregen in de betekenis van de successiewetgeving in internationaal verband.

 • Grondige kennis en goed inzicht hebben verkregen in de betekenis van de successiewetgeving in het kader van de estateplanning (geplande en gestructureerde vermogensoverheveling).

 • De verworven kennis kunnen toepassen in de notarispraktijk, de belastingadviespraktijk en de estateplanningspraktijk, alsmede bij de belastingkamers van gerechtelijke instanties.

 • Het kunnen signaleren van en inspelen op actuele ontwikkelingen betreffende de successiewetgeving, zowel in nationaal als in internationaal verband.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Namen docenten: prof. dr. F. Sonneveldt en mr. drs. B.B.A. de Kroon LL.M

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen van de opgegeven literatuur

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Namen docenten: prof. dr. F. Sonneveldt en mr. drs. B.B.A. de Kroon LL.M

 • Vereiste voorbereiding door studenten: voorbereiden casus

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schriftelijk tentamen, open vragen
In afwijking hiervan kan bij een klein aantal studenten besloten worden tot het afnemen van een mondeling tentamen, dit ter beoordeling aan de docent(en). Indien van toepassing worden studenten hierover uiterlijk tien dagen voor het tentamen geïnformeerd.

Inleverprocedures
Geen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur: C.J.M. Martens & F. Sonneveldt, Wegwijs in de Successiewet, Amersfoort: SDU, laatste druk

Werkboek:
Ja (Hierin zullen de uit te werken casusposities worden opgenomen). Uiterlijk beschikbaar vóór aanvang werkcolleges.

Reader:
Ja (Hierin zullen opgenomen worden: wijze van benadering van de stof, wetswijzigingen, tussentijds verschenen jurisprudentie alsmede aanvullende verplichte en aanbevolen literatuur)

Aanbevolen studiemateriaal
In de reader zal aanbevolen literatuur worden vermeld voor de studenten die zich nader in het betreffende onderwerp wensen te verdiepen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat de docenten, tijdens de onderwijsperiode, als daaraan behoefte blijkt te bestaan als gevolg van actuele ontwikkelingen, aanvullend studiemateriaal verstrekken.

Aanmelden

Geen inschrijving voor onderwijs, wel (via uSis) voor het tentamen.

Contact

 • Vakcoördinator: mw. mr. drs. B.B.A. de Kroon LL.M

 • Werkadres: Steenschuur 25, kamer C 2. 16

 • Bereikbaarheid: via secretariaat notarieel recht

 • Telefoon: 088 277 1010

 • E-mail: notarieelrecht@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Civiel recht

 • Afdeling: Notarieel recht

 • Kamernummer secretariaat: B 2.41

 • Openingstijden: 9.30 – 12.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7880

 • E-mail: notarieelrecht@law.leidenuniv.nl

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.