Vanwege het Corona virus is het nog onduidelijk hoe het onderwijs precies verzorgd gaat worden. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

Privatissimum en Notariële wetgeving (voorheen Privatissimum: Notarieel Recht)

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Bachelor Notarieel recht

Beschrijving

Het vak Privatissimum en Notariële wetgeving bestaat uit twee te onderscheiden (maar ook met elkaar samenhangende) onderdelen. De eerste vier weken wordt binnen het onderdeel Privatissimum kleinschalig en intensief onderwijs gegeven dat gericht is op verdieping van eerder opgebouwde kennis, alsmede op training in schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid. Van het privatissimum gaat een zogeheten synthetiserend effect uit, hetgeen wil zeggen dat het onderwerp dat in een privatissimumgroep gedurende enige weken centraal staat steeds zodanig is gekozen, dat het raakvlakken heeft met verschillende notariële vakken waarmee de student eerder in aanraking is gekomen. Op die wijze zal de student beter inzicht kunnen verwerven in de samenhang tussen de verschillende notariële deelgebieden. Een concreet voorbeeld van een notarieel privatissimum zou kunnen zijn: bedrijfsopvolging. Dit onderwerp vraagt inzicht in zowel het huwelijksvermogensrecht als het erfrecht, het vennootschappenrecht en het belastingrecht.
Voor het onderdeel Notariële wetgeving worden de privatissimumgroepen bijeengevoegd. In dit gedeelte van het vak wordt aandacht besteed aan de specifieke wettelijke regelingen (uit bijvoorbeeld de Wet op het Notarisambt, het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Wetboek van Strafrecht) waarmee de notaris in de uitoefening van zijn beroep in aanraking kan komen. Voorts wordt aandacht besteed aan het tuchtrecht en aan de ethische dimensies van het notarisambt. Voortbouwend op het privatissimum, dienen de studenten ook gedurende dit onderdeel een schriftelijke opdracht te maken.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het vak heeft tot doel het verwerven van inzicht in de samenhang tussen de verschillende (in de bachelor opleiding aan de orde gekomen) notariële deelgebieden en het trainen van schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid. Het doel van het vak is voorts (i) het verkrijgen van grondige kennis van en inzicht in de eisen die de Wet op het notarisambt stelt aan de notaris en de door hem te verlijden akten en (ii) het verkrijgen van kennis van en inzicht in de eisen die voortvloeien uit (tucht)rechtspraak. Hierbij dient de student ook te leren ethische vragen op het gebied van de notariële ambtsuitoefening te herkennen en aan te pakken.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak heet u de volgende kwalificaties verworven:

 • U bent in staat verbanden te leggen tussen de verschillende notariële deelgebieden.

 • U bent in staat om vanuit het systeem en de beginselen van het recht kritisch te reflecteren op (ontwerp) wetgeving en jurisprudentie en heeft inzicht in de maatschappelijke context waarin het rechtsgebied waarop het privatissimum betrekking heeft, zich ontwikkelt en manifesteert.

 • U bent in staat om juridische teksten, waaronder jurisprudentie en (ontwerp)wetgeving, te begrijpen en te analyseren.

 • U bent in staat aan de hand van een bepaalde onderzoeksvraag een gefundeerd juridisch betoog te schrijven over een deelonderwerp uit het privatissimum.

 • U bent in staat mondeling een rechtsvraag aan een groep voor te leggen en te behandelen, alsmede vragen van de groep te beantwoorden.

 • U heeft grondige kennis van en inzicht in de voor de notariële ambtsuitoefening van belang zijnde wetgeving en rechtspraak.

 • U heeft inzicht in de maatschappelijke en ethische context waarin het recht met betrekking tot de notariële ambtsuitoefening zich ontwikkelt en manifesteert.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 10 waaronder één waarin door de studenten voorbereide vragen worden besproken)

 • Namen docenten: mr. P.C. van Es en mr. T.H. Sikkema

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestuderen van in het werkboek opgegeven literatuur en jurisprudentie

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Namen docenten: Prof. mr. W.G. Huijgen, mr. T.H. Sikkema

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestudering literatuur en jurisprudentie en voorbereiding van mondelinge en schriftelijke opdrachten.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijke werkstukken

 • Mondelinge presentatie

 • Schriftelijke tentamen (open vragen) m.b.t. Notariële wetgeving.In afwijking hiervan kan bij kleine aantallen besloten worden tot het afnemen van een mondeling tentamen, dit ter beoordeling aan de docent(en). Indien van toepassing worden studenten hierover uiterlijk 10 dagen voor het tentamen verwittigd.
  Het eindcijfer wordt aldus samengesteld: Het schriftelijke tentamen telt voor 50% en de vier opdrachten (drie schriftelijke en één referaat) tellen tezamen voor 50%.

Inleverprocedures
Drie schriftelijke opdrachten op een opgegeven datum inleveren en (op opgegeven datum) een referaat houden.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • Ter voorbereiding op de schriftelijke opdrachten en het referaat dient de student zelf relevante literatuur, wetgeving en jurisprudentie te zoeken en te gebruiken

 • J.C.H. Melis, De Notariswet, bewerkt door B.C.M. Waaijer, laatste druk

 • R.J. Holtman (red), Rechtspraak beroepsuitoefening notaris, Sdu, laatste druk

 • Model-akten (onderwijsmaterialen)

 • In werkboek/reader opgenomen (of vermelde) extra literatuur
  Werkboek:

 • Werkboek Privatissimum en Notariële wetgeving (hetzij te verkrijgen via www.readeronline.leidenuniv.nl hetzij te publiceren op Blackboard.

Reader:
Het werkboek voor de privatissimagroepen wordt tijdens de 1e bijeenkomst uitgedeeld. Voor het onderdeel Notariële wetgeving dient u wel de reader via readeronline aan te schaffen.

Aanmelden

De aanmelding voor het Privatissimum-gedeelte verloopt via het notariële secretariaat (houdt de notariële website in de gaten). Aanmelding voor het tentamen via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Mr. P.C. van Es

 • Werkadres: KOG C2.16

 • Bereikbaarheid: via e-mail (dagelijks)

 • Telefoon: 071 – 527 7880 / 7883

 • E-mail: p.c.vanes@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Privaatrecht

 • Afdeling: Notarieel

 • Kamernummer secretariaat: KOG kamer B2.41 (mevr. Van der Kwartel)

 • Openingstijden: Maandag t/m vrijdag: 9.30 – 12.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7880

 • E-mail: notarieelrecht@law.leidenuniv.nl

Contractonderwijs

Dit mastervak kan niet in het in het kader van contractsonderwijs gevolgd worden.