Vanwege het Corona virus is het nog onduidelijk hoe het onderwijs precies verzorgd gaat worden. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

Inkomsten- en vennootschapsbelasting

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Afgeronde Bachelor Notarieel recht (zie ook OER)

Beschrijving

Verdeeld over tien weken komen met betrekking tot de onderwerpen die voor de notariële praktijk van belang zijn de aspecten van de inkomsten-, vennootschaps- en dividendbelasting aan de orde. De thema’s die per week centraal staan luiden als volgt: 1. algemene leerstukken belastingheffing, toegespitst op de Wet IB 2001, 2/3. winst uit onderneming, 4. capita selecta onroerend goed in de Wet IB 20001, 5. aanmerkelijk belang en de terbeschikkingstelling van vermogenbestanddelen aan een vennootschap, 6. inleiding op de Wet Vpb 1969, 7. deelnemingsvrijstelling, fiscale eenheid en renteaftrek, 8./9. Vpb-aspecten van aandelentransacties en 10. capita selecta onroerend goed in de Wet Vpb 1969. Iedere onderwijsweek bestaat uit een hoor- en werkcollege. Tijdens het hoorcollege wordt – voortbordurend op de te bestuderen literatuur – inzicht gegeven in de achtergrond en de praktische toepassing van een regeling. Daarbij wordt met name belang gehecht aan de plaats van de te behandelen regelgeving in het grotere geheel, zodat analytisch inzicht wordt verkregen in met name de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Door middel van het voorbereiden van opgaven voor de werkgroep wordt de student gestimuleerd zelf na te denken over de tijdens het hoorcollege besproken stof. Tijdens het werkcollege wordt actieve deelname gestimuleerd en wordt intensief gediscussieerd over de uitwerking van de voorbereide vraagstukken. De vraagstukken zijn zodanig geformuleerd dat de student zowel wordt getraind in het signaleren van fiscale aspecten die zijn verbonden aan bepaalde onderwerpen als het zoeken naar oplossingen van fiscale vraagstukken.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het vak Inkomsten- en vennootschapsbelasting beoogt u op een zodanig ‘fiscaal niveau’ te brengen dat u basiskennis heeft van het belastingrecht in zijn totaliteit en een goede, gespecialiseerde kennis heeft van onder andere de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van dit vak bent u in staat om de fiscale aspecten te onderkennen die zijn verbonden aan verschillende onderwerpen die in de Bachelorfase aan de orde zijn geweest, zoals aandelen, onroerend goed, samenlevingsvormen, vennootschapsrecht en rechtspersonenrecht. Ook zal u op eenvoudig niveau over deze onderwerpen kunnen adviseren.

Doordat tijdens dit vak ook aandacht wordt besteed aan het belastingrecht in zijn totaliteit wordt het analytisch inzicht in de wijze waarop de belastingheffing in Nederland is geregeld, ontwikkeld. De kennis die in dit vak wordt opgedaan zal vervolgens ook bij de vakken Belastingen van rechtsverkeer en BTW alsmede Successiewet en estateplanning weer gedeeltelijk kunnen worden aangewend.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Namen docenten: zie Blackboard

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestuderen van de opgegeven literatuur (Op Blackboard kunnen de collegesheets worden gedownload).

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Namen docenten: zie Blackboard

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Voorbereiden vraagstukken van de werkgroep in het kader van het participantensysteem.

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schriftelijk tentamen, open vragen

Inleverprocedures
Geen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • Literatuur: Verschijnt t.z.t. op Blackboard

Werkboek:
Verschijnt op Blackboard

Reader:
Geen.

Aanbevolen studiemateriaal
Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis en de inschrijflijsten op Blackboard.
NB. De inschrijving sluit VOOR aanvang van het vak: raadpleeg Blackboard voor de exacte inschrijftermijn.

Aanmelden voor het tentamen via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Mr. R.L.G. van den Heuvel,

 • Werkadres: Steenschuur 25, 2e etage

 • Bereikbaarheid: Na afspraak via het secretariaat

 • Telefoon: 071 – 527 7840

 • E-mail: r.l.g.vandenheuvel law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en economische vakken

 • Afdeling: Belastingrecht

 • Kamernummer secretariaat: B-211

 • Openingstijden: Dagelijks van 9.00 – 16.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7840

 • E-mail: belastingrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

De vormgeving van het vak Inkomsten- en vennootschapsbelasting is als volgt. Gedurende tien weken worden wekelijks een hoorcollege en een werkcollege gegeven. Voor de werkcolleges dienen de studenten – groepsgewijs – vraagstukken uit te werken en in te leveren bij de docent. De vraagstukken zijn zodanig opgesteld dat de studenten getraind worden in enerzijds het herkennen van fiscale aspecten en anderzijds het zowel schriftelijk als mondeling rapporteren daarover.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.