Studiegids

nl en

Internationaal en Europees Strafrecht

Vak
2013-2014

LET OP: voertaal is Nederlands en Engels!

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (zie ook OER).

Beschrijving

Het vak geeft een overzicht van de manieren waarop het strafrecht functioneert als de strikt nationale context wordt losgelaten. Dat houdt in dat er aandacht is voor internationale samenwerking in strafzaken door middel van wederzijdse rechtshulp, voor de regeling van rechtsmacht, voor het Europese strafrecht en voor het strafrecht zoals dat wordt toegepast door de internationale straftribunalen. Daarmee is het vak inhoudelijk te karakteriseren als een introductie op het internationale strafrecht in brede zin.

Het vak vervult een faciliterende rol ten opzichte van andere vakken. Doordat de nadruk ligt op de institutionele context, wordt het studenten mogelijk gemaakt om de materieelrechtelijke en procesrechtelijke regelingen die vervat zijn in verdragen en richtlijnen te plaatsen en de invloed op het nationale recht die daarvan uitgaat te waarderen. In de andere vakken van de master kan er meer gedetailleerde aandacht worden gegeven aan enkele specifieke internationaal- of Europeesrechtelijke procedures, of materieelrechtelijke onderwerpen met een internationale of Europese dimensie. Studenten die het vak Internationaal en Europees strafrecht hebben gevolgd zijn idealiter in staat om die procedures in hun internationale of Europese context te plaatsen. Het vak biedt ook ingangen om vanuit een bepaalde strafrechtelijke vraagstelling te kunnen identificeren welke internationale en Europese regelingen relevant kunnen zijn en op welke wijze die aan de oplossing van de gekozen vraagstelling kunnen bijdragen.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het doel van dit vak is u in staat te stellen de institutionele structuren en de uitgangspunten van het internationale en Europese strafrecht te begrijpen, zowel wanneer deze stelsels op zichzelf worden beschouwd als in hun betekenis voor het Nederlandse strafrecht. Daarbij is er vooral aandacht voor de structuren waarbinnen dat internationale en Europese strafrecht wordt gevormd en toegepast. Dit vak stelt u in staat kennis van en inzicht in dit internationale en Europese strafrecht te verkrijgen, vertrouwdheid te verkrijgen met de zelfstandige vraagstukken van dit rechtsgebied en de internationale en Europese dimensie die in andere strafrechtelijke vakken uit de opleiding naar voren komt, te plaatsen.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)

 • U heeft inzicht verkregen in de internationale en Europese ontwikkelingen die leiden tot een steeds grotere invloed van het internationale recht en het Europese recht op het nationale strafrecht;

 • U heeft inzicht verkregen in de toepassing van het internationale en Europese strafrecht en is in staat kennis over het betreffende rechtsgebied in een realistische context te plaatsen;

 • U bent in staat de opgedane kennis te operationaliseren ten behoeve van de rechtspraktijk;

 • U heeft inzicht verkregen in de implicaties van de invloed van het internationale en Europese recht op het Nederlandse strafrecht.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Namen docenten: mr. W. Geelhoed; prof. mr. N.M. Dane e.a.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Het bestuderen van de voor de betreffende week voorgeschreven literatuur

Werkgroepen
Geen.

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schriftelijk tentamen

Inleverprocedures
Geen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur en hetgeen is behandeld tijdens het hoorcollege.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:
Via Blackboard nader bekend te maken literatuur

De ‘Stamliteratuur’ van de Masterspecialisatie Strafrecht, te weten:

 • G.J.M. Corstens/M.J. Borgers, Het Nederlands Strafprocesrecht, Deventer: Kluwer, laatste druk;

 • J. de Hullu, Materieel Strafrecht, Deventer: Kluwer, laatste druk.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: mr. W. Geelhoed

 • Werkadres: Steenschuur 25, kamer C.1.21

 • Bereikbaarheid: Telefonisch en per e-mail

 • Telefoon: 071 – 527 8828

 • E-mail: w.geelhoed@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Strafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Strafrecht en Strafprocesrecht

 • Kamernummer secretariaat: C 1.01

 • Openingstijden: Ma/di/do/vr van 9.00 tot 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7518

 • E-mail: strafrechtalgemeen@law.leidenuniv.nl

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO