Studiegids

nl en

Grammatica Arabisch 3

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Grammatica Arabisch 1 & 2.

Beschrijving

Het college Grammatica Arabisch 3 vormt het eindpunt van het traject grammatica van het 1ste jaar. In dit college worden grammaticale aspecten die in het eerste semester niet, onvoldoende of alleen gebaseerd op herkenning aan bod zijn gekomen, behandeld (vierradicalige werkwoorden, uitgebreidere syntaxis als de ḥāl-zin, de asyndetische en de verkorte relatieve zin, de oneigenlijke genitiefverbinding, negaties e.d.). Aan de hand van levende teksten (literatuur, media) en thematisch gestructureerde leerboeken Arabisch wordt er dieper ingegaan op bepaalde grammaticale aspecten die in grammatica Arabisch 1 & 2 aan de orde zijn gekomen.

Bij wijze van opdrachten zoeken studenten zelfstandig zinnen op op Internet, formuleren zelf en maken een begin met het vertalen van eenvoudige zinnen van het Nederlands naar het Arabisch.

Verfijnder en trefzekerder gebruik van woordenboeken –mede aan de hand van een frequentiewoordenboek- komt aan de orde.

Leerdoelen

Na een succesvolle afsluiting van deze cursus beschikt de student over voldoende kennis van de voornaamste morfologische en syntactische verschijnselen van het Arabisch alsmede over een toereikende woordenschat om eenvoudige Arabische teksten binnen redelijke tijd zelfstandig te kunnen lezen en begrijpen. De student kan zeer eenvoudige zinnen in het Arabische schrift produceren en schrijven. Tenslotte is de student in staat zelfstandig informatie te vinden in een Arabisch woordenboek en in verschillende naslagwerken over de grammatica.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege waarbij aanwezigheid, voorbereiding en het inleveren van wekelijkse opdrachten verplicht zijn.

Aanwezigheidsplicht

Er geldt een aanwezigheidsplicht voor de werkcolleges: studenten worden geacht bij alle werkcolleges aanwezig te zijn. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent. Bij afwezigheid bepaalt de docent of, en zo ja hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt een onvoldoende toegekend en moet het werkcollege opnieuw gevolgd worden.

Studielast

Totale studielast: 140 uur
College: 52 uur
Voorbereiden colleges (huiswerk): 52 uur
Voorbereiden op en afleggen van (deel)tentamen: 36

Toetsing

De toetsing bestaat uit beoordeling van het huiswerk (10%), deeltentamen (30%, na blok 3) en tentamen (60%, na blok 4).

Deelname aan het (deel)tentamen is alleen mogelijk als alle schriftelijke opdrachten voorafgaand aan het (deel)tentamen zijn ingeleverd.

Het deeltentamen kan niet worden herkanst.

Deelname aan de herkansing is uitsluitend toegankelijk voor studenten van wie het gemiddelde van huiswerk + deeltentamen + tentamen onvoldoende is.

Het eindcijfer na de herkansing wordt als volgt bepaald: huiswerk (10%) + herkansing (90%).

Het afsluitende schriftelijke tentamen is geheel gebaseerd op de bestudeerde stof en is opgebouwd uit o.a. de volgende onderdelen:

  • In het Nederlands te beantwoorden inhoudelijke vragen over de geoefende stof.

  • Beantwoorden van grammaticale vragen over de stof.

  • Vocaliseren van een ongevocaliseerd Arabisch tekstfragment.

Blackboard/webpagina

Er wordt een Blackboardpagina aangemaakt.
Blackboard

Literatuur

De volgende literatuur, die een aanvulling is op de verplichte literatuur van Grammatica Arabisch 1 & 2, aanschaffen na groepsoverleg met de docent:

Elsaid Badawi/M.G. Carter/Adrian Gully, Modern Written Arabic; a comprehensive grammar (London/New York: Routledge 2004).

Jan Hoogland, Kees Versteegh, Manfred Woidich (red.), Woordenboek Arabisch-Nederlands / Nederlands-Arabisch (Amsterdam: Bulaaq 2003).

Tim Buckwalter & Dilworth Parkinson, A frequency dictionary of Arabic (London/New York: Routledge 2011).

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Contact

Informatie bij de betreffende docenten: Drs.R.E. Kon