Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Rechtstheorie en het Publiekrecht

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Bachelor rechtsgeleerdheid (zie ook OER).

Beschrijving

Het vak rechtstheorie en publiekrecht heeft tot doel u inzicht te geven in de centrale begrippen van het publieke recht, hun filosofische grondslagen en hun feitelijk functioneren in de politieke praktijk. Men kan daarbij denken aan begrippen als rechtsstaat, scheiding der machten, checks and balances, grondrechten, democratie etc. U bestudeert de juridische verhouding tussen wetgever en rechter, wetgever en executieve, executieve en rechter en overheid en burger in Nederland, Engeland, De Verenigde Staten, Duitsland en Frankrijk. Die juridische verhoudingen confronteert u met de normatieve staatkundige theorieën, die eraan ten grondslag liggen en met de politieke realiteit.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak is: u inzicht geven in het verschijnsel constitutie.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:
kennis van en inzicht in de grondideeën van het (westerse) constitutionele recht en het kunnen toepassen ervan, bijvoorbeeld op het vraagstuk van de Europese staatkundige inrichting.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges
Geen.

Werkgroepen

 • Aantal à 4 uur: 5

 • Namen docenten: Prof.dr. A.A.M. Kinneging

 • Vereiste voorbereiding door studenten: de stof lezen, en papers schrijven

Toetsing

Toetsvorm(en)
Papers

Inleverprocedures
Bij aanvang van elk college

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • Publius, The Federalist Papers, nr. 51, te downloaden via BlackboradMontesquieu, “The constitution of England”, hoofdstuk uit De l’Esprit des Lois, te downloaden via Blackboard

 • Polybius, Historien, boek 6, te downloaden via BlackboardT. Koopmans, Vergelijkend Publiekrecht, 2e druk, Deventer 1986, reprint te verkrijgen op het secretariaat van de afdeling rechtsfilosofie

Werkboek:
Geen.

Reader:
Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: dr. T.J.M. Slootweg

 • Werkadres: KOG, A326

 • Bereikbaarheid: Maandag en dinsdag.

 • Telefoon: 071 – 527 8934

 • E-mail: T.J.M.Slootweg@LAW.Leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Metajuridica

 • Afdeling: Encyclopedie en Filosofie van het Recht

 • Kamernummer secretariaat: A 319

 • Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 9.00 – 16.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7548

 • E-mail: encyclopedie@law.leidenuniv.nl

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO