Studiegids

nl en

Profileringsvak: Huurrecht

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (zie OER).

Beschrijving

De huurovereenkomst vertegenwoordigt een aanzienlijk sociaal-economisch belang, alleen al vanwege de enorme aantallen huurovereenkomsten die in het maatschappelijk leven een rol spelen.

De huurovereenkomst is ook een centraal onderwerp van sociaal-economische politiek: met name de bescherming van de (“zwakkere”) huurder heeft voortdurend de aandacht van het bestuur en de wetgever, en in het kielzog daarvan, van de rechtspraak.

Het huurrecht vormt een interessant leer- en studieobject, ook omdat de daarin te maken afwegingen door de zojuist genoemde sociaal-economische factoren worden beïnvloed; en ook bemoeilijkt.

Daarnaast gaat het natuurlijk om een voor de praktijk belangrijk rechtsgebied: geschillen over huur en verhuur behoren tot de “dagelijkse kost” van de rechtspraktijk.

De stof zal in vijf blokken worden behandeld: als eerste het begrip huur en verhuur en de algemene regeling in de wet van de verplichtingen van huurder en verhuurder; als tweede de beëindiging en overdracht van huur; dan de regeling voor huurprijzen; als vierde enige verspreide onderwerpen (Huisvestingswet, Leegstandswet, huurtoeslag, faillissements-, goederen- en contractenrecht), en ten slotte vergelijking met de rechtsstelsels van enkele omringende landen (Europese regelgeving en rechtspraak).

Leerdoelen

Doel van het vak:

 • U verwerft zodanige kennis en inzicht in het huurrecht, dat hij in staat is huurrechtelijke vragen effectief te analyseren en op te lossen

 • Het geven van toegang tot de achtergronden en de maatschappelijk relevante factoren die voor dit rechtsgebied van belang zijn, in een mate die deelnemer in staat stelt om zich een afgewogen oordeel te vormen over de in de loop van de tijd plaatsvindende huurrechtelijke ontwikkelingen.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • U bent in staat zelfstandig huurrechtelijke vraagstukken te analyseren, te kwalificeren en te beantwoorden

 • U bent in staat de onderlinge verbanden en verschillen tussen het huurrecht woonruimte en het huurrecht bedrijfsruimte te doorgronden.

 • U bent in staat huurrechtelijke wetgeving, literatuur en jurisprudentie kritisch te analyseren aan de hand van de maatschappelijke context.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges:

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: Mr. E.P.W. Korevaar

 • Vereiste voorbereiding door studenten: lezen, vóór elk blok, van het desbetreffende hoofdstuk uit het leerboek (zie onder literatuur). Grondig doornemen van de arresten voor het betreffende onderdeel en de overige op Blackboard geplaatste documenten (zoals krantenknipsels en andere actuele literatuur betreffende de sociaal-economische en maatschappelijke context van het onderwerp)

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: Mr. E.P.W. Korevaar

 • Vereiste voorbereiding door studenten: lezen, vóór elk blok, van het desbetreffende hoofdstuk uit het leerboek (zie onder literatuur). Grondig doornemen van de arresten voor het betreffende onderdeel en de overige op Blackboard geplaatste documenten (zoals krantenknipsels en andere actuele literatuur betreffende de sociaal-economische en maatschappelijke context van het onderwerp)

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen met open vragen. Aanwezigheid bij minimaal vier van de vijf werkgroepen is voorwaarde voor deelname aan het tentamen.

 • Mondeling tentamen is in hoge uitzonderingsgevallen mogelijk.

Het kan voorkomen dat het hertentamen mondeling wordt afgenomen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:
A.R. de Jonge, Huurrecht, Boom 2013

Reader:

Daarnaast worden via Blackboard actuele materialen verstrekt die ter voorbereiding op het college bestudeerd moeten worden, zoals krantenartikelen, recente uitspraken e.d. Blackboard is uiterlijk twee weken voorafgaand aan het eerste college beschikbaar.

Aanbevolen studiemateriaal
A.S. Reub, Huurrecht; jurisprudentie 1959-2010, Ars Aequi Jurisprudentie.
Tekst en Commentaar Huurrecht, Kluwer 2010.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Mr. M.W. Knigge

 • Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, kamer C2.07

 • Bereikbaarheid: op werkdagen

 • Telefoon: 071 – 527 7381

 • E-mail: “m.w.knigge@law.leidenuniv.nl“:mailto:m.w.knigge@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Privaatrecht

 • Afdeling: Civiel recht

 • Kamernummer secretariaat: C202

 • Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 09.00 – 13.30uur

 • Telefoon secretariaat: 071 527 7381

 • E-mail: burgerlijkrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Inschrijving verplicht tot actieve deelname. Bij onvoldoende actieve deelname bestaat geen recht op het afleggen van het tentamen.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.