Studiegids

nl en

Literatuurbenaderingen

Vak
2013-2014

Toegangseisen

-

Beschrijving

In dit college wordt een overzicht gegeven van verschillende benaderingen en theorieën in de literatuurwetenschap vanaf de klassieke oudheid tot nu. Behandeld worden o.a. antieke poëtica’s, hermeneutiek, formalisme, receptietheorie, structuralisme, semiotiek, poststructuralisme, deconstructie, psychoanalyse, feministische literatuurwetenschap.

Leerdoelen

Bij afronding van deze cursus:

  • heeft de student kennis van en inzicht in de voornaamste literatuurwetenschappelijke theorieën, die ieder voor zich een verschillende benadering van het literaire object belichamen;

  • heeft de student inzicht in de manier waarop die verschillende benaderingen zich historisch hebben ontwikkeld, en in de manier waarop ze zich tot elkaar verhouden.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoor/werkcollege

Toetsing

Take-home tentamen (80% van het eindcijfer)
Mondelinge presentatie (20% van het eindcijfer)

Aanvullende eis: studenten moeten het tentamen met een voldoende hebben afgerond.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor mededelingen, het ter beschikking stellen van literatuur en/of ander studiemateriaal, voor safe-assign, en waar van toepassing voor wekelijkse lees- en schrijfopdrachten, discussiefora, peerfeedback, en het stellen van tussentijdse vragen aan docent en/of medestudenten.

Literatuur

Zelf aanschaffen:

  • Terry Eagleton, Literary Theory: An Introduction. Malden etc.: Blackwell Publishing (editie van 1996 of 2008).

  • Henry James. The Figure in the Carpet. 1896. (editie naar eigen keuze; Deze tekst is ook te downloaden, onder andere via www.gutenberg.org/etext/645)

  • Virginia Woolf. A Room of One’s Own. 1928. Penguin Classics. London etc.: Penguin, 2000 (of latere herdruk).

Hiernaast wordt een reeks wetenschappelijke essays ter beschikking gesteld via Blackboard, en op de werkgroepenplank (langere teksten).

Aanmelden

Via uSis

Informatie en inschrijving voor keuzevakken kun je hier.

Studeer je aan een andere universiteit en wil je inschrijven voor keuzevakken bij Film- en Literatuurwetenschap te Leiden, dan kun je dat doen met behulp van het Formulier Gaststudent. Niet-Leidse studenten kunnen meer informatie over keuzevakken inwinnen bij het Studiepunt.

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Contractonderwijs.

Contact

Mw. dr. M.Boletsi

Opmerkingen

Voor meer informatie, zie ook de eigen website van de opleiding Film- en literatuurwetenschap