Studiegids

nl en

Russische Taal & Maatschappij

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

Deze cursus behandelt de ontwikkeling van de Russische taal vanuit een historisch en sociolinguïstisch perspectief: hoe kunnen we de verschillen en overeenkomsten met andere Slavische talen verklaren met behulp van taalinterne veranderingen en taalcontact? Hoe kunnen we in heden en verleden de functie, het gebruik, en de variatie en norm van de Russische taal duiden binnen de eigen maatschappij, binnen verschillende sociale groepen en ten opzichte van andere talen en samenlevingen? In een serie van twaalf colleges komen de volgende onderwerpen aan bod: de historisch-taalkundige positie van het Russisch binnen de Slavische talen, met speciale aandacht voor vroege verschijnselen van taalcontact; functie en gebruik van Russisch en Kerkslavisch in de middeleeuwen (‘diglossie’); communicatie op berkenbast in middeleeuws Novgorod; Peter de Grote en West-Europese taalcontacten; het ontstaan van de sovremennyj russkij literaturnij jazyk; de expansie van Rusland: het ‘Rusland van de honderd talen’; Sovjettaal en Sovjettaalpolitiek; de huidige positie van het Russisch in de Slavische republieken Belarus en Oekraïne, in de Baltische staten, op de Kaukasus, en in Centraal Azië en Siberië; Russisch in de diaspora en in de globaliserende wereld.

Leerdoelen

Leerdoel is het verwerven van een gedegen kennis van en inzicht in de (socio)linguïstische positie van de Russische taal in heden en verleden. De cursus bouwt voort op de desbetreffende colleges binnen het eerstejaarsvak Inleiding Slavische taalkunde.

Rooster

De cursus wordt gegeven op de vrijdagen van 11.15 tot 13.00 uur in Huizinga 026.
Zie rooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

 • schriftelijk tentamen

 • werkstuk

 • mondelinge presentatie
  De toetsing bestaat uit de volgende onderdelen:
   Een schriftelijk tentamen (5 ects) over (a) de collegestof en (b) het op college en op de website StudentWebLogin ter beschikking gestelde materiaal. Datum tentamen en herkansing: zie het tentamenrooster.
   Een werkstuk (5 ects) van minimaal 4000 woorden (exclusief noten en bibliografie) over een thema dat aansluit bij de inhoud van de cursus. Een mondelinge presentatie op het eind van de collegecyclus maakt deel uit van het cijfer voor het werkstuk. De presentatie duurt 20 minuten en moet vergezeld gaan van een powerpoint en eventueel een handout. (Indien geen mondelinge presentatie wordt gegeven, wordt 1 punt in mindering gebracht op het eindcijfer.) Het werkstuk moet uiterlijk 6 januari 2013, om 12.00 uur, worden ingeleverd (als bijlage per mail aan de docent).
  Het eindcijfer bestaat uit het gemiddelde van de beide deelcijfers. Deelcijfers mogen niet lager zijn dan een vijf.

Literatuur

Wordt hier vermeld

Blackboard

Er wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Aanmelden

Via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

Bij de docent mw. drs. E.L.Stapert