Studiegids

nl en

Prestatiemanagement

Vak
2013-2014

Docent

Mr.dr. G.S.A. Dijkstra

Omschrijving

Mede als uitvloeisel van New Public Management heeft prestatiemeting en –management een grote vlucht genomen binnen zowel het Nederlandse openbaar bestuur alsmede ook in andere(westerse) landen. Het doel van prestatiemanagement is te komen tot een grotere efficiency en effectiviteit binnen het openbaar bestuur en tot een betere mogelijkheid om publieke organisaties af te rekenen op hun resultaten. Prestatiemeting kent wel een groot aantal nadelen. Zo wordt door De Bruijn gewezen op de negatieve prikkels en bijwerkingen (door hem perverse effecten genoemd). Daarnaast kan prestatiemanagement ertoe leiden dat de waarden die kenmerkend zijn voor de publieke sector worden veronachtzaamd (waaronder rechtsstatelijke beginselen).

Rooster

Het (voorlopig) rooster staat op de eerste pagina van de e-Gids.

Doel

Doel van dit vak is niet enkel studenten inzicht te geven in prestatiemanagement en de eventuele nadelen ervan, maar ook om hen zelf onderzoek te laten verrichten.

Opzet

De opzet van de cursus is dan ook drieledig. Er zullen door de docent enkele inleidende colleges worden gegeven. Vervolgens dienen de studenten zelf onderzoek te verrichten, waarover zij in de laatste colleges een presentatie zullen moeten geven. Op basis van het onderzoek en de reflectie op hun presentaties zullen de studenten een individueel paper moeten schrijven, op basis waarvan zij een cijfer voor het vak krijgen.

Wijze van toetsing:

Individueel paper

Literatuur

  • Hans de Bruijn, Prestatiemeting in de publieke sector, Boom Lemma uitgevers, 2e druk, 2006, EAN 9789059314733.

  • Artikelen (worden tijdens het college beschikbaar gesteld)

Aanmelden

Inschrijven via Usis.