Studiegids

nl en

Séminaire: Le Français des Affaires CCIP- DFP Affaires C1

Vak
2013-2014

Toegangseisen

VWO eindexamen Frans of soortgelijk niveau.Instapniveau B1/B2 volgens het Gemeenschappelijk Europees referentiekader voor talen: CEFR (Common European Framework of Reference)

Beschrijving

Het werkcollege behandelt de noodzakelijke basistheorie over economische onderwerpen. Buiten de colleges luisteren lezen en schrijven wordt er gewerkt in het Talenlaboratorium aan de spreekvaardigheid: t.w. gesproken interactie, gesproken productie. Een spreekbeurt van 15 minuten zal tijdens de colleges gehouden worden over een economisch onderwerp: een overzichtelijke rangschikking van informatie (bijvoorbeeld op basis van een klein literatuuronderzoek), een samenvatting van standpunten van één of enkele auteurs, een betoog met stellingname uitgaande van een eenvoudige probleemstelling. De spreekbeurt wordt met de student op vorm en inhoud besproken.

Leerdoelen

Inzicht in economisch termen en verwerving van het economisch Frans. Het zich zowel schriftelijk- als mondeling kunnen uitdrukken zoals gebezigd in het economisch verkeer. In het kader van dit keuzevak zal er ook gewerkt worden aan de voorbereiding die noodzakelijk is om, indien men dit wenst, te kunnen deelnemen aan het examen DFP Affaires C1, Diplôme de Français Professionnel Affaires C1. van de Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris. (CCIP). http://www.fda.ccip.fr > examens. De certificaten die met een dergelijk examen worden behaald, zijn internationaal erkend. Op de taalvaardigheidschaal van het Europees Referentiekader, vastgesteld door de Raad van Europa, is het eindniveau van de student C1.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

  • Werkcollege

  • Excursie; bezoek aan een bedrijf dat met Franstalige landen zaken doet.

Toetsing

  1. Schriftelijk tentamen, multiple choice. Vocabulaire ca. 25 woorden en uitdrukkingen moeten in het Frans vertaald worden; de vertalingen moeten zowel grammaticaal als inhoudelijk passen binnen de context van de gegeven zinnen.
    1. Schriftelijk tentamen; 5 open vragen moeten in het Frans beantwoord worden. Het schrijven van een brief of een verslag
      3.Een spreekbeurt

Totstandkoming eindcijfer: ieder tentamen weegt even zwaar. Bij een onvoldoende, dienen de onderdelen waarvoor een onvoldoende is gehaald overgedaan te worden. Om het niveau van de receptieve en productieve vaardigheden van dit vak tijdens de cursus te verbeteren, wordt 10% van het cijfer bepaald op grond van de “contrôle continu” van voorbereiding en participatie: de docent beoordeelt tijdens elk college de manier waarop de student het college heeft voorbereid en daaraan bijdraagt.

Blackboard

Het ter beschikking stellen van het programma, studiemateriaal, informatie, sites, het stelen van tussentijdse vragen, het maken van afspraken. Via een van te voren opgesteld programma wordt per week aangeduid wat er bestudeerd dient te worden.

Literatuur

Verplicht aan te schaffen:

  • Cloose Eliane, (juin 2012). Le Français du monde du travail. Français langue étrangère. Préparation aux examens DFP de la CCIP. Grenoble: Presses universitaires (PUG) (www. Amazon.fr) ISBN 978-2-7061-1739-8

Voor zelfstudie :

  • Jean-Luc Penfornis (2010), Vocabulaire progressif du Français des Affaires avec 200 exercices. Paris. CLE International (www.Amazon.fr)

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden Contractonderwijs.
Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

mw.drs. I.W.M. van de Calseyde