Studiegids

nl en

Transnational Cooperation and security in Latin America (8710)

Vak
2013-2014

Omschrijving

Doel: 1. Inzicht verkrijgen in de belangrijkste vraagstukken op het gebied van internationale samenwerking en veiligheid in Latijns Amerika en het Caribisch gebied (LAC). 2. Het hiervoor genoemde bredere kader kunnen toepassen op hedendaagse politieke en maatschappelijke ontwikkelingen.

Inhoud: Deze cursus richt zich op de belangrijkste vraagstukken op het gebied van souvereiniteit, mensenrechten en veiligheid in Latijns Amerika en het Caribisch gebied. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan: 1. de internationale samenwerking op het gebied van mensenrechten en veiligheid en de veranderende doctrines die hieraan ten grondslag liggen, en 2. de manifestatie van mensenrechtenschendingen, conflicten, en onveiligheid op regionaal, nationaal en subnationaal niveau. Te denken valt aan interstatelijke conflicten, maar ook aan gewapende opstanden, drugs- en wapenhandel, bendes en stedelijk geweld, en internationale criminele netwerken. De cursus gaat in op de wijze waarop, en het vermogen waarmee, Latijns Amerikaanse en Caribische staten en instituties reageren op de huidige mensenrechten- en veiligheidsproblematiek.

Onderwijsvormen

Seminarstijl- close reading, discussies, minicolleges.

Studiematerialen

Aantal te bestuderen pagina’s literatuur: ca. 800 pp.
Overzicht literatuur volgt later

Toetsing

Eindpaper (60%), twee korte essays (20%), Participatie (20%)

Voor de tentamens kunt u zich tot uiterlijk 10 dagen voor de tentamendatum via USIS aanmelden.

Rooster
Maandag 3 februari t/m 24 maart, 15.00-17.00 in SA21
Vrijdag 7 februari t/m 28 maart, 9.00-11.00 in 1A22

Ingangseisen