Studiegids

nl en

BA eindwerkstuk Geschiedenis

Vak
2013-2014

Het BA-eindwerkstuk is gebaseerd op li­tera­tuur en/of bron­nenonder­zoek en wordt geschreven in het hoofdonderdeel of de specialisatie waarin het Se­minar is gevolgd. Sommige hoofdonderdelen en specialisaties kennen nog enkele aanvullende eisen (zie hiervoor de pagina m.b.t. hoofdrichtingen en specialisaties)

Voor het eindwerkstuk staan 15 ECTS. Het eindwerkstuk wordt geschreven hetzij over een aan een tweede seminar gerelateerd onderwerp, hetzij zelfstandig over een in overleg met een docent uitgekozen onderwerp.

De omvang van het eindwerkstuk is maximaal 15.000 woorden (ca. 35 pagina’s); overschrijdingen zijn niet toege­staan. Het eindwerkstuk wordt begeleid door een docent die aan de studierichting Geschiede­nis verbonden is. De definitieve versie van het eindwerkstuk wordt mede beoordeeld door een tweede lezer, die door de eindwerkstukbegeleider wordt gevraagd.

De student benadert, afhankelijk van het onderwerp van het BA-eindwerkstuk, zelf een docent binnen het betreffende vakgebied, die hem/haar gaat begeleiden.
Als de docent akkoord is, stelt de student via internet een BA-afstudeerplan op. Hierin geeft de student onder andere aan bij wie het eindwerkstuk geschreven wordt, of dit in combinatie met een tweede seminar is of individueel, wat voor vakken/punten verder nog open staan en wanneer het eindwerkstuk wordt ingeleverd en afstuderen mogelijk is. Een versie van het plan wordt naar de betreffende afstudeerbegeleider en naar het studiecoördinaat gestuurd. Als de student de geplande inleverdatum van het eindwerkstuk niet redt, dient een nieuw afstudeerplan opgesteld te worden.