Studiegids

nl en

Latijn: retorica

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Dit college is een verplicht onderdeel van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 1).

Beschrijving

Het onderwerp van de cursus dit studiejaar is: Cicero’s zelfbeeld als orator en politicus.

Cicero’s redevoeringen tegen Catilina tijdens zijn consulaat 63 v.Chr. vormden de hoogtepunt van Cicero’s loopbaan als orator en politicus en bepaalden zijn zelfbeeld in hoge mate, wat ook uit zijn latere oeuvre blijkt. In dit college zal een selectie uit de vier redevoeringen tegen Catilina worden gelezen. De nadruk zal liggen op:
a) goed tekstbegrip, gedeeltelijk door gemeenschappelijk vertalen tijdens de sessies;
b) retorische analyse van de tekst;
c) politieke en maatschappelijke implicaties ervan.

Tijdens de hoorcolleges worden daarnaast centrale passages uit Cicero’s theoretische schriften en uit zijn correspondentie besproken. In de hoorcolleges zullen in ieder geval de volgende thema’s aan de orde komen:

 • Cicero’s leven en werk;

 • De politieke en literaire achtergronden van de redevoeringen tegen Catilina;

 • Overzicht over de Romeinse retorische theorie;

 • Cicero’s idealisering van retorica en politiek.

Leerdoelen

Kennis / Contextualisering:

 • Overzichtskennis retorische theorie;

 • Bewustzijn van het belang van de retorica voor de oudheid;

 • Kennismaking met het oeuvre van een centrale retoricus en orator (Cicero).

Vaardigheden:

 • Gebruik van retorisch apparaat voor tekstanalyse;

 • Toepassing van historische contexten op tekstanalyse;

 • Vergroting van de leesvaardigheid van het Latijn.

Rooster

Zie roosters Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Hoorcollege, werkcollege en zelfstudie.

Toetsing

 • Schriftelijke tussentoets (tijdens een collegeuur) van een deel van het pensum (25%);

 • Schriftelijk tentamen (tentamenweek oktober) met vertalingen/korte open vragen/essayvragen (75%).

Minimumeisen voor aanwezigheid, deelname en voorbereiding zullen worden aangegeven aan het begin van het blok.

Blackboard

Via Blackboard worden hand-outs en verdere studieinformatie beschikbaar gesteld.

Literatuur

Teksteditie met commentaar (verplicht aan te schaffen):

 • Cicero: Catilinarians, ed. A.R. Dyck, Cambridge 2008.

Verdere literatuur wordt aan het begin van het blok bekendgemaakt en ter beschikking gesteld (als leesplank in de Universiteitsbibliotheek of als kopie).

Aanmelden

BA1 studenten GLTC worden aangemeld door de opleiding. Eventuele andere studenten melden zich bij de studiecoördinator GLTC, mw. J.K. Koning.

Contact

Dhr. Dr. C.H. Pieper