Studiegids

nl en

Integrated Korean 1a: lezen en vertalen

Vak
2013-2014

Toegangseisen

De bijvakkers die Basiskennis Koreaans 1a volgen, kunnen dit vak als keuzevak nemen.

Beschrijving

In deze beginnerscursus maken studenten allereerst kennis met het Koreaanse alfabet (Hangul) en de uitspraakregels ervan. Daarna concentreert de cursus zich op de ontwikkeling van de lees- en vertaalvaardigheid. Hiervoor komen deNarration` van het handboek en de grammatica- en leesoefeningen uit het werkboek komen daarbij aan bod. Daarnaast zijn er de wekelijkse vertaaloefenopdrachten (Nederlands-Koreaans) die tijdens college besproken zullen worden. Studenten worden actief betrokken bij het oefenen van het lezen en vertalen van en naar het Koreaans ter verwerving van lexicaal en syntactisch inzicht. Deze taalkundige kennis wordt verder ingezet bij de schrijfoefeningen uit het werkboek die als huiswerk meegegeven worden. De docent vangt daarbij de collectieve zwakke punten van de studenten op en biedt doelgerichte oefeningen aan.

Leerdoelen

 • Het leren begrijpen en gebruiken van elementair vocabulaire en grammaticale patronen.

 • Het leren lezen en analyseren van eenvoudige Koreaanse zinnen, al dan niet met voegwoorden.

 • Het vertalen van eenvoudige Nederlandse/Engelse zinnen naar het Koreaans.

 • Het schrijven van eenvoudige formuleringen en opstellen, m.b.t. eigen leef- en studieomgeving of zeer vertrouwde onderwerpen.

 • In termen van het Common European Framework of Reference: niveau A1, doorbraakfase van Basisgebruiker.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

 • Totale studielast: 140 uur

 • Contacturen: 2 uur p.w. x 13 weken: 26 uur

 • Voorbereiding college en huiswerk: 4 uur p.w. x 13 weken: 52 uur

 • Voorbereiding tentamen: 62 uur

Toetsing

Een combinatie van volgende twee toetsvormen:

 • 2-wekelijkse gevarieerde schrijfopdracht uit het werkboek: 10% (van het eindcijfer)

 • Schriftelijk tentamen over de behandelde collegestof: 90% (van het eindcijfer)
  Het tentamen aan het eind van het semester bestaat uit twee delen: open vragen die de globale leesvaardigheid toetsen en losse, geconstrueerde zinnen die de vertaalvaardigheid van en uit het Koreaans toetsen.

Blackboard

Er wordt voor de cursus gebruik gemaakt van Blackboard voor het ter beschikking stellen van o.a. aan de reeks colleges gerelateerde mededelingen, de wekelijkse opdrachten en de antwoorden van de oefeningen in het werkboek die tijdens de lessen niet aan bod komen.

Literatuur

 • Y.M. Cho, H.S. Lee et.al., Integrated Korean Textbook, Beginning 1. Second edition, University of Hawai’i Press, 2010.

 • M.J. Park; J.W. Suh, et.al., Integrated Korean Workbook, Beginning 1. Second edition, University of Hawai’i Press, 2010.

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college. Zie ook ‘Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens’ voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

 • De hoofdvakkers wiens achternaam beginnen van A tot P, moeten zich inschrijven bij Mw. M.S. Chi.

 • De hoofdvakkers wiens achternaam beginnen van Q tot Z, de Engelstalige hoofdvakkers en alle bijvakkers, meoten zich inschrijven bij Dhr. K. de Ceuster.

Contact

Dhr. Dr. K. de Ceuster
Mw. Drs. M.S. Chi

Opmerkingen

Verplichte aanwezigheid
Voor het volgen van deze cursus geldt een aanwezigheidsplicht: het collegebezoek wordt door de docenten geregistreerd. Wie meer dan zes maal per semester absent is geweest, al dan niet met melding vooraf, mag niet meer deelnemen aan de werkgroep, maar wel tentamen doen. Bijzondere omstandigheden zijn ter beoordeling aan de studiecoördinator Mw. Dr. M. Winkel.