Studiegids

nl en

Vergelijkend Publiek Management

Vak
2013-2014

Toegangseis

Alleen toegankelijk voor studenten van de master Management van de Publieke Sector

Beschrijving

In het openingshoofdstuk van het boek dat voor dit vak is voorgeschreven, definieert Christopher Hood public management als “the study and practice of design and operation of arrangements for the provision of public services and executive government.” (p.8) Deze definitie wordt als uitgangspunt genomen voor dit college, omdat zij (a) zo goed is als elk ander en, belangrijker nog, (b) de ruimte laat het thema van publiek management niet te beperken tot de uitvoeringskant van overheidshandelen alleen. Eerder in dit master programma heeft U heel wat vergelijkende literatuur op het gebied van publiek management bestudeert. Dit vak beoogt die literatuur bij elkaar te brengen in een breder raamwerk dat het uitvoerende werk van overheden (het operationele niveau van analyse) plaatst in de ruimere context van de arenas waarin de voorafgaande beslissingen (het collectieve niveau van analyse) zijn genomen, en vervolgens in de nog ruimere omgeving van de dieper liggende waarden op basis waarvan beslissing en uitvoering als legitiem kunnen worden ervaren (het constitutionele niveau van analyse). Deze ruimere omgeving betreft dan de nationale omgeving, met inbegrip van de specifieke politiek-bestuurlijke, sociale, en economische cultuur waarin beleid en management tot uitdrukking komen. Het is van groot belang dat publiek management niet alleen begrepen wordt in termen van een gereedschapskist waaruit de publiek manager (beter eigenlijk: de ambtenaar) haar/zijn instrumenten kiest. De bestuurskunde is eigenlijk al sinds de jaren zeventig dat technocratische tintje kwijt dat haar aanvankelijk zo kenmerkte, maar met de opkomst van publiek management (en dat mede ter contrast met: public administration) is dat technocratische element er toch wel weer enigszins ingeslopen. Voor alle duidelijkheid, er is wel degelijk een technocratisch, instrumenteel element binnen de bestuurskunde, maar zonder inbedding verliest het vakgebied zijn legitimatie.

Dit college wordt gegeven in een intensief format van vier avonden van elk drie uur. De volgende thema’s zullen worden behandeld waarbij elk college (90 minuten) een voordracht en een discussie element heeft (waarbij de discussie-onderwerpen zowel door studenten als docent kunnen worden aangedragen):

Bijeenkomst 1: Het studiegebied van vergelijkend publiek management – Motieven en ontwikkeling van vergelijkende bestuurskunde/publiek management (Ferlie et al., sectie 1); – Methoden en problemen van vergelijkend publiek management (geen literatuur)

Bijeenkomst 2: Nationale en organisationele culturen – Maatschappelijke cultuur en waarden als context voor publiek management (Ferlie et al. sectie 3) – Organisatieculturen: is publiek management hetzelfde voor elk type overheidsorganisatie (Ferlie et al, hfdst. 27, 28, 29)

Bijeenkomst 3: Theoretische en Disciplinaire Perspectieven op Publiek Management – Netwerken, verantwoordelijkheid, postmodernisme, en governance (Ferlie et al., hfdst. 8, 10, 11, 12) – Het klassieke dilemma van openbaar bestuur: recht, ethiek, en economie (Ferlie et al. hfdst. 6,7 en 9)

Bijeenkomst 4: Thema’s in Vergelijkend Publiek Management – Human Resource Management (Ferlie et al., hfdst.22 en 23) – Financieel beheer en evaluatie (Ferlie et al., hfdst. 24, 25, 26)

Rooster

Het (voorlopig) rooster staat op de eerste pagina van de e-Gids.

Onderwijsvorm

Dit college wordt gegeven in een intensief format. De volgende thema’s zullen worden behandeld waarbij elk college (90 minuten) een voordracht en een discussie element heeft (waarbij de discussie-onderwerpen zowel door studenten als docent kunnen worden aangedragen):

Opdrachten:
De student zal elk van de eerste drie weken een reflectiepaper moeten schrijven van 1500-2000 woorden op basis van de voorgeschreven literatuur voor die week. Dit paper dient te worden ingeleverd bij de aanvang van elk college en zal met commentaar de daaropvolgende week worden teruggegeven. De docent zal elke week enkele korte reacties geven op de papers in algemene zin. Voor de laatste week dient de student een paper te schrijven van 1500-2000 woorden waarin zij/hij reflecteert op het nut van kennis over publiek management voor hen die werkzaam zijn in het openbaar bestuur.

Toetsing

NNB

Blackboard

Literatuur

  • Ewan Ferlie, Laurenc e E. Lynn, Christopher Pollitt (red.). The Oxford Handbook of Public Management. Oxford: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-922644-3 (paperback; ook verkrijgbaar bij Amazon, rond $50,-).

Aanmelden

Via USIS

Contact

NNB

Opmerkingen

Geen