Studiegids

nl en

BA eindwerkstuk Koreastudies

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Kennis van de Koreaanse taal op het niveau van studenten die de taalvakken van het tweede jaar met goed gevolg hebben afgerond. Het afgerond hebben van de inhyoudelijke vakken van het tweede jaar Koreaans.

Beschrijving

Het eindwerkstuk van de BA Koreastudies is een wetenschappelijke bijdrage over een zelf gekozen onderwerp met een omvang van ca. 8.500 woorden. Hierin moet een redelijke hoeveelheid Koreaanstalig (primair/secundair) bronnenmateriaal verwerkt zijn. Bij het schrijven van het werkstuk wordt de student begeleid door een docent van de opleiding. Omdat het BA-eindwrkstuk geschreven wordt binnen het kader van een van te voren door de opleiding vastgesteld breed thema, zal het qua onderwerp hierop aansluiten, of in ieder geval moeten aansluiten op de expertise van de docent en in overleg met de docent gekozen moeten worden.

Het BA-werkstuk telt plm 8.500 woorden, met 7000 en 10.000 als onder- respectievelijk bovengrens, inclusief noten, bibliografie en eventuele appendices. Met de toestemming van de begeleider kan er een langere appendix toegevoegd worden. De begeleider kan ook aan de examencommissie een beargumenteerd verzoek voorleggen om toestemming voor een korter of een langer werkstuk.

Inlevertermijn en herkansing

DEADLINES:
Inleveren scriptie voorstel: 15 oktober 2013
Inleveren kladversie van de scriptie: 26 april 2014
Inleveren definitieve versie scrieptie: 1 juni 2014

  • Vanaf dit academisch jaar werken wij met een twee-deadlines beleid voor het inleveren van de BA scriptie, dat op dezelfde wijze zal functioneren als het beleid voor het inleveren van papers dat al een aantal jaren geldt voor de opleiding. De eerste deadline voor het inleveren valt op 26 april 2014. De tweede en uiterste deadline voor het inleveren valt op 1 juni 2014. Zoals ook bij papers het geval is, hebben studenten die op of vóór de deadline een (gedeeltelijke) kladversie inleveren bij hun begeleider recht op feedback, en zullen deze studenten hun scriptie inclusief commentaar minimaal twee weken voor het verstrijken van de tweede deadline retour ontvangen van de begeleider, om tijdige revisie en opnieuw inleveren mogelijk te maken. Studenten die ten tijde van de eerste deadline geen kladversie hebben ingeleverd, verspelen daarmee hun ‘recht op herschrijven’. Ze behouden daarbij wél het recht om een definitieve versie van hun scriptie in te leveren, op of voor de datum van de uiterste deadline, zonder verder benadeeld te worden, afgezien van het feit dat zij het recht op revisie en opnieuw inleveren van hun scriptie verspeeld hebben.

  • Alle BA scripties die in het huidige academische jaar beoordeeld dienen te worden, moeten voor de uiterste deadline van 1 juni 2014 ingeleverd zijn. Scripties die na deze datum worden ingeleverd, worden pas beoordeeld, en ontvangen dus ook pas feedback, ná het begin van het eerste semester van het daaropvolgende academische jaar, oftewel vanaf september 2014. Alle kladversies die ná de eerste deadline van 26 april en vóór de uiterste deadline van 1 juni worden ingeleverd, zullen automatisch worden beschouwd als de definitieve versie, waarin geen verdere wijzigingen of aanpassingen meer mogen worden aangebracht.

  • Definitieve versies behoren te worden ingeleverd via de gemeenschappelijke Blackboard-site die met dit oogmerk is opgezet en voor alle begeleiders toegankelijk zal zijn. De scripties worden daarbij automatisch gecontroleerd door SafeAssign. Na de deadline van 1 juni 2014 is het niet langer mogelijk om een tekst aan te leveren via de Blackboard-site.

  • Alle definitieve versies die voor 1 juni zijn ingeleverd zullen op hetzelfde moment beschikbaar worden gesteld aan zowel de hoofdbegeleider als de tweede lezer ter lezing en beoordeling. Onder normale omstandigheden zal de beoordeling – en het uiteindelijke eindcijfer – binnen vier weken, dus voor eind juni, bekend gemaakt worden.

