Studiegids

nl en

Onderzoeksvragen Middeleeuwen

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Om aan het tweedejaarsonderdeel Onderzoeksvragen te kunnen deelnemen moet één van beide eerstejaarsonderdelen, Inleiding Nederlandse letterkunde Middeleeuwen of Inleiding Nederlandse letterkunde Vroegmoderne Tijd, met een voldoende zijn afgesloten.

Beschrijving

Het handschrift-Van Hulthem: een goudmijn voor de literatuurgeschiedenis
In dit college leren studenten hoe onderzoek op het terrein van de Nederlandse Letterkunde van de Middeleeuwen in zijn werk gaat. We concentreren ons op het beroemde handschrift-Van Hulthem, waarin kort na 1400 ruim tweehonderd teksten werden verzameld. Bijna alle soorten literatuur zijn vertegenwoordigd: ernstig en komisch toneel, gedichten, gebeden, spreukenverzamelingen, mirakels, het verhaal over Sint-Brandaan, scabreuze boerden etc. Recente en hele oude teksten, het komt er allemaal in voor. Hoe kwam de kopiist in die tijd aan zoveel verschillende teksten? Wat was hij met het handschrift van plan? Maakte hij het voor zichzelf of was het voor iemand anders bestemd?
Van het handschrift bestaat een facsimile-editie, een complete diplomatische uitgave en een cd-rom waarop allerlei nuttige informatie is verzameld. Dit onderzoeksmateriaal vormt een prachtig vertrekpunt voor een nadere kennismaking met de inhoud van dit kleurrijke handschrift.

Leerdoelen

Studenten leren om zelfstandig onderzoek te verrichten naar de Nederlandse literatuur vanaf de Middeleeuwen tot 1800. Ze leren wat wetenschappelijk onderzoek is en hoe ze onderzoeksterreinen kunnen verkennen en afbakenen. Ze leren ook hoe ze aan de hand van bibliografisch zoekwerk onderzoeksgegevens kunnen verzamelen, hoe ze die ordenen en vervolgens hoe ze een wetenschappelijke argumentatie kunnen opzetten. Ze trainen hun vaardigheden in het schrijven van een goed werkstuk en in het presenteren van hun onderzoek. Bij het schrijven van het werkstuk hoort een individueel gesprek naar aanleiding van een zelfstandig ingediend onderzoeksvoorstel.

Rooster

Zie het rooster van de Opleiding Nederlandse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

  • Werkcollege (2 uur per week)

Toetsing

  • Opdrachten tijdens het college, deelname aan de discussie, algehele inzet (15%)

  • presentatie en prepaper (15%)

  • Werkstuk (70%)

Als het eindcijfer onvoldoende is moet het eindwerkstuk herkanst worden.

Blackboard

In de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor het ter beschikking stellen van en verwijzen naar literatuur, voor een overzicht van week tot week (inclusief wat moet worden voorbereid) en studiemateriaal, en voor de communicatie tussen de docent en de student(en) en tussen studenten onderling.

Literatuur

Tijdens de colleges lezen we een aantal teksten uit het handschrift Van Hulthem. In ieder geval:

  • De Reis van Sinte Brandaan (De reis van Sint Brandaan. Een reisverhaal uit de twaalfde eeuw (eds. Willem Wilmink en W.P. Gerritsen). Amsterdam 1994 – raadpleegbaar via dbnl: http://www.dbnl.org/tekst/wilm003reis02_01/)

  • Van der feesten (diverse edities – maar ook raadpleegbaar via de dbnl http://www.dbnl.org/titels/titel.php?id=_fee001fees01)

  • Lanseloet van Denemerken (Lanseloet van Denemerken, een abel spel (ed. Hans van Dijk). Amsterdam, 2009
    Overige literatuur wordt tijdens de colleges bekend gemaakt.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden A la Carte.
Aanmelden Contractonderwijs

Contact

Geert Warnar, Nederlandse Taal en Cultuur, P.N. van Eyckhof 1 (WSD-complex, gebouw 1167, kamer 103A) – g.warnar@hum.leidenuniv.nl – 071-5272159

Opmerkingen

Kan gevolgd worden als onderdeel van de minor ME/VMT