Studiegids

nl en

Werkcollege BA3 Architectuur en Beeldende Kunst: De kathedraal van Canterbury als stalenboek van de Engelse architectuur en kunst uit de middeleeuwen

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Propedeuse Kunstgeschiedenis. Afgeronde tweedejaars Werkcolleges (BA2) en Excursiewerkcollege (of het equivalent daarvan).

Beschrijving

In dit werkcollege staat de bouwgeschiedenis van de kathedraal van Canterbury centraal, van 597, toen het bisdom Canterbury werd gesticht door St. Augustinus van Engeland, tot aan de Reformatie. De kathedraal is in het desbetreffende tijdvak keer op keer herbouwd en van al die periodes is wel iets bewaard gebleven. Het beroemdste onderdeel van het gebouw is wel het koor dat na de moord op aartsbisschop Thomas à Becket groots werd herbouwd in de gotische stijl en daarmee de gotiek in Engeland inluidde. Maar daarnaast is er een prachtige romaanse crypte, waarin bovendien sporen terug te vinden zijn van een nog oudere voorganger die net na de Verovering van Engeland door de Normandiërs werd opgetrokken, en er is een laat vijftiende-eeuws schip. Verder kent de kerk een intacte reeks glasvensters uit de 12de en 13de eeuw, vele grafmonumenten, een prachtige romaanse vloer, Romaanse muurschilderingen en beeldhouwwerk, een kloosterbibliotheek vol prachthandschriften en nog veel meer. Vanwege de afwijkende situatie in Engeland was de kathedraal van Canterbury in de middeleeuwen tevens een Benedictijnenklooster. De kloosterbebouwing is goed bewaard en zal tijdens het werkcollege ook aan de orde komen. Kortom, al met al is deze kathedraal een soort stalenboek aan de hand waarvan de bewogen geschiedenis van de Engelse kathedraal door de eeuwen heen kan worden bestudeerd.

Dit werkcollege bestaat uit allereerst uit een aantal inleidende colleges. Deze colleges dienen te worden voorbereid door het lezen van de opgegeven literatuur (zie blackboard). Twee van deze inleidende colleges hebben een interactief karakter, waarbij iedere deelnemende student een korte presentatie over een onderwerp voorbereid (zie Blackboard). In de tussentijd kiezen de studenten voor een werkstukonderwerp en een daaraan gekoppelde onderzoeksvraag en stellen een literatuurlijst op, die met de docent wordt besproken.

In het tweede deel van het werkcollege worden referaten door de studenten gehouden over het gekozen werkstukonderwerp als voorbereiding op het te schrijven werkstuk. Het werkcollege wordt afgesloten door het inleveren van een werkstuk van circa 5000 woorden. De eisen zijn terug te vinden op Blackboard onder ‘assignments’.

Leerdoelen

De student bestudeert de Engelse architectuur en kunst van 597 tot in de zestiende eeuw aan de hand van de kathedraal van Canterbury en krijgt aldus een overzicht van de belangrijkste stijlontwikkelingen en kunsthistorische periodes uit de middeleeuwse geschiedenis van Engeland. De belangrijkste leerdoelen zijn bij dit werkcollege:

 • Kennis van het omgaan met middeleeuwse bronnen en de ermee samenhangende dateringsproblematiek en inzicht in de historische, culturele en liturgische context waarin gebouwen en objecten functioneren.

 • Begrip van de complexiteit van een middeleeuws gebouwencomplex.

 • Inzicht in het functioneren van kunst in haar politieke context, en de relatie tussen kunstenaar en opdrachtgever.

 • Verdiepte kennis van het kijken en begrijpen van architectuur en kunst.

 • Een zelf gekozen vraagstelling gedetailleerd kunnen uitwerken en daarbij al in een vroeg stadium een passende literatuurlijst kunnen opstellen.

 • Een visueel ondersteund referaat van 20 minuten over deze vraagstelling kunnen voorbereiden en presenteren, en daarbij effectief op vragen en opmerkingen van docent en medestudenten kunnen reageren.

 • Op de hoogte zijn van de nieuwste wetenschappelijke inzichten aangaande het zelf gekozen onderwerp en geoefendheid in het schrijven van een ‘status quaestionis’, een helder geformuleerd werkstuk van 5000 woorden, exclusief noten en literatuur.

Rooster

 • Donderdag 17-19 uur (concept)

Let op! Voor het definitieve rooster zie de roosterpagina van de opleiding.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Er is bij werkcolleges aanwezigheidsplicht. Verzuim door omstandigheden dient vooraf te worden gemeld, met opgaaf van redenen. Bovendien geldt dat deze cursus niet succesvol kan worden afgesloten wanneer de student meer dan 2x afwezig is geweest. Bij in gebreke blijven kan de toegang tot het college verder worden ontzegd. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal de Examencommissie de mogelijkheid van een aanvullende of vervangende opdracht overwegen. Zie ook de Onderwijs en Examen Regeling.

Studielast

Totale studielast voor de cursus 10 ects: 280 uur.

24 uur: Deelname colleges: 2 uur p.w. x 12 weken
20 uur: Lezen voorbereidende literatuur (ca. 140 pagina’s / 7 pagina’s per uur) bij werkcollegesessies
24 uur: Oriënterend literatuuronderzoek, verzamelen van artikelen en afbeeldingen
40 uur: Schrijven van onderzoeksvoorstel; voorbereiden referaat
98 uur: Literatuuronderzoek (circa 490 pp à 5 pp per uur)
74 uur: Schrijven van werkstuk (circa 5000 woorden excl. noten, literatuur en bijlagen)
—-
280 uur

Toetsing

 • Participatie tijdens college (20%): voorbereiding colleges, discussie, groepsopdrachten

 • Mondelinge presentatie (10%): referaat mbt het eindwerkstuk (ondersteund met PowerPoint-presentatie)

 • Paper (70%): schriftelijk werkstuk van circa 5000 woorden exclusief titelpagina, inhoudsopgave, voorwoord (niet nodig), noten, literatuurlijst en platen

Compensatie: het gewogen gemiddelde over de toetsonderdelen moet minimaal 6.0 zijn (afronding op één decimaal achter de komma). Het werkstuk moet bovendien met een voldoende worden afgesloten.
Herkansing: Alleen een onvoldoende beoordeeld werkstuk kan eenmalig worden herkanst.

Blackboard

Op Blackboard vindt de student allereerst een omschrijving van het programma. Onder Course documents worden de Powerpoints van de colleges beschikbaar gemaakt. Onder Assignments vindt de student een omschrijving van de groepsopdrachten en de geboekte resultaten.

Literatuur

 • Bij deze cursus wordt gebruik gemaakt van literatuur die tijdens het college wordt opgegeven.

Aanmelden

Via uSis.

Contact

Mw Dr. E. (Elizabeth) den Hartog

Opmerkingen

N.v.t.