Studiegids

nl en

Filmbenaderingen

Vak
2013-2014

Toegangseisen

-

Beschrijving

Bij Filmbenaderingen beschouwen we de verscheidenheid aan theoretische inzichten over het medium film. In de periode dat filmwetenschappen zich begon te manifesteren aan de universiteiten – al dan niet in de rol van bijvak – profileerde zij zich als een serieus te nemen discipline door aan te haken bij gevestigde benaderingen. Met name in de jaren zeventig waren structuralisme, semiotiek, apparatus theorie, ideologiekritiek en psychoanalyse zeer prominent in zowel filmcolleges als filmessays. In deze collegereeks Filmbenaderingen maakt de student ten eerste kennis met de inzichten die het aanzien van het vakgebied gestalte hebben gegeven veelal aan de hand van theoretische teksten, van o.a. Christian Metz, Jean-Louis Comolli, Laura Mulvey, Fredric Jameson, Thomas Elsaesser. Ten tweede bespreken we hoe de invloed van deze benaderingen heeft doorgewerkt in de filmwetenschap van de laatste twintig jaar. Ten derde relateren we de benaderingen aan een aantal sleutelfilms uit de geschiedenis van de cinema.

Leerdoelen

Bij afronding van dit college:

  • heeft de student kennis van de voornaamste filmwetenschappelijke theorieën, die ieder voor zich een verschillende benadering van het filmische object belichamen;

  • heeft de student inzicht in de manier waarop die verschillende benaderingen zich historisch hebben ontwikkeld, als ook in de manier waarop ze zich tot elkaar verhouden;

  • is de student in staat om theoretische concepten en inzichten toe te passen op de aangedragen films;

  • ontwikkelt de student schrijfvaardigheden door middel van essay-opdrachten bij het tentamen.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Twee take home-tentamens (weging: ieder 50%). Een onvoldoende is te compenseren.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor mededelingen, het ter beschikking stellen van literatuur en/of ander studiemateriaal, voor safe-assign, en waar van toepassing voor wekelijkse lees- en schrijfopdrachten, discussiefora, peerfeedback, en het stellen van tussentijdse vragen aan docent en/of medestudenten.

Literatuur

Artikelen online beschikbaar dan wel via Blackboard.

Aanmelden

Via uSis

Informatie en inschrijving voor keuzevakken kun je hier.

Studeer je aan een andere universiteit en wil je inschrijven voor keuzevakken bij Film- en Literatuurwetenschap te Leiden, dan kun je dat doen met behulp van het Formulier Gaststudent. Niet-Leidse studenten kunnen meer informatie over keuzevakken inwinnen bij het Studiepunt.

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

A la Carte
Contractonderwijs

Contact

Dhr. dr. P.W.J. Verstraten

Opmerkingen

Zie ook de eigen website van de opleiding Film- en literatuurwetenschap