Studiegids

nl en

Postmodernisme (Stromingen 3)

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Propedeuse BA geesteswetenschappen.

Beschrijving

Postmodernisme is zowel een voortzetting van als een afzetten tegen de stroming van het modernisme. Een belangrijk verschil is dat in postmodernistische teksten de modernistische kloof tussen hoge en lage cultuur wordt geproblematiseerd. Daarnaast zouden deze teksten conventionele onderscheidingen tussen auteur, verteller, personage en lezer niet eerbiedigen, maar ze juist demonstratief door elkaar laten lopen. Deze twee aspecten hebben postmodernisme ten dele zijn slechte naam bezorgd. Dit college beoogt een tegenwicht te bieden aan deze cultuurpessimistische versie door vooral ook aandacht te besteden aan ‘kritische’ varianten van het postmodernisme. Deze varianten zetten aan tot nadere reflecties op werking en effect van representaties. Deze reflecties maken vertakkingen mogelijk naar taalfilosofie, beeldcultuur, en postkolonialisme aan de hand van romans van o.a. John Banville, Charlotte Mutsaers, J.M. Coetzee. Tevens bestuderen we beeldende kunst, film en fotografie. In dit college zal het niet gaan om hoe het postmodernisme zich binnen specifieke talen of culturen manifesteert maar om de algemene kenmerken ervan.

Leerdoelen

Bij afronding van deze cursus:

  • heeft de student kennis van de historische relatie tussen modernisme en postmodernisme en inzicht in de kunstgrepenvormentaal en thematiek van het postmodernisme;

  • heeft de student ennis van en inzicht in de voornaamste theorieën hierover;

  • is de student in staat kennis van het postmodernisme op de eerste plaats in literatuur, maar ook in film en beelden kunst te herkennen, te beschrijven en te interpreteren;

  • is de student in staat in de vorm van een paper een betoog op te bouwen waarin een postmodernistische tekst geïnterpreteerd wordt.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Referaat (10%), mid-term opdracht (30%), eindwerkstuk (60%).

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor mededelingen, het ter beschikking stellen van literatuur en/of ander studiemateriaal, voor safe-assign, en waar van toepassing voor wekelijkse lees- en schrijfopdrachten, discussiefora, peerfeedback, en het stellen van tussentijdse vragen aan docent en/of medestudenten.

Literatuur

Artikelen op Blackboard.

Secundaire literatuur:
Brian McHale, Postmodernist Fiction (1987).
Linda Hutcheon, A Politics of Postmodernism (2002).
Een selectie postmodernistische romans en verhalen.

Aanmelden

Via uSis

Informatie en inschrijving voor keuzevakken kun je hier.

Studeer je aan een andere universiteit en wil je inschrijven voor keuzevakken bij Film- en Literatuurwetenschap te Leiden, dan kun je dat doen met behulp van het Formulier Gaststudent. Niet-Leidse studenten kunnen meer informatie over keuzevakken inwinnen bij het Studiepunt.

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

A la Carte
Contractonderwijs

Contact

Dhr. Prof.dr. E.J. van Alphen

Opmerkingen

Voor meer informatie, zie ook de eigen website