Studiegids

nl en

Uitvoerende kunsten in het Midden-Oosten

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

In dit college zal worden ingegaan op de vier belangrijkste uitvoerende kunstvormen in het Midden-Oosten en Centraal Azië, namelijk muziek, theater, film en nieuwe media (televisie en internet). De Arabische, Perzische en Turkse wereld zullen hierbij beurtelings aan bod komen. Een groot deel van het college zal worden ingevuld met het tonen en analyseren van audiovisueel materiaal. Het doel van dit college is naast het bestuderen van relevante vakliteratuur, het leren evalueren en analyseren van een film en een theater- of muziekvoorstelling van een van de deelgebieden. Het individueel bezoeken van een toneelvoorstelling of een concert gerelateerd aan het Midden-Oosten of Centraal-Azië vormt een vast onderdeel van dit college.

Leerdoelen

Dit college beoogt inzicht te bieden in de manier waarop in het Midden-Oosten en in Centraal-Azië uitvoerende kunsten in heden en verleden worden gepresenteerd. Bovendien leert de student een film en een theater- of muziekvoorstelling te evalueren en analyseren door middel van een wetenschappelijk verantwoord verslag en een presentatie.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege. Er geldt een aanwezigheidsplicht voor de werkcolleges: studenten worden geacht bij alle werkcolleges aanwezig te zijn. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent. Bij afwezigheid bepaalt de docent of, en zo ja hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt een onvoldoende toegekend en moet het werkcollege opnieuw gevolgd worden.

Studielast

Totale studielast: 140 uur
College-uren: 39 uur
Tentamen: 2 uur
Filmverslag: 15 uur
Voorstellingsverslag: 15 uur
Presentatie: 15 uur
Voorbereiding colleges en tentamen: 54 uur

Toetsing

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de volgende deelcijfers:

  • een filmverslag 15%

  • een voorstellingsverslag 20%

  • presentatie voorstellingverslag 5%

  • tentamen 60%

  • alleen het tentamen kan worden herkanst, en geldt dan weer voor 60%

Blackboard

Er wordt gebruik gemaakt van blackboard

Literatuur

Wordt opgegeven via blackboard

Aanmelden

Aanmelden via usis

Aanmelden contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr. P. de Bruijn, Dr. G.R. van den Berg

Opmerkingen

De studenten worden geacht vooraf een voorstel in te dienen voor de films en voorstellingen waarover zij een verslag willen schrijven Voor het voorstellingsverslag/presentatie is het niet mogelijk verslag te doen van een film, ook al is de film vertoond in een filmhuis of bioscoop. Suggesties voor te bezoeken voorstellingen worden via Blackboard en tijdens college gegeven. Bij twijfel is het verstandig eerst contact op te nemen met één van de docenten.