Studiegids

nl en

Grammatica Turks 3

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Een voldoende voor het tentamen Grammatica Turks 2 of gelijkwaardig, ter beoordeling van de docent.

Beschrijving

De systematische behandeling van de Turkse grammatica vindt plaats gedurende het eerste en tweede semester van het eerste studiejaar. In het eerste semester wordt in Blok 1 het vak Grammatica Turks 1 gegeven, in Blok 2 volgt Grammatica Turks 2, en dit traject wordt in het tweede semester afgesloten met Grammatica Turks 3.
Doel van dit traject is het verwerven van een grondige kennis van en vooral een diepgaand inzicht in de werking van de Turkse grammatica. Uitgaande van de structuur van het Turks wordt nagegaan hoe grammaticale eenheden worden gevormd waaruit enkelvoudige en samengestelde zinnen zijn opgebouwd. Daarbij is de aandacht vooral gericht op het ontwikkelen van vaardigheden die nodig zijn voor een complete en correcte analyse van Turkse taalbouwsels – dat is het ontleden van woorden in termen van morfemen en zinnen in termen van constituenten.
In het eerste semester worden klankleer, de structuur van naamwoordsgroepen en bepalingen, werkwoordsvormen en elementaire zinsbouw behandeld, en in het tweede woordvorming, betrekkelijke bijzinnen, onderschikkende bijzinnen en complexe zinnen. Naast de structurele eigenschappen van het Turks, komen inzichten aan bod uit de algemene taalkunde, juist waar die relevant zijn voor de bestudering van het Turks. De theoretische aspecten vormen samen met (computerondersteunde) luister- en vertaaloefeningen en vocabulairetraining een voorbereiding op de colleges Turkse Teksten 2-3 en Conversatie Turks 2-3 in het tweede studiejaar.

Leerdoelen

Grondige kennis en diepgaand inzicht in de werking van de Turkse grammatica. Deze cursus vormt een onderdeel van het taaltraject Turks waartoe de cursussen Grammatica Turks 1-3, Turkse Teksten 1-3, Conversatie 1-3 en Osmaans 1-2 behoren. Ook in de cursussen Seminar 1-3 en bij het schrijven van het BA-werkstuk wordt met Turkstalig materiaal gewerkt.
Tezamen leiden al deze cursussen al gedurende het eerste jaar tot een gedegen kennis van de grammatica van het moderne Turks, en ligt idealiter na 3 jaar de spreek- en luistervaardigheid op niveau B1 en de leesvaardigheid na 3 jaar op niveau B2.
Voorts komen de belangrijkste historische fasen en ontwikkeling van de in Turkije gesproken en geschreven varianten van het Turks aan de orde, evenals hun oorspronkelijke schriftsoorten.
Aldus worden de volgende eindtermen behaald binnen het Europees referentiekader:

Vaardigheid: Lezen
instroomniveau: 0, Na 3 jaar: B2

Vaardigheid: Schrijven
instroomniveau: 0, Na 3 jaar: B1

Vaardigheid: Luisteren
instroomniveau: 0, Na 3 jaar: B1

Vaardigheid: Gesproken interactie
instroomniveau: 0, Na 3 jaar: B1

Vaardigheid: Gesproken productie
instroomniveau: 0, Na 3 jaar: B1

Rooster rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege met een aanwezigheidsplicht. Studenten mogen maximaal 2 colleges missen onder opgaaf van reden (ter beoordeling van de docent). Onvoldoende aanwezigheid leidt tot uitsluiting van de tentamens.

Toetsing

Er zijn twee toetsmomenten: op ongeveer de helft van het semester wordt een deeltentamen afgenomen dat voor 40%, en aan het eind ervan volgt een afsluitend tentamen dat voor 60% in de eindbeoordeling meetelt. De tentamens zijn schriftelijk en bestaan uit een theoretisch gedeelte met open en gesloten vragen en een enkele essayvraag, en een praktisch gedeelte waarin vragen aan bod komen die betrekking hebben op de grammaticale analyse van de behandelde stof naar aanleiding van een niet-behandeld tekstfragment. Tevens worden in dit deel korte vertalingen Turks-Nederlands en Nederlands-Turks gevraagd. De wijze van tentamineren wordt vooraf gedemonstreerd aan de hand van een oefententamen. De tentamenresultaten worden besproken met de docent en met het mentoraat.

Blackboard

Blackboard

Op de computerzaal krijgen studenten toegang tot het oefenprogramma en het extra materiaal dat door de docent ter beschikking gesteld wordt.

Literatuur

  • Standaard Grammatica Turks. 2004, Coutinho. ISBN 90 6283 385 3

  • Oefenboek Turkse Grammatica. 2005, Coutinho. ISBN 90 6283 487 6

  • Klein Woordenboek Turks. 2003, Coutinho. ISBN 90 6283 375 6

  • Achtergrondliteratuur die door de docent ter beschikking wordt gesteld

  • Materiaal dat via de computerondersteuning ter beschikking wordt gesteld.

Aanmelden

Aanmelden via uSis.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), vinden hier meer informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.
Deze cursus is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

Bij de docent dr. G.J. van Schaaik

Opmerkingen

  • Aanwezigheid tijdens de colleges is een belangrijk facet van de studie omdat daar zaken worden toegelicht die niet worden behandeld in de voorgeschreven cursusboeken en achtergrondliteratuur. Met name studenten die het Turks al (enigszins) machtig zijn wordt sterk aangeraden de colleges allemaal te volgen (aanwezigheid is immers verplicht). Dit is zo omdat het niet gaat om een cursus Turks waar de taal onderwezen wordt voor louter praktische doeleinden, maar om een academische studie waarin ook juist de theoretische aspecten een belangrijk onderdeel vormen van het onderwijs en dus ook van de tentaminering.