Studiegids

nl en

P-werkcollege II: Beeld- en objectanalyse

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Gelijk aan toegangseisen BA Kunstgeschiedenis.

Beschrijving

Goed en vooral analytisch en kritisch kijken is een noodzakelijke academische vaardigheid voor de kunsthistoricus. Voor het op wetenschappelijke wijze verslag doen van een visuele analyse is het van belang de terminologie goed te kunnen toepassen, inzicht te hebben in de verschillende aspecten van ordening in een kunstwerk, en kennis te hebben van soorten composities, licht, kleur, vorm, materialen, technieken, etc. Er worden zowel twee- als driedimensionale objecten beschreven.

Leerdoelen

 • Vaardigheid in het visueel analyseren van artefacten, nodig bij het doen van wetenschappelijk kunsthistorisch onderzoek.

 • Kennis hebben van en inzicht in enkele specifieke aspecten van de geschiedenis van de kunstproductie in het Westerse cultuurgebied.

 • Basiskennis hebben van het begrippenapparaat dat gehanteerd wordt bij het analyseren en beschrijven van de formele kenmerken van artefacten (compositie, kleurgebruik, etc.).

 • Globaal in staat zijn om de technische en materiële kenmerken van kunstwerken te onderkennen en benoemen (schildertechnieken en -materialen, druktechnieken, bouwmaterialen, constructietechnieken, etc.).

 • Een korte rapportage kunnen opstellen (maximaal 3×750 woorden) bevattende de wetenschappelijke visuele analyse van een artefact (bouwwerk, schilderij en object uit kunstnijverheid of design).

Rooster

VOLTIJD:

 • Woensdag 13-15 uur, gedurende de eerste weken van het voorjaarssemester (Blok 3) (concept)

 • Donderdag 13-17 uur, excursies in de laatste weken van het semester (Blok 4) (concept)

DEELTIJD:

 • Donderdag 19-21 uur, gedurende de eerste weken van het voorjaarssemester (Blok 3) (concept)

 • Een drietal zaterdagen, excursies in de laatste weken van het semester (Blok 4) (concept)

Voor het definitieve rooster zie de roosterpagina van de opleiding.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

 • Excursies

Er is aanwezigheidsplicht. Verzuim door omstandigheden dient vooraf te worden gemeld, met opgaaf van redenen. Bovendien geldt dat deze cursus niet succesvol kan worden afgesloten wanneer de student meer dan 2x afwezig is geweest. Bij in gebreke blijven kan de toegang tot het college verder worden ontzegd. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal de Examencommissie de mogelijkheid van een aanvullende of vervangende opdracht overwegen. Zie ook de Onderwijs en Examen Regeling (OER).

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 5 ects (140 uur)

12 uur: Hoor-/werkcollege (2 uur p.w. x 6 weken)
20 uur: Voorbereiding 2 schriftelijke tentamens (100 pp literatuur : 5 pp per uur)
04 uur: Tentamen
24 uur: Halve dag excursies (6x)
80 uur: Voorbereiden en schrijven van 3 beeldanalyses
—-
140 uur

Toetsing

 • 2 kleine schriftelijke tentamens (samen 25%) met korte open (invul-)vragen.

 • 3 beeldanalyses (3 × 25%) van 750 woorden elk.

Compensatie: het gewogen gemiddelde over alle deelcijfers moet minimaal 6.0 zijn. Voor elke beeldanalyse moet bovendien minimaal een 6.0 behaald worden. Een onvoldoende tentamencijfer mag gecompenseerd worden door de cijfers van de beeldanalyses.
Herkansing: één herkansing per onvoldoende deelcijfer, maar: als het gemiddelde van de 2 schriftelijke tentamens lager is dan 5.5 kan eenmalig alleen worden herkanst over beide schriftelijke tentamens (25%).

Blackboard

Wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal (zoals rooster, instructie analyses, PowerPoint-presentaties van colleges) en mededelingen van docent.

Literatuur

 • Enkele hoofdstukken uit: Helen Westgeest, et al (red.), Kunsttechnieken in historisch perspectief, Turnhout:
  Brepols, 2011 of 2012.

 • Een hoofdstuk uit: R. Stenvert, G. van Tussenbroek (red.), Inleiding in de bouwhistorie. Opmeten en onderzoek van oude gebouwen. Utrecht: Matrijs, 2009 (2007).

Aanmelden

Via uSis.

Contact

Mw Dr. H.F. (Helen) Westgeest

Opmerkingen

N.v.t.