  • De scriptie wordt geschreven binnen het kader van een van te voren door de opleiding vastgesteld breed thema (focus). Afhankelijk van het aantal studenten kan er gekozen worden voor het vaststellen van meerdere foci. Het onderwerp van de scriptie moet dan ook qua onderwerp op het focus/één van de foci aansluiten. Het definitieve onderwerp ook moet aansluiten op de expertise van de begeleidende docent en moet in overleg met de docent gekozen worden. Het is mogelijk om in overleg met de opleiding een externe begeleider te betrekken bij het schrijven van de scriptie.

  • Wat betreft studenten die er niet in slagen hun scriptie in te leveren danwel te voltooien vóór de deadline van 1 juni: Vanaf september 2014 zullen deze studenten recht hebben op verdere begeleiding bij het schrijven van hun scriptie en op het ontvangen van studiepunten (ECTS) voor het bijbehorende BA3 vak van het tweede semester. De deadline voor het inleveren van een definitieve versie (zonder mogelijkheid tot verdere revisie) valt op de laatste dag van de eerste tentamenweek (24 december 2013). Studenten die er niet in slagen voor deze datum hun scriptie in te leveren danwel te voltooien, verspelen daarmee hun recht op het ontvangen van ECTS voor het bijbehorende BA3 vak van het voorgaande semester. Daarmee worden zij verplicht datzelfde of een ander, gelijkwaardig vak, bij te wonen en af te ronden wanneer het opnieuw wordt aangeboden in het tweede semester, overeenkomstig de standaardvoorwaarden die op alle ingeschreven studenten van toepassing zijn.

Taal
Het eindwerkstuk wordt geschreven in het Nederlands of het Engels. De examencommissie kan eventueel toestemming geven voor de keuze van een andere Westerse taal. Hiertoe moet tijdig een verzoek ingediend worden, ook met het oog op de tweede lezer.

Gebruik Koreaanstalig materiaal
Gebruik van Koreaanstalig materiaal (primair, secundair, gesproken, geschreven) is verplicht.

Leerdoelen

Mondelinge presentatievaardigheden
1. onderzoeksresultaten helder en beargumenteerd uiteenzetten
2. een antwoord formuleren op vragen betreffende (een onderwerp in) het vakgebied
a. in de vorm van een heldere en goed opgebouwde mondelinge presentatie
b. overeenkomend met de criteria die het vakgebied daaraan stelt
c. met gebruikmaking van moderne presentatietechnieken
d. dat gericht is op een specifieke doelgroep
3. actief deelnemen aan een vakinhoudelijke discussie

Samenwerkingsvaardigheden
1. sociaal-communicatief optreden in samenwerkingssituaties
2. constructieve kritiek geven en ontvangen en gegronde kritiek verwerken tot een herziening van het eigen standpunt
3. zich houden aan overeengekomen planningen en prioriteringen

Elementaire onderzoeksvaardigheden, waaronder heuristische vaardigheden
1. vakwetenschappelijke literatuur verzamelen en selecteren met behulp van traditionele en digitale methoden en technieken
2. deze analyseren en beoordelen op kwaliteit en betrouwbaarheid
3. op basis hiervan een goed afgebakende probleemstelling formuleren
4. onder begeleiding een onderzoek van beperkte omvang opzetten en uitvoeren met inachtneming van de voor het vakgebied relevante traditionele en digitale methoden en technieken
5. op basis daarvan een beargumenteerde conclusie formuleren
6. ook buiten zijn eigen vakgebied gebruik maken van zijn verworven onderzoeksvaardigheden

Schriftelijke presentatievaardigheden
1. onderzoeksresultaten helder en beargumenteerd uiteenzetten
2. een antwoord formuleren op vragen betreffende (een onderwerp in) het vakgebied
a. in de vorm van een heldere en goed opgebouwde schriftelijke presentatie
b. overeenkomend met de criteria die het vakgebied daaraan stelt
c. met gebruikmaking van relevante illustratie- of multimediale technieken
d. dat gericht is op een specifieke doelgroep

Onderwijsvorm

Individuele begeleiding door docent op afspraak.

Rooster

n.v.t., individuele afspraken met begeleider

Toetsing

  • Eindwerkstuk: 100%

Blackboard

Nee

Literatuur

Syllabus Inleiding tot het lezen van Koreaanse kranten (Studiepunt), actuele teksten uit de pers of van het internet.

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college.
Zie ook ‘Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens’ voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Aanmelden Studeren à la Carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Prof. Remco Breuker