Studiegids

nl en

Basispracticum 2

Vak
2013-2014

Toegangseisen

n.v.t.

Contact

Coordinator: Ing. A.J.G. Regensburg-Tuïnk
Email: a.j.g.regensburg@biology.leidenuniv.nl

Beschrijving

Met de vaardigheden opgedaan in basispracticum 1 worden de vakken celfysiologie en microbiologie practisch ondersteund.

Celfysiologie
Tijdens de practica worden ééncellige organismen (prokaryoten) en meercellige organismen, zoals dieren en hogere planten (eukaryoten) bestudeerd met de lichtmicroscoop. De focus ligt met name op de overeenkomsten en verschillen tussen deze cellen.
Fysiologische processen in de eukaryote cel worden gevolgd door het bestuderen van:

  • passieve diffusie van water door membranen (osmose)

  • membraantransport in protoplasten (ion-trap)

  • actiepotentialen in mimosa

  • processen rondom de energievoorziening van de cel (fotosynthese)

Microbiologie
Tijdens deze practica wordt aandacht geschonken aan “Veilige Microbiologische Technieken” (VMT). Om het motto “Microbiologie is overal” te bewijzen worden studenten uitgedaagd om uit lucht, water en aarde bepaalde bacteriën, gisten en schimmels te isoleren. Door zich te verdiepen in de leefomgeving en stofwisseling van micro-organismen wordt m.b.v. de geschikte voedingsbodems uit slootwater en aarde één specifiek micro-organisme geïsoleerd en nader bestudeerd. Verschillende micro-organismen worden gekarakteriseerd aan de hand van morfologische kenmerken en diverse kleuringen. Om kennis te maken met toegepaste microbiologie wordt een excursie georganiseerd. Om de microbiologie in een breder kader te plaatsen wordt aan het eind van de cursus over verschillende microbiologische topics door de studenten presentaties voorbereid en gegeven.

Leerdoelen

Doelstellingen:
Het practicum is bedoeld als toelichting op de collegestof. Uitgaande van de vaardigheden verworven bij Basispracticum 1 kunnen de studenten in zekere mate zelfstandig de experimenten plannen en uitvoeren. Studenten worden vertrouwd gemaakt met een wetenschappelijke manier van denken. Veel aandacht wordt besteed aan schriftelijke verslaggeving in een labjournaal.

Eindtermen:
Studenten zijn in staat om zelfstandig een labjournaal bij te houden waarbij het doel van het experiment en de te bewijzen hypothese helder geformuleerd zijn. De resultaten van de experimenten moeten door de student kritisch bekeken worden, gevolgd door een goed beargumenteerde conclusie.

Rooster

Zie rooster BLOK 2

Onderwijsvorm

Practicum/werkgroep/excursie/presentaties

Toetsing

  • De opgedane verdiepende kennis van het practicum wordt samen met de collegestof schriftelijk getoetst in 2 tentamens: Celfysiologie en Microbiologie.

  • Practicumbeoordelingscriteria: voorbereiding, werkhouding, schriftelijke opdrachten, verslagen, presentaties en labjournaal

Blackboard

Voorcolleges in de vorm van powerpoints. Website Biology Campbell-Reece

Literatuur

  • Practicumhandleiding 2013

  • Biology Campbell-Reece 9th ed.

  • Syllabus Celfysiologie 2013

  • Microbiologie 2013

Aanmelden

Via Usis en enrollen in Blackboard

Opmerkingen

De practica en de hoorcolleges van Celfysiologie en Microbiologie zijn op elkaar afgestemd en ondersteunen elkaar. Bij de theoretische voorbereidingen van de verschillende proeven wordt gebruikt gemaakt van de website die bij Campbell hoort. Ter voorbereiding en ondersteuning van de practica wordt via Blackboard powerpoint presentaties met opdrachten aangeboden. De opdrachten horen voorafgaand aan het practicum te worden gemaakt en ingeleverd. Kennis van de theoretische achtergrond van de experimenten wordt getest door het beantwoorden van vragen en het maken van berekeningen. Verslaglegging vindt plaats in de vorm van een labjournaal of een verslag. Na de beoordeling kunnen de uitwerkingen met uitleg op Blackboard bekeken worden.