Studiegids

nl en

Integrated Korean 2a: spreken en verstaan

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Met succes IK1 a & b en IK 2a taalvakken afgerond hebben.

Beschrijving

Oefeningen ter verbetering van actieve taalbeheersing, toegespitst op de spreek- en luistervaardigheid aan de hand van het Workbook en “Usage” uit het Textbook (zie Literatuur). Tijdens de colleges worden gesproken reproductie en interactie van de studenten gestimuleerd, d.m.v. herhalings- en vervangingsopdrachten in modeldialogen, rollenspel, verhaal navertellen enz., terwijl de luisteroefeningen uit het Workbook onder begeleiding van de docent doorgenomen worden. De schrijfoefeningen uit het Workbook worden als huiswerk meegegeven, waarna het door de docent nagekeken en deels tijdens colleges besproken wordt. Verder wordt er af en toe gebruik gemaakt van divers audiovisueel materiaal.

Onderwijsvorm

werkcollege

Studielast

 • Contacturen: 2 uur p.w. x 13 weken = 26 uur;

 • Voorbereiding college en huiswerk: 4 uur p.w. x 13 weken = 52 uur;

 • Voorbereiding tentamen: 62 uur.

Leerdoelen

 • Het (onvoorbereid en begrijpelijk) communiceren over vertrouwde onderwerpen en het beschrijven van eigen ervaringen en gebeurtenissen op simpele wijze.

 • Het geven van redenen en verklaringen voor eigen meningen in het kort en het verbinden van losse elementen tot een samenhangend geheel.

 • Het volgen van duidelijke en eenvoudige boodschappen en het begrijpen van de hoofdpunten van een verhaal of toespraak.

 • In termen van het CEFR wordt toegewerkt naar het niveau tussen A2 en B1, tussen Basisgebruiker en Onafhankelijke gebruiker.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

 • Totale studielast: 140 uur

 • Contacturen: 2 uur p.w. x 13 weken: 26 uur

 • Voorbereiding college en huiswerk: 4 uur p.w. x 13 weken: 52 uur

 • Voorbereiding tentamen: 62 uur

Toetsing

Een combinatie van volgende toetsvormen:

 • 2/3-wekelijkse voordracht van een modeldialoog uit het handboek (10% van het eindcijfer).

 • Huiswerk van schrijfoefeningen uit het werkboek per les (10% van het eindcijfer)

 • Schriftelijk tentamen over de luistervaardigheid m.b.t. de behandelde leerstof (30% van het eindcijfer).

 • Mondeling tentamen van behandelde leerstof, gevolgd door een kort vrij gesprek dat de actieve spreekvaardigheid toetst (50 % van het eindcijfer).

Het eindcijfer van de module wordt gevormd door het gemiddelde van de vier onderdelen, waarbij ieder onderdeel moet worden afgesloten met minimaal een 5. In geval van herkansing is die er voor elk van de vier onderdelen afzonderlijk.

Blackboard

Er wordt in de cursus gebruik gemaakt van Blackboard voor het ter beschikking stellen van o.a. aan de reeks colleges gerelateerde mededelingen,

Literatuur

 • Y.M. Cho, H.S. Lee. e.a.: Integrated Korean Textbook, Intermediate 1, Second edition, University of Hawai`i Press, 2012.

 • Carol Schulz, e.a.: Integrated Korean Workbook, Intermediate 1, Second edition, University of Hawai´i Press, 2012.

Aanmelden

Meld je voor dit college aan via uSis.

Zie ook ‘Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens’ voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

Mw. Drs. M.S. Chi
(Spreekuur: dinsdag 12.00-13.00 uur, kamer 105 Arsenaal)