Studiegids

nl en

Rapporteren over onderzoek

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Beschrijving

Wie wil er niet in zo kort mogelijke tijd een goede tekst schrijven? In dit college leer je hoe je het schrijfproces zo efficiënt mogelijk kunt laten verlopen en aan welke eisen een goede tekst moet voldoen. Specifiek richten we ons erop hoe je in een nota of een scriptie rapporteert over eigen en andermans onderzoek. Je schrijft voor dit college een nota over een onderwerp op het terrein van de taalbeheersing. In een aantal hoorcolleges worden instructies voor het schrijven van een nota gegeven en er zijn spreekuurbijeenkomsten waarin je je eigen opzet voor je nota met de docent bespreekt. Je schrijft twee versies van een nota: de eerste versie wordt op basis van het commentaar dat je hebt gekregen van de docent herschreven tot een tweede versie.
In dit college leer je ook welke factoren de begrijpelijkheid van een tekst beïnvloeden en welke elementaire taalverzorgingskwesties er spelen. Wat is er bijvoorbeeld aan de hand met zinnen als Luid joelend reed de bus het ravijn in of De reizigers wordt verzocht zich naar perron 1 te begeven? In hoor- en werkcolleges leggen we ons toe op het herkennen, benoemen en corrigeren van begrijpelijkheidsproblemen en fouten in spelling, interpunctie en stijl. Daarmee zorgen we ervoor dat je taalgebruik op een niveau komt dat van een academicus verwacht mag worden. Ook leg je zo de basis voor een eventuele baan als docent, redacteur, taaladviseur, etc.

Leerdoelen

  • Studenten krijgen inzicht in de eisen waaraan een wetenschappelijke tekst moet voldoen.

  • Studenten ontwikkelen hun schrijfvaardigheid, zowel op het niveau van de inhoud en de ordening van een tekst als op het gebied van een correcte beheersing van de Nederlandse taal.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Nederlandse taal en cultuur

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcolleges; spreekuurbijeenkomsten.

Toetsing

Beoordeling van de tweede versie van de nota en een schriftelijk tentamen over de theoretische stof. Eindcijfer op basis van de nota en het tentamen. Het cijfer voor de nota telt twee keer, het cijfer voor het tentamen één keer. Een deelcijfer lager dan een 5 moet worden herkanst. Als het eindcijfer na de herkansing nog altijd onvoldoende is, moet het college in het daaropvolgende jaar opnieuw worden gevolgd.

Blackboard

Het programma en de syllabus staan op Blackboard.

Literatuur

  • A. Braet en J. Vos: Het schrijven van een nota. Een korte handleiding. Leiden, 2002. (Staat op blackboard.)

  • F.H. van Eemeren & A.F. Snoeck Henkemans, Argumentatie. Inleiding in het analyseren, beoordelen en houden van betogen. (3e herz. dr.) Groningen/Houten: Wolters-Noordhoff, 2006: hoofdstuk 9, pp. 119-130.

  • J. Renkema: Schrijfwijzer. 5e dr. Den Haag: Sdu, 2012.

  • Het Groene Boekje. Woordenlijst Nederlandse taal. (Herz. ed.) Den Haag: Sdu, 2005.

Aanmelden

Via uSis.

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Contact

Drs. M. van Leeuwen

Opmerkingen

De docent geeft aan het begin van het college een overzicht van het programma.