Studiegids

nl en

Nederlandse literatuur in internationaal verband

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Aandacht voor literatuur en literatuurgeschiedenis binnen een opleiding Nederlandse Taal en Cultuur heeft uit de aard der zaak een nationale oriëntatie. Dat neemt niet weg dat de productie, verspreiding en consumptie van literair werk, van Middeleeuwen tot heden, plaatsvindt in internationaal verband. In ieder tijdvak verloopt dit proces anders en zijn er andere krachten in het spel. Waar het Latijn in middeleeuws Europa in cultureel opzicht een sterke eenheidscheppende kracht vormde, daar zet de toenemende globalisering, mede onder invloed van nieuwe media, aan tot interculturele verschijnselen, maar ook tot nationale reflexen.

Leerdoelen

 • Kennis: Studenten doen kennis op over uiteenlopende internationale aspecten van de Nederlandse literatuur door de eeuwen heen.

 • Inzicht: De Nederlandse literatuurgeschiedenis is weliswaar nationaal georiënteerd, maar voor een juist begrip is kennis van de internationale literaire en culturele traditie onontbeerlijk.

 • Vaardigheden: Studenten oefenen het analyseren, commentariëren, verwerken en met elkaar in verband brengen van wetenschappelijke artikelen en het zelfstandig verwerken van een lijst met secundaire literatuur.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Nederlandse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

1 uur hoorcollege, 1 uur werkcollege; zelfstandige literatuurstudie; bij het college hoort een excursie

Studielast

 • Totale studielast: 140 uur

 • Uren die aan het volgen van de colleges worden besteed: 26 uur (hoorcollege)

 • Tijd beschikbaar voor het bestuderen van de verplichte literatuur: 112 uur (60 uur tijdens de collegeweken, 52 uur na week 13)

 • Tentamen: 2 uur

Toetsing

Schriftelijk tentamen met korte open vragen en enkele essayvragen. Als het eindcijfer na de herkansing nog altijd onvoldoende is, moet het college in het daaropvolgende jaar opnieuw worden gevolgd.

Blackboard

In de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor het ter beschikking stellen van een overzicht van week tot week (inclusief wat moet worden voorbereid) en studiemateriaal, en voor de communicatie tussen docenten en studenten en tussen studenten onderling.

Literatuur

De literatuurlijst wordt voorafgaand aan het college op Blackboard geplaatst. Veel titels van de lijst zijn online beschikbaar. Voorzover het copyright dat toelaat, worden kopieën van de te bestuderen literatuur in een ordner in de opleidingsbibliotheek van de opleiding Nederlandse Taal en Cultuur geplaatst (WSD-complex, gebouw 1167, begane grond) en kunnen aldaar worden geraadpleegd. Voor een beperkt aantal titels zijn studenten aangewezen op de Universiteitsbibliotheek.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden Contractonderwijs

Niet toegankelijk voor a la carte

Contact

Prof.dr. Wim van Anrooij, Nederlandse Taal en Cultuur, P.N. van Eyckhof 1 (WSD-complex, gebouw 1167, kamer 101A) – w.van.anrooij@hum.leidenuniv.nl – 071-5272121

Opmerkingen

Tijdens de hoorcolleges worden de volgende thema’s besproken:

 1. Busken Huet, de Nederlandse literatuur en de internationale context
  1. Van Latijn naar volkstaal
  2. Tweetaligheid in de zuidelijke Nederlanden en de receptie van de hoofse cultuur
  3. De Rijnstreek en de rest van het Duitse Rijk
  4. Humanisme
  5. Vondel en de klassieke poetica
  6. Akademies, genootschappen en spectatoriale geschriften
  7. Romantiek
  8. De Tachtigers en de Franse en Engelse context
  9. Nederlandse literatuur buitengaats
  10. Modernisme
  11. Het commerciële succes van de Nederlandse literatuur in het buitenland sedert 1980

Een van de colleges bestaat uit een excursie naar het Cobra Museum in Amstelveen. In de werkcolleges wordt de besproken thematiek aan de hand van te lezen artikelen en/of tekstfragmenten nader uitgediept. Na week 13 bestuderen studenten zelfstandig een additionele literatuurlijst.