Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Rechtstheorie en het Civiel Recht

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (zie OER).

Beschrijving

Vanuit de plaats van de (civiele) rechter in het rechtsbestel (met aandacht voor de herziening van de burgerlijke rechtsvordering) wordt ingegaan op onderwerpen als het contractenrecht (benaderd vanuit verschillende invalshoeken, van rechtseconomie en -sociologie tot het klassieke juridische denken), feitenkwesties, onder andere met betrekking tot bewijslastverdeling, waarheidsplicht, ook in verhouding tot confidentialiteit (nogal eens wordt vergeten dat praktisch alle civiele gedingen gaan over betwiste feiten en niet over betwist recht), ontwikkeling van schadebegrippen en individualisering v. collectivisering van aansprakelijkheid. In argumentatief verband wordt aandacht besteed aan het belang van stilzwijgende en uitdrukkelijke analogie en aan kwesties van redelijkheid en billijkheid. Gepoogd zal worden om uit te leggen dat rechtstheoretisch inzicht ook voor de civiele praktijk van groot belang kan zijn. De leidraad is dan ook Leibniz’ motto: Nichts ist praktischer als eine gute Theorie.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het vak rechtstheorie en civiel recht is gericht op de ontwikkeling van een kritische houding ten opzichte van gangbare civielrechtelijke begrippen en praktijken.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Succesvolle voltooiing van de cursus stelt u in staat om theoretische verdieping van het civiele recht en de civiele rechtsvordering in de praktijk te brengen, zowel in wetenschapsbeoefening als in rechtspleging.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges
Geen.

Werkgroepen

 • Aantal à 4 uur per week: Combinatie van hoor- en werkcollege gedurende 5 weken

 • Namen docenten: dr. H.J.R. Kaptein

 • Vereiste voorbereiding van studenten: Studenten dienen iedere week de voorgeschreven literatuur te hebben bestudeerd, mede ter voorbereiding van discussie en referaten.

 • Inzet Blackboard: Informatie over het vak, vraag en antwoord, etc.

Toetsing

Toetsvorm(en):

De student schrijft 3 essays.
De student schrijft bovendien 1 afsluitende essayopdracht op het einde van de laatste bijeenkomst.

Inleverprocedures:
Toegang tot de afsluitende essayopdracht uitsluitend indien de drie overige essays reeds zijn ingediend. De afzonderlijke onderdelen, essays en essayopdracht, dienen (elk voor zich) met een voldoende te worden afgerond.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • M. Hesselink, Contractenrecht in perspectief (Boom Juridische uitgevers, laatste druk)

 • Asser, W.D.H.; Damen, L.J.A.; Knigge, G., Partijautonomie of materiële waarheid? Bijdragen afscheidssymposium G. Knigge d.d. 15 september 2005 (Boom Juridische Uitgevers)

 • G. Molier & T. Slootweg ed., Soevereiniteit en Recht: Rechtsfilosofische Beschouwingen (Boom Juridische Uitgevers, den Haag, 2009), daaruit het hoofdstuk over soevereiniteit in het civiele recht

 • Andere literatuur wordt via Blackboard ter beschikking gesteld

Werkboek:
Geen.

Reader:
Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: dr. H.J.R. Kaptein

 • Werkadres: KOG, A333

 • Bereikbaarheid: Op afspraak.

 • Telefoon: 071 – 527 4649

 • E-mail: h.j.r.kaptein@law.leidenuniv.nl: h.j.r.kaptein@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • instituut: Metajuridica

 • Afdeling: Encyclopedie en Filosofie van het Recht

 • Kamernummer secretariaat: A 319

 • Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 9.00 – 16.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7548

 • E-mail: encyclopedie@law.leidenuniv.nl

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO